RÅ 2006 not 60

Tillhandahållande av olika tjänster inom ramen för en fakturaservice ansågs utgöra en enda tjänst som inte omfattades av bestämmelserna i 5 kap. 7 § andra stycket mervärdesskattelagen (förhandsbesked) / Yrkande av enskild sökande om fastställande av Skatterättsnämndens förhandsbesked i viss fråga hade sådant samband med yrkande om ändring av beslutet i annan fråga att hinder ej förelåg mot att pröva även den förstnämnda frågan

Not 60. Överklagande av Wallit AB av ett förhandsbesked ang. mervärdesskatt. - I ansökan om förhandsbesked uppgav Wallit AB (Walllit) följande. Wallit arbetar med globala betalningslösningar anpassade för e-handelsmarknaden. Förutom e-handelslösningar, avser Wallit även att tillhandahålla andra typer av tjänster som är kopplade till betalning av fordringar, t.ex. inkassotjänster, långtidsbevakning och factoring. - Tjänsterna kommer att säljas både till svenska företag och till företag i utlandet. Wallit vill genom detta förhandsbesked fastställa hur tjänsten fakturaservice enligt beskrivningen nedan ska beskattas vid försäljning till företag i utlandet. Övriga tjänster som Wallit tillhandahåller omfattas således inte av ansökan om förhandsbesked. - Själva grundidén är att Wallit kommer att tillhandahålla tjänster som i slutänden syftar till att kunden själv inte behöver lägga ned tid på att bevaka att slutkunderna betalar. Detta läggs istället ut på Wallit. Sedan kan innehållet i Wallits tjänst variera, beroende på vilka behov kunden har. I grunden är syftet dock detsamma, nämligen att kunderna outsourcar processer för betalningar. - Wallits huvudtjänst, fakturaservice, kan kompletteras med tilläggstjänster för den som önskar, exempelvis factoringtjänster eller att sälja sina fordringar. När kunderna tecknar avtal om fakturaservice, ingår alla moment som beskrivs nedan i tjänsten. Dessa avtalas inte om separat. - Grunden för Wallits tjänster är dess egenutvecklade datasystem som gör det möjligt att bedriva verksamheten. Programvaran förändras kontinuerligt för att motsvara olika kunders behov. För varje kund förändras programvaran för att passa just den kunden. Genom Internetlösningen WallitOnline får sedan kunden access till Wallits system där de själva kan läsa av aktuell information och också göra ändringar i det material som berör kunden. - Fakturaservice innebär att kunden lägger ut allt från sin fakturahantering och uppföljning av betalningar från slutkunderna till inkasso och långtidsbevakning på Wallit. Kunden förser Wallit med underlag (elektroniskt) och Wallit skriver sedan ut fakturan utifrån detta underlag. Inbetalningar från slutkunder går direkt till Wallit som registrerar betalningen innan man överför betalningen till kunden. Om slutkunden inte betalar sin faktura, innebär fakturaservicen även att Wallit skickar ut påminnelser och inkassokrav och ser till att nödvändiga rättsliga åtgärder vidtas. - Till sina kunder, vars slutkunder är privatkunder, tillhandahåller Wallit dessutom s.k. långtidsbevakning som en del av fakturaservicen. Tjänsten långtidsbevakning träder ikraft om vidare indrivningsåtgärder inte skulle vara verkningsfulla eller att kostnaden för sådana åtgärder inte skulle medföra motsvarande nytta för kunden. I dessa fall överlåts fordringen till Wallit som övertar indrivningen med egen kostnadsrisk. Om kunden däremot endast har företagskunder som slutkunder blir långtidsbevakning verkningslöst och avtalas därför inte om. - De olika delmomenten som kommer att ingå i fakturaservice är: -Distribution av faktura. Med hjälp av de underlag som kunden skickar till Wallit, skriver Wallit ut fakturan med överenskommen layout på papper med kundens logotype och skickar sedan fakturan till slutkunden. Det är möjligt för Wallit att skicka fakturan i pappersform, via e-giro eller e-faktura. Allt detta anpassas i enlighet med kundens önskemål. Wallit skickar sedan en specifikation över utsända fakturor till kunden. - Hantering av inbetalningar. Kunden kan välja mellan en rad olika betalningssätt beroende på vad kunden önskar. Wallit redovisar med jämna mellanrum de influtna medlen till kunden. Vid dessa tillfällen bifogar också Wallit en specifikation innehållande förfallna fakturor. - Kravrutin. Om slutkunden inte betalar sin faktura i tid, skickar Wallit ut påminnelse eller inkassokrav. Uppgifter om detta redovisas