RÅ 2006 not 70

Försummelse av Patent- och registreringsverket att underrätta klagande om att han vänt sig till fel myndighet eller att vidarebefordra hans överklagande till rätt instans (bifall)

Not 70. Ansökan av T.R. om återställande av försutten tid i mål ang. framställning enligt 72 § patentlagen. - I beslut den 24 mars 2003 avskrev Patentbesvärsrätten T.R:s överklagande av Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut i fråga om framställning enligt 72 § patentlagen (1967:837). I skrivelse som kom in till PRV den 19 maj 2003 uppgav T.R. att han överklagade Patentbesvärsrättens beslut i mål 02-213. Handlingen översändes till Patentbesvärsrätten och kom in dit den 28 maj 2003. Patentbesvärsrätten avvisade överklagandet i beslut den 13 juni 2003 med hänvisning till att det kommit in för sent och erinrade samtidigt om bestämmelsen i 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) om återställande av försutten tid. - T.R. ansökte om återställande av den försuttna tiden och anförde bl.a. följande. När han fick PRV:s beslut av den 26 februari 2002 angavs i överklagandehänvisningen att ett överklagande skulle ställas till Patentbesvärsrätten men sändas till PRV. Detta dokument fanns med som bilaga i utskicket från Patentbesvärsrätten angående beslut i mål 02-213. Han noterade inte att det fanns ytterligare en adress till Patentbesvärsrätten i detta utskick. Han sände in överklagandet till PRV i god tid men det tog nio dagar för PRV att vidarebefordra det till Patentbesvärsrätten, vilket fick till följd att Patentbesvärsrätten avvisade överklagandet. Sammantaget måste dessa omständigheter utgöra giltig ursäkt för två dagars försening. -Regeringsrätten (2006-04-10, Billum, Dexe, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Överklagandet skulle enligt besvärshänvisningen och med beaktande av 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid ha kommit in till Patentbesvärsrätten senast den 26 maj 2003. Den skrivelse som kom in till PRV den 19 maj 2003 är ställd till Regeringsrätten. Av skrivelsen framgår tydligt att syftet är att överklaga Patentbesvärsrättens beslut i mål 02-213. Genom att inte genast antingen underrätta T.R. om att han vänt sig till fel myndighet eller sända hans överklagande till Patentbesvärsrätten har PRV åsidosatt den serviceskyldighet som åligger myndigheten enligt 4 § förvaltningslagen (1986:223). Med hänsyn härtill återställer Regeringsrätten den försuttna överklagandetiden för talan mot Patentbesvärsrättens beslut den 24 mars 2003 och behandlar T.R:s överklagande som om det anförts inom överklagandetiden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten återställer den försuttna tiden för överklagande av Patentbesvärsrättens beslut den 24 mars 2003. (fd II 2006-03-08, Mathiasson)