RÅ 2006 not 74

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om arbetsskadeersättning då länsrätt avslagit yrkande om muntlig förhandling (synnerliga skäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om arbetsskadeersättning då länsrätt avslagit yrkande om muntlig förhandling, synnerliga skäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde arbetsskadeersättning (länsrätt hade avslagit yrkande om muntlig förhandling, synnerliga skäl)

Not 74. Överklagande av H.P. ang. prövningstillstånd i mål om arbetsskadeförsäkring. - Till dåvarande Försäkringskassan i Stockholms län anmäldes att H.P. i sitt arbete som städare hade råkat ut för ett olycksfall den 3 juli 1991. Vid olyckstillfället hade hon halkat och slagit i nacken och höger axel mot en skurmaskin. Försäkringskassan fann i olika beslut att hon inte hade rätt till ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, LAF. Besluten motiverades med att betydligt starkare skäl talade mot än för samband mellan olycksfallet och hennes sjukdomsbesvär. Ett sådant beslut fattades av försäkringskassan den 26 februari 2001 och omprövades senare under året i ett odaterat beslut. - H.P. överklagade detta omprövningsbeslut hos Länsrätten i Stockholms län och yrkade muntlig förhandling. Hon åberopade förhör med sig själv och vittnesförhör med läkaren Sten Jansa. Länsrätten fann i beslut den 24 september 2001 att muntlig förhandling var obehövlig och avslog yrkandet. I dom den 9 november 2001 (mål nr 13986-01) avslog länsrätten överklagandet. Kammarrätten i Stockholm beslutade den 10 december 2003 att inte meddela prövningstillstånd. - H.P. överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja henne prövningstillstånd för prövning i kammarrätten. Hon anförde bl.a. att det med hänsyn till sakfrågans beskaffenhet var nödvändigt att hålla muntlig förhandling i målet med förhör med henne själv och vittnesförhör med läkaren Sten Jansa. Hon gjorde gällande att länsrätten genom att avslå hennes begäran om muntlig förhandling hade eftersatt krav som gällde enligt artikel 6 i Europakonventionen. - Försäkringskassan medgav bifall till yrkandet att H.P. skulle meddelas prövningstillstånd i kammarrätten och anförde följande. En muntlig förhandling med den bevisning som H.P. åberopade skulle ha gett ett bättre underlag för länsrättens bedömning av de medicinska frågorna i målet. Därmed kan muntlig förhandling inte anses ha varit obehövlig. Det hade inte heller kommit fram särskilda skäl som talar mot en sådan förhandling. -Regeringsrätten (2006-04-28, Billum, Dexe, Stävberg, Kindlund, Lundin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL, meddelas prövningstillstånd i kammarrätten om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt (punkt 1), anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit (punkt 2) eller det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (punkt 3). - Målet rör i sak frågan om H.P. har rätt till ersättning enligt LAF. Avgörande för bedömningen av denna fråga är om betydligt starkare skäl talar mot än för samband mellan olycksfallet den 3 juli 1991 och sjukdomsbesvär som satt ned hennes arbetsförmåga. - I Regeringsrätten - liksom i kammarrätten - har H.P. hävdat att länsrätten borde ha bifallit hennes yrkande om muntlig förhandling. - Enligt 9 § tredje stycket FPL skall muntlig förhandling hållas i länsrätt och kammarrätt om en enskild som för talan begär det samt förhandlingen inte är obehövlig och inte heller särskilda skäl talar mot det. Av förarbetena till lagen framgår att domstolen bör ta stor hänsyn till en parts önskemål om muntlig förhandling. Frågan om en muntlig förhandling är obehövlig eller inte bör i första hand bedömas mot bakgrund av den föreliggande utredningen i målet men även andra faktorer kan tillmätas betydelse, t.ex. att målet är mycket viktigt för den enskilde och att han eller hon genom förhandlingen kan få en bättre förståelse för innebörden av det blivande avgörandet i målet (prop. 1971:30 Del 2 s. 537). - Rätten till ersättning enligt LAF är en sådan civil rättighet som omfattas av artikel 6 i Europakonventionen, vilken gäller som svensk lag (SFS 1994:1219). Därför måste i detta fall också beaktas den rätt till domstolsprövning och de krav på muntlig förhandling som följer av denna artikel. - En muntlig förhandling med den av H.P. åberopade muntliga bevisningen - vittnesförhör med läkare och förhör med sig själv - skulle enligt Regeringsrättens mening gett ett bättre underlag inför länsrättens bedömning av de medicinska frågorna i målet (jfr Europadomstolens avgörande den 8 februari 2005 i målet Miller mot Sverige). Mot denna bakgrund och då målet måste anses vara mycket viktigt för H.P. kan muntlig förhandling inte anses ha varit obehövlig. Några särskilda skäl mot att hålla muntlig förhandling har inte framkommit. Regeringsrätten finner därför att kammarrätten enligt 34 a § andra stycket 3 förvaltningsprocesslagen borde ha meddelat prövningstillstånd i målet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens beslut och meddelar H.P. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av hennes överklagande av Länsrättens i Stockholms län dom den 9 november 2001 i mål nr 13986-01. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. (fd II 2006-03-08, Norberg)