RÅ 2006 not 85

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Migrationsverket hade inte rätt att överklaga ett beslut av kammarrätten varigenom en klagande fått försutten tid för att överklaga verkets avslagsbeslut återställd

Not 85. Överklagande av Migrationsverket ang. återställande av försutten tid i mål om uppehålls- och arbetstillstånd. - Migrationsverket beslutade den 18 november 2004 att avslå en ansökan av S.M.D. om uppehålls- och arbetstillstånd och att avvisa honom. Beslutet delgavs S.M.D. den 3 december 2004 och vann laga kraft. - S.M.D. ansökte genom sitt ombud och offentliga biträde om att tiden för att överklaga Migrationsverkets avslagsbeslut skulle återställas. Han anförde bl.a. att han underrättats om beslutet men att ombudet av någon anledning inte erhöll beslutet i samband med att det meddelades. - Migrationsverket motsatte sig bifall till ansökan och anförde bl.a. följande. S.M.D. har den 3 december 2004 genom tolk underrättats om verkets beslut och har informerats såväl om beslutets innehåll som om möjligheterna till överklagande. Av beslutet framgår att kopia på beslutet skall tillställas det offentliga biträdet. Av verkets akt framgår vidare att beslutet har registrerats och expedierats samma dag beslutet fattades. I verkets rutiner ingår dock inte att registrera varje utgående beslutskopia enligt beslutets sändlista separat. Verket noterar dock att verket genom att underrätta sökanden har uppfyllt sin underrättelseskyldighet enligt 21 § förvaltningslagen (1986:223). -Kammarrätten i Göteborg (2005-06-14) återställde den försuttna tiden och yttrade bl.a. följande. Migrationsverkets avvisningsbeslut innehåller föreskriften att avvisningen skall verkställas genom att S.M.D. i första hand återvänder till Irak. Beslutet innefattar ett åliggande för S.M.D. och har därför delgivits honom personligen. Av beslutet framgår att kopia av det skulle skickas till det offentliga biträdet. Beslutskopian, som uppenbarligen sänts i vanligt brev, har enligt uppgift inte kommit henne till handa. Kammarrätten saknar anledning att ifrågasätta att så varit fallet. Med hänsyn härtill och till vad i övrigt upplysts i ansökan kan konstateras att S.M.D:s rättssäkerhet inte fullt ut kommit att bli tillgodosedd. Kammarrätten finner därför att han haft giltig ursäkt att inte inkomma med överklagande i rätt tid. Det föreligger därför förutsättningar för att återställa den försuttna tiden. - Migrationsverket överklagade och yrkade att kammarrättens beslut skulle upphävas. - Regeringsrätten (2006-05-18, Lavin, Eliason, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Den grundläggande frågan i målet är om Migrationsverket har rätt att överklaga kammarrättens beslut att återställa den av S.M.D. försuttna tiden för att överklaga verkets beslut om avslag på hans ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd. - Regeringsrätten har i ett beslut den 14 mars 2006 (RÅ 2006 ref. 1) konstaterat att det finns varken någon lagregel eller någon sedvanerättslig princip som innebär att den förvaltningsmyndighet vars ärende en beviljad resning avser skulle ha klagorätt i fråga om kammarrätts resningsbeslut. Motsvarande får anses gälla i mål om återställande av försutten tid. Migrationsverkets talan skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd I 2006-05-09, Lokrantz)