RÅ 2006 not 58

Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Kostnadsränta utgjorde inte någon ersättningsgill kostnad / Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Ersättning beviljades inte när ansökan inkommit efter det att Regeringsrätten avgjort målet och ursäktligt misstag inte förelåg

Not 58. Ansökan av Duni AB ang. ersättning enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. (ersättningslagen). - Regeringsrätten beslutade den 25 maj 2005 att inte meddela Duni AB (bolaget) prövningstillstånd i mål om inkomsttaxering 1997 (mål nr 3581-03). - I framställning som inkom till Regeringsrätten den 21 november 2005 yrkade bolaget med stöd av 3 § ersättningslagen ersättning för kostnadsränta för tiden den 16 april 2003 - den 25 maj 2005 då bolaget väntat på prövningstillstånd från Regeringsrätten med 1 617 421 kr. Bolaget anförde till stöd för sin talan bl.a. följande. Bolaget har dröjt med att inkomma med en begäran om kostnadsersättning till Regeringsrätten eftersom bolaget tog för givet att en begäran om nedsättning av kostnadsräntan skulle göras hos Skatteverket. Den långa handläggningstiden bör medföra hel befrielse från kostnadsräntan eftersom bolaget haft goda grunder för att föra processen. Bolaget har därför hos Skatteverket ansökt om nedsättning av räntan. Skatteverket har i sitt beslut nekat bolaget detta och skriver i sitt beslut att verket inte har möjlighet att pröva om Regeringsrättens handläggningstid varit för lång. Att bolaget vänt sig till Skatteverket i stället för att göra en framställning om ersättning hos Regeringsrätten får anses vara ett ursäktligt misstag. -Regeringsrätten (2006-03-22, Lavin, Eliason, Fernlund, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 3 § lagen om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. skall en skattskyldig, som i ett ärende eller mål haft kostnader för ombud eller biträde, utredning eller annat som skäligen behövts för att ta till vara hans rätt, efter framställning beviljas ersättning för kostnaderna om 1. den skattskyldige helt eller delvis vinner bifall till sina yrkanden i ärendet eller målet, 2. ärendet eller målet avser fråga som är av betydelse för rättstillämpningen eller 3. det finns synnerliga skäl för ersättning. - I 7 § samma lag anges att en framställning om ersättning för kostnader skall göras hos den myndighet eller den domstol där kostnaderna uppkommit. Framställningen skall ha kommit in innan myndigheten eller domstolen avgör ärendet eller målet. - Av 9 § följer vidare att om den skattskyldige inte har kommit in i tid med en framställning om ersättning, en senare inkommen framställning får prövas endast under förutsättning att förseningen beror på något ursäktligt misstag. - Regeringsrätten gör följande bedömning. - Regeringsrätten - som noterar att kostnadsränta inte utgör en ersättningsgill kostnad enligt 3 § lagen om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. - konstaterar att bolagets framställning om ersättning har inkommit för sent. Skäl att ändå pröva den har inte framkommit. Framställningen skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar framställningen om kostnadsersättning. (fd I 2006-02-22, Krantz)