RÅ 2006 not 62

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Annan än den som begärt att få ta del av allmän handling hade inte rätt att överklaga kammarrätts beslut om utlämnande

Not 62. Överklagande av Holmbergs i Malmö AB ang. rätt att ta del av allmän handling. - Banverket genomförde under hösten 2005 en offentlig upphandling av ramavtal för kopieringstjänster. Den 27 oktober 2005 tilldelades Holmbergs i Malmö AB kontraktet. Sedan en annan anbudsgivare begärt att utfå det vinnande anbudet beslutade Banverket att lämna ut handlingarna med undantag för en á-prislista och en referenslista. - Banverkets beslut överklagades hos Kammarrätten i Sundsvall. I dom den 15 november 2005 fann kammarrätten att hinder inte förelåg enligt 8 kap. 10 § sekretesslagen (1980:100) mot att lämna ut även á-prislistan och referenslistan och visade därför - med ändring av det överklagade beslutet - målet åter till Banverket för ny behandling. - Holmbergs i Malmö AB överklagade kammarrättens dom och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva kammarrättens dom. Bolaget begärde vidare inhibition av kammarrättens dom. -Regeringsrätten (2006-03-24, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen och 15 kap. 7 § sekretesslagen följer att ett beslut rörande frågan om rätt att ta del av allmän handling för överklagas endast av den som begärt ut handlingen. Holmbergs i Malmö AB:s överklagande skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd II 2006-03-23, Dunnington)