RÅ 2006 not 66

Ansökan av Sydsvenska Vind i Skurup AB ang. bygglov för uppförande av vindkraftverk. -Byggnadsnämnden i Ystads kommun (1998-12-16) beviljade Southwind AB bygglov för uppförande av fyra vindkraftverk på fastigheten Marsvinsholm 1:10 samt två vindkraftverk på fastigheten Hunnestad 4:2

Not 66. Ansökan av Sydsvenska Vind i Skurup AB ang. bygglov för uppförande av vindkraftverk. -Byggnadsnämnden i Ystads kommun (1998-12-16) beviljade Southwind AB bygglov för uppförande av fyra vindkraftverk på fastigheten Marsvinsholm 1:10 samt två vindkraftverk på fastigheten Hunnestad 4:2. - Nämndens beslut överklagades av ett antal personer. - Länsstyrelsen i Skåne län (2003-01-21) undanröjde byggnadsnämndens beslut avseende vindkraftverken på fastigheten Hunnestad 4:2 men avslog överklagandena avseende de fyra vindkraftverken på fastigheten Marsvinsholm 1:10. - Länsstyrelsens beslut avseende vindkraftverken på Marsvinsholm 1:10 överklagades. - Kammarrätten i Göteborg, som höll muntlig förhandling och syn, fann i utlåtande till regeringen den 16 juni 2004 att olägenheterna av det vindkraftverk som var avsett att uppföras närmast Bernstorps gård kunde bedömas bli av så allvarlig art att de i 3 kap.plan- och bygglagen (1987:10), PBL, uppställda kraven inte var uppfyllda och att detta vindkraftverk därför inte borde tillåtas. - Regeringen (Miljödepartementet, 2004-10-28) upphävde beslutet om bygglov med följande motivering: Av handlingarna i ärendet framgår att det inom området finns ett antal vindkraftverk etablerade samtidigt som det finns ett antal enskilda bostadshus. Inom sådana områden behövs en utredning som belyser befintliga och tilltänkta vindkraftverks sammantagna påverkan på området. Detta gäller särskilt områden som kommunen bedömer lämpliga för uppförande av vindkraftverk. Regeringen finner att i förevarande fall är förhållandena i området sådana att frågan om uppförande av ytterligare vindkraftverk bör prövas i ett större sammanhang. Detta gäller även om det ursprungliga bygglovet, som avsåg sex verk, genom länsstyrelsens beslut reducerats till fyra verk. Den utredning som ligger till grund för bygglovsansökan kan enligt regeringens mening inte anses tillräcklig för den avvägning mellan olika intressen som skall göras vid bedömningen av markens lämplighet enligt bestämmelserna i 2 kap. PBL för nu sökta vindkraftverk. Därtill kommer att kammarrätten funnit att det vindkraftverk som skulle bli beläget närmast Bernstorps gård inte uppfyller bestämmelserna i 3 kap. PBL. Vad Southwind AB anfört utgör inte skäl till annat ställningstagande. - Regeringen finner mot bakgrund av det anförda att byggnadsnämndens beslut den 16 december 1998 att bevilja bygglov för uppförande av fyra vindkraftverk på Marsvinsholm 1:10 i Ystads kommun därför bör upphävas. - Sydsvenska Vind i Skurup AB ansökte om rättsprövning och anförde bl.a. följande. Växjö tingsrätt, miljödomstolen, har i en dom den 28 maj 2004 vid en prövning enligt miljöskyddslagen (1969:387) lämnat bolaget tillstånd att uppföra verken på aktuell plats. Domen har vunnit laga kraft. Detta innebär att en fullt tillräcklig intresseavvägning har gjorts i lokaliseringsfrågan. I dokumentet "Vindkraftspolicy för Ystads kommun", som kommunen har antagit, framhålls att det är att föredra att vindkraftverken samlas i grupper eftersom den upplevda påverkan på landskapsbilden från en välorganiserad grupp inte behöver vara avsevärt större än från ett enstaka verk. I detta fall har såväl länsstyrelsen som miljödomstolen funnit att de tilltänkta vindkraftverken kommer att vara på ett sådant avstånd från befintliga verk på fastigheten Rynge 2:7 att de tillsammans kan anses bilda en och samma grupp. Såvitt gäller bullerstörningar har bolaget redovisat beräkningar som visar att gällande krav i fråga om riktvärden kommer att följas. Bolaget har också tydligt redovisat att olägenheter inte behöver uppkomma när det gäller skuggstörningar. Skäl för att upphäva beslutet om bygglov på grund av otillräcklig utredning finns därför inte. - Regeringsrätten (2006-04-03, Dexe, Stävberg, Kindlund, Lundin, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - De bestämmelser som i första hand är aktuella i detta mål finns i 2 kap. PBL. Kapitlet innehåller föreskrifter om allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning och lokalisering av bebyggelse m.m. De är allmänt hållna och ger myndigheterna ett förhållandevis stort utrymme för bedömningar. - Vid sin prövning enligt dessa bestämmelser har regeringen funnit att den utredning som ligger till grund för bygglovsansökningen inte är tillräcklig för den avvägning mellan olika intressen som skall göras. Det har inte kommit fram att regeringen vid denna bedömning skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som finns i bygglovsärenden eller att det vid handläggningen har förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 2006-03-08, T. Lindvall)