RÅ 2006 not 32

Invändning om bristfällig miljökonsekvensbeskrivning i ärende om fastställande av järnvägsplan (avslag) / Invändning om bristfällig miljökonsekvensbeskrivning i ärende om fastställande av järnvägsplan (rättsprövning, avslag)

Not 32. Ansökan av C.G. om rättsprövning av beslut om fastställande av järnvägsplan. - Banverket beslutade den 15 april 1999 på grundval av en järnvägsutredning enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg att välja den s.k. korridor Öst för projektering, upprättande av järnvägsplan och byggande av en ny järnväg på sträckan Nordmaling-Umeå (Botniabanan). Frågan om byggandet av järnvägen överlämnades till regeringen för prövning enligt 17 kap. 1 § miljöbalken. Regeringen beslutade den 12 juni 2003 att tillåta byggande av en ny järnväg för fjärrtrafik mellan Nordmaling och Umeå. För tillåtligheten uppställdes vissa villkor, bl.a. att järnvägsplan för den tillåtna verksamheten skulle fastställas senast den 1 juli 2009. Ett antal personer ansökte om rättsprövning av nämnda regeringsbeslut. Regeringsrätten avvisade ansökningarna genom beslut den 1 december 2004, bl.a. med hänvisning till att en bestämning av vem som skulle anses som sakägare inte lät sig göras i det då aktuella skedet av planläggningsarbetet, eftersom den exakta sträckningen av järnvägen skulle komma att fastställas först i järnvägsplanen. Banverket beslutade den 15 december 2004 att fastställa järnvägsplan för Botniabanan såvitt avsåg delsträckan Ängersjö-Sörmjöle (JP72). Verkets beslut överklagades till regeringen av bl.a. C.G. Regeringen tog i beslut den 6 oktober 2005 inte upp vissa överklaganden till prövning och avslog överklagandena - inklusive C.G:s överklagande - i övrigt. - C.G., ägare till fastigheten Sörmjöle 2:25, ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och anförde bl.a. följande. Miljökonsekvensbeskrivningen är mycket bristfällig. T.ex. har kumulativa effekter mellan några stora bullerkällor inte beaktats vid Umeå flygplats och järnvägen samt vid korsningen mellan E4, E12 och järnvägen. Gjorda bullermätningar är friserade och gammalt kartmaterial har använts. Människors hälsa kommer att skadas genom buller och störningar från järnvägen. Beslutet strider mot lagen om byggande av järnväg samt 1 kap. 1 §, 2 kap.2-5 §§ och 6 kap.miljöbalken. C.G. anförde även att regeringen gjort fel genom att inte ta upp överklagandet från Sörmjöle Bys samfällighetsförening till prövning. -Regeringsrätten (2006-03-01, Billum, Dexe, Nord, Kindlund, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - De aktuella bestämmelserna i miljöbalken och lagen om byggande av järnväg är allmänt hållna och lämnar en viss handlingsfrihet för myndigheterna vid beslutsfattandet. Det har inte framkommit att regeringen felbedömt fakta i ärendet eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som finns i ärenden om järnvägsplaner eller att det förekommit något fel i förfarandet som påverkat utgången i ärendet. Regeringsrätten finner således att regeringens beslut inte strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 2006-01-31, H. Larsson)