till kunden. - Rättsliga åtgärder. Wallit ombesörjer sedan att alla rättsliga åtgärder för inkassoindrivning vidtas. - Långtidsbevakning. Långtidsbevakning innebär att fordran överlåts till Wallit för en viss procentsats av indrivet belopp. Denna tjänst ingår som den avslutande processen i fakturaservice. - Som vi försökt beskriva ovan, innefattar Wallits tjänst fakturaservice en rad delmoment och en omfattande anpassning av systemen för att kunna tillhandahålla tjänsten. Kunden kan, förutom fakturaservice, köpa även andra typer av tjänster. Grunden för alla tjänster är dock Wallits omfattande systemstöd med i huvudsak egenutvecklad programvara som kontinuerligt förändras för att motsvara kundens behov. Wallit har en egen IT-avdelning som kommer att anpassa och utveckla systemen kontinuerligt. - När det gäller tjänsten fakturaservice är det helt nödvändigt att för varje ny kund anpassa systemets tekniska format för utväxlande av information mellan kundens och Wallits system. Vidare vill kunderna ha olika utseende på fakturorna, logotyper ska finnas med på brevpapper, kuvert, etc. - Wallit har dessutom gått ett steg längre och kommer, förutom processen för betalningar, att tillhandahålla sina kunder access till sina egna datasystem. Detta sker med hjälp av en Internetbaserad lösning, WallitOnline. Genom WallitOnline får kunden direktaccess till Wallits datasystern och kan själv hämta information om och göra ändringar i de transaktioner som berör just den kunden. - Kunden kan skicka eller hämta faktura- eller redovisningsfiler och övervaka de transaktioner som sker. Kunden kan också hämta omfattande statistik på sina fordringar. Förutom ren informationsinhämtning kan kunden även göra ändringar i Wallits system, exempelvis stoppa krav, makulera fakturor, lägga anstånd, lägga in text, m.m. Vissa av Wallits kunders callcenters kommer att jobba direkt i WallitOnline. - WallitOnline är en tjänst som alla kunder får tillgång till via en Secure Id-bricka. Id-brickan säkerställer, tillsammans med krypteringssystemet SSL, att ingen tredje part får tillgång till informationen i WallitOnline. Secure Id-brickan slumpar en gång i minuten fram ett tal som kunden använder vid inloggning på WallitOnline. - Wallit debiterar inte kunderna separat för tjänsten WallitOnline, utan denna anses vara en del av fakturaservicen. Det enda som debiteras kunderna är en engångssumma för Secure Id-brickan. Engångssumman uppgår till Wallits självkostnadspris för brickan. - Wallit debiterar inga egentliga uppstartskostnader utan debitering sker huvudsakligen kring rörliga parametrar, såsom t.ex. antal utskickade fakturor. Eftersom Wallit har stora kostnader med anledning av systemutveckling ligger dock en betydande systemstöds- och utvecklingstjänst kopplad till avgiften per faktura eller påminnelse. - Frågor: 1. Ska fakturaservice som den beskrivits ovan bedömas enligt huvudsaklighetsprincipen som en enda tjänst eller enligt delningsprincipen? - 2. Om huvudsaklighetsprincipen är tillämplig, ska plats för beskattning bestämmas enligt 5 kap. 7 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML? - 3. Om delningsprincipen är tillämplig, ska plats för beskattning för de olika delarna bestämmas enligt 5 kap. 7 § ML? - Skatterättsnämnden (2005-02-03, Wingren, ordf., Alhager, Eriksson, Ohlsson, Peterson, Rabe): Förhandsbesked. Frågorna 1-2. Bolagets distribution av fakturor, hantering av inbetalningar, framställningar av krav samt vidtagande av rättsliga åtgärder inom ramen för den som fakturaservice benämnda verksamheten skall behandlas som en enda tjänst. Tjänsten är inte hänförlig till någon av de tjänster som anges i 5 kap. 7 § andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200), ML. - Beslut. Fråga 1 avvisas till den del den inte besvarats genom förhandsbeskedet. - Motivering. Förhandsbeskedet. Bolaget tillhandahåller bl.a. tjänsten fakturaservice baserad på ett av bolaget utvecklat datasystem. Tjänsten innebär att bolaget tillhandahåller tjänster som avser kundföretagens fakturahantering alltifrån utställande av faktura till vidtagande av rättsliga åtgärder för indrivning av fakturerade belopp. I tjänsten ingår i vissa fall också s.k. långtidsbevakning, vilket enligt uppgift från bolaget innebär att "fordran överlåts till Wallit för en viss procentsats av indrivet belopp". Närmare