RÅ 2006 not 39

Besvärsrätt, saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Aktiebolag ansågs sakna partshabilitet i mål om resning (avvisning)

Not 39. Ansökan av Megalit AB i konkurs om resning i mål ang. mervärdesskatt. - Megalit AB i konkurs (bolaget) bedrev handel med guld. Efter skatterevision beslutade skattemyndigheten att minska bolagets ingående mervärdesskatt med 5 455 776 kr för redovisningsperioderna oktober - december 1997 och januari 1998 samt att påföra bolaget skattetillägg. Länsrätten i Stockholms län avslog i dom den 28 september 2000 bolagets överklagande. Bolaget försattes därefter i konkurs den 23 november 2000. Kammarrätten i Stockholm beslutade den 12 juni 2001 att inte ändra länsrättens dom, varefter Regeringsrätten den 19 september 2001 beslutade att inte bevilja bolaget prövningstillstånd (mål nr 4051 --4052-2001). Konkursen avslutades den 25 juli 2002 varvid bolaget upplöstes. Svea hovrätt beslutade den 15 november 2002 att fastställa Nacka tingsrätts dom såvitt avsåg frågan om företrädaransvar, varvid bolagets företrädare P.W. ålades solidariskt betalningsansvar för bolagets skatte- och avgiftsskulder om totalt 8 101 583 kr. Hovrättens dom har vunnit laga kraft. Sedan en påbörjad förundersökning mot P.W. avseende skattebrott lagts ned ansökte bolaget om resning i skattemålet under åberopande av att den brottsmisstanke som skattebeslutet grundade sig på inte längre förelåg. Regeringsrätten beslutade den 7 november 2005 att avvisa ansökningen då vad som anförts inte utgjorde skäl för att tillerkänna bolaget partshabilitet i målet (mål nr 5988--5990-04). - Bolaget ansökte ånyo om resning och anförde bl.a. att bolaget borde tillerkännas partshabilitet med hänsyn till att P.W., i egenskap av ställföreträdare för bolaget, hade ålagts företrädaransvar för bolagets skatteskulder och att det rör sig om synnerligen stora belopp. -Regeringsrätten (2006-03-06, Lavin, Hamberg, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Megalit AB försattes i konkurs den 23 november 2000. Konkursen avslutades den 25 juli 2002 utan överskott. Enligt 25 kap. 50 § aktiebolagslagen (2005:551), som motsvaras av de numera upphävda bestämmelserna i 13 kap. 49 § aktiebolagslagen (1975:1385), är bolaget därigenom att anse som upplöst. Som huvudregel gäller att ett på detta sätt upplöst aktiebolag saknar rättskapacitet och partshabilitet. Från denna regel har i rättspraxis gjorts vissa undantag. Någon omständighet på grund varav i förevarande mål undantag skulle göras från huvudregeln föreligger inte. På grund härav kan ansökningen om resning inte tas upp till prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd I 2006-02-14, Björnsson)