RÅ 2006 not 52

Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Då kammarrätt inte meddelat prövningstillstånd i mål som avsåg skattetillägg trots att kravet på sådant tillstånd slopats återförvisades målet till kammarrätten

Not 52. Överklagande av Fastighets AB Malmfälten (bolaget) ang. skattetillägg. - Skattemyndigheten i Luleå beslutade den 6 mars 2003 att bl.a. påföra bolaget skattetillägg med visst belopp med anledning av att bolaget lämnat felaktiga uppgifter i sin mervärdesskattedeklaration. Bolaget överklagade beslutet. I omprövningsbeslut den 28 april 2003 ändrade skattemyndigheten inte sitt tidigare beslut. Länsrätten i Norrbottens läns avslog i dom den 1 juni 2004 överklagandet. Sedan bolaget överklagat domen hos Kammarrätten i Sundsvall beslutade kammarrätten den 12 maj 2005 att inte meddela prövningstillstånd i målet. - Bolaget överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle återförvisa målet till kammarrätten för prövning och anförde till stöd för sin talan bl.a. följande. Den 1 juli 2003 ändrades skattebetalningslagen (1997:483), SBL. I 22 kap. 11 § 6 togs kravet på prövningstillstånd vid överklagande av länsrättens dom om skattetillägg bort. Kammarrätten har inte beaktat lagändringen vid prövningen av bolagets överklagande. Bolaget yrkar vidare ersättning för sina kostnader i Regeringsrätten med 3 750 kr exklusive mervärdesskatt. - Skatteverket medger att Regeringsrätten undanröjer kammarrättens beslut och återförvisar målet till kammarrätten för prövning av sakfrågan. Skatteverket medger vidare att det föreligger skäl för att bevilja ersättning enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. Skatteverket bedömer att den ersättning som bolaget yrkat framstår som skälig. -Regeringsrätten (2006-03-16, Lavin, Eliason, Hamberg, Fernlund, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 22 kap. 11 § SBL i dess ursprungliga lydelse gällde krav på prövningstillstånd i kammarrätt vid överklagande av bl.a. beslut i fråga om befrielse från skattetillägg. Genom en ändring i paragrafen som trädde i kraft den 1 juli 2003 slopades kravet på prövningstillstånd såvitt gällde skattetillägg (SFS 2003:212). Någon övergångsbestämmelse av betydelse för frågan om prövningstillstånd meddelades inte. Kammarrätten meddelade sitt beslut i det nu aktuella målet den 12 maj 2005. Något krav på prövningstillstånd för att prövning skulle kunna ske i kammarrätten förelåg således inte vid denna tidpunkt. Kammarrättens beslut skall därför undanröjas och målet återförvisas dit för ny handläggning. - Bolaget har vunnit bifall till sitt yrkande i målet i Regeringsrätten och har därför enligt 3 § lagen om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. rätt till ersättning för bl.a. biträde som skäligen behövts för att ta till vara dess rätt. Ersättning bör utgå med yrkat belopp. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten undanröjer Kammarrättens i Sundsvall beslut i mål nr 1717-04 och återförvisar målet till kammarrätten för ny handläggning. - Regeringsrätten beviljar Fastighets Aktiebolaget Malmfälten ersättning av allmänna medel för bolagets kostnader i Regeringsrätten med 3 750 kr. (fd I 2006-02-22, Norling)