RÅ 2006 not 98

Överklagande som befanns avse beslut av socialnämnd överlämnades till länsrätt för handläggning

Not 98. Överklagande av E.I. ang. ett beslut om fortsatt vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. - E.I. var sedan den 9 mars 2005 omhändertagen för vård enligt 1 och 3 §§ LVU. Individnämnden beslutade den 13 oktober 2005, efter omprövning enligt 13 § 3 stycket LVU, att den pågående vården skulle fortsätta. E.I. överklagade detta beslut till Länsrätten i Stockholms län, som avslog överklagandet i dom den 29 december 2005. E.I. fullföljde sin talan till Kammarrätten i Stockholm. Sedan han återkallat sin talan avskrev kammarrätten målet från vidare handläggning genom beslut den 4 april 2006, mål nr 126-06. Den 6 april 2006 beslutade Individnämnden efter förnyad omprövning att vården skulle fortsätta. - I en skrivelse som gavs in till Länsrätten i Stockholms län den 26 april 2006 överklagade E.I. "beslutet angående fortsatt vård enligt LVU" och yrkade att vården skulle upphöra. Länsrätten överlämnade överklagandet till Kammarrätten i Stockholm, som efter rättidsprövning överlämnade det till Regeringsrätten tillsammans med akten i kammarrättens avskrivna mål, nr 126-06. -Regeringsrätten (2006-06-14, Billum, Dexe, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten har inhämtat att det nu aktuella överklagandet avser Individnämndens beslut den 6 april 2006 om fortsatt vård. - Individnämndens beslut får enligt 41 § LVU överklagas hos länsrätten. Överklagandet skulle enligt 23 § andra stycket förvaltningslagen (1986:223) ha tillställts beslutsmyndigheten, i detta fall Individnämnden Norra Botkyrka i Botkyrka kommun, för rättidsprövning. Om ett överklagande i stället kommer in till den domstol som skall pröva det, i detta fall Länsrätten i Stockholms län, skall domstolen enligt 24 § tredje stycket vidarebefordra överklagandet till beslutsmyndigheten för rättidsprövning. - Länsrättens och kammarrättens åtgärder i det aktuella målet är uppenbarligen betingade av antagandet att överklagandet avser Individnämndens beslut den 13 oktober 2005. Eftersom detta antagande befunnits vara felaktigt föranleder överklagandet ingen annan åtgärd från Regeringsrättens sida än att överklagandeskrivelsen överlämnas till länsrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten överlämnar E.I:s överklagandeskrivelse till Länsrätten i Stockholms län för handläggning. - Regeringsrätten avskriver målet. (fd II 2006-05-23, Lif)