preciserat innebär tjänsten fakturaservice att kunden förser bolaget med ett elektroniskt underlag för utfärdande av fakturor som genom datasystemet därefter kan skrivas ut med kundens logotype och överenskommen layout. Inbetalningarna från kundföretagets kunder går till bolaget som registrerar dessa innan de överförs till kundföretaget. Vid utebliven betalning utfärdar bolaget betalningspåminnelser, skickar inkassokrav och ser till att nödvändiga rättsliga åtgärder vidtas. - Fråga 1. De olika delmomenten syftar sammantaget till att tillse att kundföretaget får betalning av sina kunder för tillhandahållna varor och tjänster. Distributionen av fakturor, hanteringen av inbetalningar m.m. kan således inte anses vara tillhandahållanden som efterfrågas i sig. Därmed får en enda tjänst anses föreligga. - Bestämmelserna i det sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG) medför inte annan bedömning (jfr t.ex. EG-domstolens mål C-349/96 ang. Card Protection Plan Ltd). - Fråga 2. I 5 kap. ML finns olika bestämmelser om var - inom landet eller utomlands - en omsättning av varor och tjänster skall anses ha ägt rum. De bestämmelser som bolaget funnit kunna tillämpas på dess tillhandahållanden avser vissa tjänster i 5 kap. 7 § ML, nämligen skrivtjänster, konsulttjänster, inkassotjänster eller tjänster avseende automatisk databehandling. Tjänsterna skulle då anses tillhandahållna utomlands om de närmare förutsättningar angående förvärvarens förhållanden som anges i paragrafens tredje stycke är uppfyllda. - Som nämnden funnit i svaret på fråga 1 är bolagets tillhandahållande av fakturaservice att anse som en enda tjänst och är de i tjänsten ingående delmomenten inte tjänster som efterfrågas i sig. Därmed kan de inte urskiljas som specifika tjänster som kan hänföras till en eller flera av de tjänster som särskilt uppräknas i 5 kap. 7 § andra stycket ML. - Fråga 3. Med hänsyn till svaret på fråga 1 förfaller frågan. - Beslutet. För det fall att delmomentet långtidsbevakning ingår i bolagets åtagande finner nämnden att omständigheterna i den delen inte har angetts så klart och entydigt att de kan läggas till grund för ett förhandsbesked. Ansökan skall därför avvisas i den delen och även i övrigt i den mån den inte har besvarats genom förhandsbeskedet. - Wallit AB överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle fastställa Skatterättsnämndens förhandsbesked avseende fråga 1 och att fråga 2 besvaras med att omsättningsland för tjänsten skall bedömas enligt 5 kap. 7 § ML. För det fall tillhandahållandet skulle anses avse flera självständiga tjänster borde tjänsterna var för sig omfattas av uppräkningen i paragrafens andra stycke. Bolaget anförde bl.a. följande. Som framgår av nämndens motivering till svaret på fråga 1 erbjuder bolaget kundföretaget en tjänst som syftar till att det skall få betalt av sina kunder. EG-domstolens dom i mål C-305/01, MKG, REG 2003 s. I-6729, ger stöd för att anse att tjänsten är en sådan som avses i 5 kap. 7 § andra stycket 6 ML. - Skatteverket yrkade att förhandsbeskedet inte skall ändras och anförde bl.a. följande. För sådana administrativa tjänster som består i att sköta t.ex. en del av ett företags kontorsrutiner saknas särskilda bestämmelser om platsen för tillhandahållande av tjänsten. Denna får därmed bestämmas till den plats där den som utför tjänsten har sätet för sin rörelse eller har sitt fasta etableringsställe enligt 5 kap. 8 § första stycket ML. Detta gäller vid tillämpning av huvudsaklighetsprincipen oavsett att vid utförande av tjänsten ingår vissa arbetsmoment som betraktade var för sig skulle kunna klassificeras som tjänster hänförliga till 5 kap. 7 § andra stycket ML och artikel 9.2 e i sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG). - Regeringsrätten (2006-03-22, Sandström, Dexe, Stävberg, Lundin, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Bolaget har hos Regeringsrätten yrkat att nämndens svar på fråga 1 skall fastställas. Detta yrkande har ett sådant samband med yrkandet avseende fråga 2 att den i 22 § förvaltningslagen (1986:223) angivna förutsättningen att det överklagade beslutet skall ha gått klaganden emot inte hindrar att Regeringsrätten tar ställning också till fråga 1. - Regeringsrätten gör vid prövningen i sak samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd II 2006-02-08, Heilbrunn)