RÅ 2007 not 101

Ansökan om resning i mål om förvar ansågs ha förfallit sedan nytt beslut fattats i förvarsfrågan / Ansökan om resning i mål om förvar enligt utlänningslagen ansågs ha förfallit sedan nytt beslut fattats i förvarsfrågan / Ansökan om resning i mål av ett beslut om förvar enligt utlänningslagen ansågs ha förfallit sedan nytt beslut fattats i förvarsfrågan

Not 101. Ansökan av N.N. om resning i mål enligt utlänningslagen. - N.N. ansökte i en skrivelse den 13 juni 2007 om resning i Kammarrättens i Stockholm, Migrationsöverdomstolen, mål UM 1580-07, vari domstolen i beslut den 7 juni 2007 inte meddelade prövningstillstånd. Sökanden yrkade vidare att Regeringsrätten skulle besluta om inhibition, försätta honom på fri fot och ersätter det i målet aktuella förvarsbeslutet med ett beslut om uppsikt. -Regeringsrätten (2007-06-20, Nord, Lundin, Fernlund, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 16 kap. 9 § andra stycket utlänningslagen (2005:716) jämförd med 11 § andra stycket samma kapitel framgår att det inte föreligger något krav på prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen vid överklagande av migrationsdomstols beslut då migrationsdomstolens beslut i förvarsfrågan inte avser ett överklagande. - Länsrätten i Stockholms län, migrationsdomstolen, har i dom den 14 juni 2007 avslagit sökandens överklagande i frågan om uppehållstillstånd och har då också fattat ett nytt beslut om förvar. - Kammarrättens beslut innebär en sådan felaktig rättstillämpning som utgör grund för resning. Eftersom det i målet aktuella beslutet om förvar nu ersatts av ett nytt beslut har frågan om förvar på grund av det tidigare beslutet förfallit. Omständigheterna är inte sådana att det finns anledning att ändå pröva detta beslut. Ansökningen skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. (fd I 2007-06-20, Mathiasson)