RÅ 2006 not 34

Förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av bostadshus (avslag)

Not 34. Ansökan av HÅO Fastighet i Stockholm AB om rättsprövning av beslut ang. förhandsbesked enligt plan- och bygglagen. - Byggnadsnämnden i Värmdö kommun beslutade den 27 juni 2001 att meddela HÅO Fastighet i Stockholm AB förhandsbesked enligt plan- och bygglagen (1987:10), PBL, att bygglov kunde påräknas för uppförande av ett fritidshus om ca 140 kvm byggnadsarea och en komplementbyggnad om ca 35 kvm byggnadsarea på var och en av fastigheterna Självik 1:24, 1:25 och 1:27. Byggnadsnämnden tillade att förhandsbeskedet gällde under förutsättning att vatten- och avloppsförsörjningen kunde lösas. - Beslutet överklagades av ett antal privatpersoner. -Länsstyrelsen i Stockholms län (2002-03-07) tog upp överklagandena till prövning i tre olika beslut, vart och ett hänförligt till det förhandsbesked som gällde respektive fastighet. I besluten redovisade länsstyrelsen inledningsvis klagandenas yrkanden och vad de anfört i saken och redogjorde därefter för tillämpliga bestämmelser. Därefter anförde länsstyrelsen följande. För Värmdö kommun gäller en översiktsplan som antagits av kommunfullmäktige den 29 april 1992. Av översiktsplanen framgår bl.a. följande. Nytillkommande bebyggelse i skärgården bör ske endast i den omfattning som krävs för upprätthållande av befintlig servicenivå, t.ex. skola, barnomsorg, kommersiell service, kommunikationer och arbetsplatser. Beträffande fritidsbebyggelse anges att inga nya fritidshusområden bör tillkomma. Obebyggda lucktomter i redan utbyggda områden kan däremot bebyggas. I vissa områden av kommunen finns det risk för att saltvatten tränger in i brunnar och vid höga halter gör dricksvattnet obrukbart. Av översiktsplanen framgår att förhållandena beträffande saltvatteninträngning på de större öarna, bl.a. Svartsö-Gällnö håller på att kartläggas. Enligt översiktsplanen bör områden som är av riksintresse för naturvård och rörligt friluftsliv bevaras. - Enligt 8 kap. 34 § första stycket PBL skall byggnadsnämnden på ansökan ge förhandsbesked huruvida en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. - En ansökan om förhandsbesked skall i första hand prövas mot de allmänna intressen som anges i 2 kap. PBL och som skall beaktas vid planläggning och vid lokalisering av bebyggelse m.m. Om förhandsbesked meddelas om att den sökta åtgärden kan tillåtas får enligt 8 kap. 34 § andra stycket PBL bestämmas de villkor som behövs. Sådana villkor kan t.ex. avse särskilda krav på utformning eller utförande som behöver ställas för att åtgärden skall kunna tillåtas. De grundläggande förutsättningarna för att ett byggföretag skall komma till stånd måste dock vara åtminstone översiktligt klarlagda innan ett positivt förhandsbesked kan lämnas. Att det går att lösa va-frågorna anses vara en sådan grundläggande förutsättning (se t.ex. regeringsbeslutet den 23 maj 1990 dnr BO 90/2928/P). Det meddelade förhandsbeskedet med villkor angående va-försörjningens lösning, saknar därför stöd i PBL. - Av 5 § förordningen (1998:896) om hushållningen med mark- och vattenområden m.m. framgår att den myndighet som skall tillämpa bestämmelserna i 3 och 4 kap. PBL i ett ärende, skall i beslutet ange om den prövade åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna samt med den för området gällande kommunala översiktsplanen. Såvitt framgår av byggnadsnämndens beslut har nämnden inte på sätt som föreskrivs i 5 § förordningen redovisat om byggnadsföretaget går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna samt med den för området gällande kommunala översiktsplanen. - På grund av det anförda skall det överklagade beslutet upphävas och ärendet visas åter till Byggnadsnämnden i Värmdö kommun för handläggning. - HÅO Fastighet i Stockholm AB överklagade länsstyrelsens beslut och anförde bl.a. följande. Frågan om va-lämplighet är redan prövad eftersom fastigheterna nyligen ingått i en fastställd detaljplan. Detta förhållande måste beaktas även vid en senare bedömning. Företrädare för kommunen och bolaget har på plats diskuterat varje fastighets möjlighet till ordnande av va-anläggning varvid det konstaterades att det i vissa fall kunde vara lämpligare med mindre gemensamhetsanläggningar än att varje fastighet bygger sin egen anläggning. Byggnadsnämnden har i sin prövning utfört en intresseavvägning mellan enskilt och allmänt intresse, som man är skyldig att genomföra. Någon större inverkan på miljön uppkommer inte om sökt bebyggelse får uppföras. - Kammarrätten i Stockholm beslutade den 17 juni 2003 med egna utlåtanden att överlämna ärendena till regeringen för prövning. Kammarrätten anförde att det inte framkommit omständigheter som medförde att hinder mot bygglov enligt 3 kap. PBL förelåg. - Regeringen (Miljödepartementet, 2004-08-19) avslog överklagandet och anförde. Enligt 2 kap. 3 § PBL skall bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bl.a. möjligheterna att ordna vattenförsörjning och avlopp. Av handlingarna i ärendet framgår att fastigheterna är belägna inom ett område som till stora delar består av berg eller våtmark och att området är olämpligt för bebyggelse på grund av svårigheter att lösa avloppsfrågan. Kommunens miljökontor har i ärendet framhållit att utan ett mer omfattande underlag kan bebyggelse endast tillstyrkas på vissa fastigheter. Miljökontoret har dock inte kunnat tillstyrka bebyggelse på någon av de nu aktuella fastigheterna. Mot bakgrund härav finner regeringen att underlaget inte kan anses tillräckligt för att meddela ett positivt förhandsbesked. Vad bolaget framfört om bl.a. de avvägningar kommunen gjort och om att marken i den tidigare detaljplanen bedömdes lämplig utgör inte skäl att ändra länsstyrelsens beslut att överlämna ärendena till byggnadsnämnden för ny behandling. - HÅO Fastighet i Stockholm AB ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och yrkade att beslutet skulle upphävas. Bolaget anförde bl.a. följande. Bolaget ansökte i maj 1998 om förhandsbesked i fråga om 25 fastigheter inom planområdet på Svartsö. Kommunen vilandeförklarade ansökningarna i avvaktan på planbeslut. Trots att kommunen upphävde detaljplanen och därigenom byggrätterna lämnades positiva förhandsbesked avseende bl.a. de tre nu aktuella fastigheterna. Negativa förhandsbesked lämnades beträffande 18 fastigheter. De positiva beskeden må uppfattas som en direkt tillämpning av proportionalitetsprincipen i Europakonventionen. De positiva beskeden har dock upphävts av överinstanserna. Dessa har därmed inte iakttagit proportionalitetsprincipen. - Regeringsrätten (2006-03-01, Billum, Dexe, Lundin):Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - De i målet tillämpliga bestämmelserna i PBL är allmänt hållna och ger myndigheterna ett förhållandevis stort utrymme för bedömningar. I målet har inte framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som finns i ärenden rörande förhandsbesked eller att det vid handläggningen förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att beslutet på något annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 2006-01-31, H. Larsson)