RÅ 2006 not 51

Behov av rättshjälpsbiträde ansågs inte längre föreligga i mål om resning i mål enligt utlänningslagen

Not 51. Begäran av N.K. m.fl. om byte av biträde enligt rättshjälpslagen. - Kammarrätten i Stockholm beslöt den 19 december 2005, mål nr 6045-05, att avslå av N.K., A.S., M.S. och W.G. gjorda ansökning om resning i mål enligt utlänningslagen (1989:529). - I samband med att N.K. m.fl. överklagade kammarrättens beslut begärde deras ombud och biträde enligt rättshjälpslagen (1996:1619) advokaten K.J. att han skall entledigas som biträde enligt rättshjälpslagen åt klagandena, eftersom han den 31 januari 2006 utträdde ur Sveriges advokatsamfund för att övergå till annan verksamhet. K.J. upplyste vidare att klagandena begärt att advokaten S.d.G. i stället skall förordnas som rättshjälpsbiträde åt dem. - Målet föredrogs för frågan om rättshjälp genom biträde enligt rättshjälpslagen. -Regeringsrätten (2006-03-15, Billum, Kindlund, Brickman)yttrade: Regeringsrätten gör följande överväganden i frågan om rättshjälp. - Skäl föreligger för entledigande av K.J. som biträde enligt rättshjälpslagen. Klagandena har begärt att advokaten S.d.G. skall förordnas som biträde enligt rättshjälpslagen åt dem. Enligt 32 § 6 rättshjälpslagen skall rättshjälpen upphöra om det med hänsyn till bl.a. angelägenhetens art och betydelse och omständigheterna i övrigt inte längre är rimligt att staten bidrar till den rättssökandes kostnader. - I sina resningsansökningar hävdar klagandena att Utlänningsnämndens rättstillämpning inte är rimlig samt att beslutet har allvarliga formella brister i flera olika avseenden. Deras talan har i dessa delar utvecklats ingående under målets handläggning i kammarrätten. I sitt beslut har kammarrätten utförligt redovisat sin syn på dessa frågor. Till detta kommer att klagandena i sin överklagandeskrift till Regeringsrätten vidareutvecklat sin talan i dessa delar. Biträdet har emellertid förklarat att deras talan behöver utvecklas ytterligare och att detta skall ske genom det nya biträde som klagandena begär att Regeringsrätten skall förordna. - Utan vivel rör resningsmålet en angelägenhet av stor betydelse för klagandena. Även med beaktande av detta finner Regeringsrätten, med hänsyn till vad som anförts ovan och till att det nu närmast är fråga om prövningstillstånd skall meddelas i ett resningsmål, att det inte längre är rimligt att staten står för klagandenas kostnader i målet. Rättshjälpen skall därför upphöra. - Regeringsrätten fattar följande - Beslut. - Regeringsrätten entledigar K.J. från hans förordnande som biträde enligt rättshjälpslagen åt N.K., A.S., M.S. och W.G. Rättshjälpen skall därmed upphöra. - Regeringsrätten avslår yrkandet om att advokaten S.d.G. skall förordnas som biträde enligt rättshjälpslagen åt klagandena. - Regeringsrätten bestämmer att ersättning enligt rättshjälpslagen skall betalas till K.J. med 7 203 kr (inklusive mervärdesskatt) för arbete. (fd 2006-02-08, Noring)