RÅ 2006 not 45

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Felaktig handläggning av ärende om detaljplan för att möjliggöra uppförande av vindkraftverk (resningsärende, avslag) / Sökande som bodde på eller innehade fastigheter på sådant avstånd från ett planområde att de saknade talerätt ansågs inte ha rätt att ansöka om resning (avvisning)

Not 45. Ansökan om resning av U.B. m.fl. i ärende ang. beslut om detaljplan. - Kommunfullmäktige i Skellefteå kommun beslöt den 27 juni 2000 att anta detaljplan för Storgrundet inom Bureå i Skellefteå kommun. Syftet med planen var att skapa förutsättningar för att uppföra vindkraftverk på Storgrundet. G.F., C.H., U.B. och K.F. överklagade beslutet. I beslut den 21 november 2000 avslog Länsstyrelsen i Västerbottens län överklagandena. G.F. och C.H. överklagade beslutet hos regeringen som i beslut den 22 februari 2001 avslog överklagandena. - U.B. m.fl. ansökte om resning av regeringens beslut och yrkade att detaljplanen skulle upphävas. Till stöd för ansökan anförde sökandena följande. Under detaljplaneförfarandet har inte de säkerhetskrav för person och egendom som enligt obligatoriska EG-direktiv gäller för maskiner beaktats. Planen strider därmed mot tvingande EG-rätt. De produktsäkerhetskrav och de villkor som skall gälla för vindkraftverk och dess användning har inte heller beaktats i detaljplanen. Frågan om tillverkarens och brukarens skadeståndsskyldighet enligt produktansvarslagen och miljöbalken för person- och egendomsskada har inte klarlagts. De risker som tillverkaren redovisat i sin miljökonsekvensbeskrivning har inte beaktats i detaljplanen och har inte heller redovisats för närboende eller allmänhet. Störningar i form av buller, skuggor och reflexer för de fritidshusområden som ligger rakt över vattnet från Storgrundet har inte beaktats. Samråd har inte skett med ansvariga sektorsmyndigheter för maskinsäkerhet och inte heller med allmänheten och de närboende på ett godtagbart sätt. -Regeringsrätten (2005-03-13, Nordborg, Eliason, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av utredningen i målet framgår att E.H., M. och E.H., B.J., R.J., C.S., S.S., C-E.S., J.S., G.K. och U.P. bor på eller innehar fastigheter som är belägna på ett sådant avstånd från planområdet Storgrund att de saknar talerätt. Deras ansökningar om resning skall därför avvisas. - U.B., K.F., E.F., A.H., C.H., B.J., V.J., U.N., E.S. och R.H. bor på eller innehar fastigheter som är belägna på ett sådant avstånd från planområdet att deras ansökningar om resning skall prövas. - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Det har inte framkommit att det föreligger något sådant förhållande som utgör skäl för resning. Deras ansökningar skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökan om resning från E.H., M. och E.H., B.J., R.J., C.S., S.S., C-E.S., J.S., G.K. och U.P. - Regeringsrätten avslår ansökan om resning från U.B., K.F., E.F., A.H., C.H., B.J., V.J., U.N., E.S. och R.H. (fd I 2006-02-28, Liljeros)