RÅ 2007 not 105

I mål om mervärdesskatt med hänvisning till att EG-domstolen redan tolkat den gemenskapsrättsliga reglering som aktualiserats i målet / Ersättning som innehavare av tillstånd att använda radiosändare vid tillhandahållande av sändningstjänster uppbar för de handläggningsavgifter innehavaren hade att erlägga till Post- och Telestyrelsen skulle inräknas i beskattningsunderlaget för sändningstjänsterna: EG-rätt / Ersättning som innehavare av tillstånd att använda radiosändare vid tillhandahållande av sändningstjänster uppbar för de handläggningsavgifter innehavaren hade att erlägga till Post- och Telestyrelsen skulle inräknas i beskattningsunderlaget för sändningstjänsterna (förhandsbesked)

Not 105. Överklagande av Teracom AB (Teracom) av ett förhandsbesked ang. mervärdesskatt. - I ansökan om förhandsbesked uppgav Teracom följande. Teracom är en ledande nätoperatör inom radio, tv, telekom och informationstjänster och bedriver bl.a. utsändning och överföring av ljudradio och TV-program. Teracoms kunder är radio- och tv-bolag, teleoperatörer samt andra företag och organisationer. - För att via etern sända ljudradio- eller TV-program i Sverige krävs enligt Radio-_och_Tv-lagen (1996:844) att radio- och televisionsbolaget (programbolagen) har tillstånd från regeringen. Innehav och användning av radiosändare för distribution av rundradio och TV förutsätter enligt lag (2003:389) om elektronisk kommunikation tillstånd från Post och Telestyrelsen (PTS). Med stöd av programbolagets tillstånd meddelat av regeringen enligt Radio-_och_Tv-lagen ansöker sändarbolaget, i detta fall Teracom, om tillstånd från PTS att få sända radio och television. En förutsättning för att PTS skall kunna pröva Teracoms ansökan är att ifrågavarande programbolag innehar tillstånd från regeringen. I beslutet från PTS anges den frekvens, effekt och antennhöjd som beslutet avser. Av beslutet framgår även att sändaren endast får användas av det programbolag som har tillstånd meddelat med stöd av bestämmelserna i Radio och TV-lagen. - För finansiering av PTS verksamhet tar PTS, med stöd av lag (2003:389) om elektronisk kommunikation och lagen (2000:121) om radio- och terminalutrustning, årligen ut en avgift av Teracom för varje meddelat frekvenstillstånd. Denna avgift kommer i det följande att benämnas frekvensavgift. Av en bilaga till fakturan från PTS framgår frekvensavgiftens fördelning på tillståndsnummernivå. - Teracom kommer att ingå avtal avseende utsändning av Sverige Radios utlandsprogram via kortvåg och mellanvåg med Sveriges Radio AB (Sveriges Radio). Detta avtal träder i kraft den 1 januari 2006. Av avtalets punkt 6.4 (A) framgår att de frekvensavgifter som Teracom har att erlägga till PTS för Sverige Radios räkning skall vidarefaktureras till Sveriges Radio. Av punkt 6.4 (B) framgår att Teracoms administration av frekvensfrågor m.m. ingår i ersättningen enligt punkt 6.1. - Det belopp som Teracom erhåller från Sveriges Radio såsom ersättning för av Teracom till PTS utgivna frekvensavgifter kommer att bokföras på ett avräkningskonto. - Teracom anser att det föreligger en osäkerhet om mervärdesskatt skall utgå vid Teracoms vidarefakturering av frekvensavgiften till Sveriges Radio. De belopp avseende frekvensavgift som Teracom erlägger till PTS för Sveriges Radios räkning och som Teracom vidarefakturerar uppgår till betydande belopp. Det är därför av vikt för Teracom att förhandsbesked lämnas. - Mot bakgrund av ovanstående önskar Teracom svar på om det belopp som Sveriges Radio utger till Teracom avseende de frekvensavgifter som Teracom har att erlägga till PTS för Sveriges Radios räkning utgör ersättning för en skattepliktig tjänst och att mervärdesskatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), ML, därför skall utgå på beloppet. - I en komplettering till ansökan uppgav Teracom bl.a. att såvitt bolaget förstått Teracom var civilrättsligt betalningsskyldigt för avgiften till PTS, dvs. någon möjlighet för PTS att driva in avgiften från Sveriges Radio förelåg, såvitt Teracom erfar, inte. -Skatterättsnämnden (2006-04-27, Wingren, ordf., Alhager, Eriksson, Odéen, Ohlsson, Peterson, Rabe): Förhandsbesked. Vad Teracom uppbär från Sveriges Radio AB (Sveriges Radio) avseende de s.k. frekvensavgifterna skall räknas in i beskattningsunderlaget för de sändningstjänster som Teracom tillhandahåller Sveriges Radio. - Motivering. Enligt 7 kap. 2 § första stycket ML jämfört med 3 § 1 samma kapitel beräknas beskattningsunderlaget, vid annan omsättning än uttag, med utgångspunkt i ersättningen. Med ersättning förstås enligt 3 a § första stycket allt det som säljaren har erhållit eller skall erhålla för varan eller tjänsten från köparen eller en tredje part. - Teracom har tillstånd enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation att på vissa tilldelade frekvenser använda radiosändare här i landet. Tillståndet att använda radiosändare har lämnats för sådana sändningar som förutsätter att medgivande lämnats enligt annan lag, dvs. i föreliggande fall sändningar av ljudradioprogram för vilka Sveriges Radio har tillstånd enligt radio-_och_TV-lagen (1996:844). - Teracom är, som innehavare av tillståndet att använda radiosändare, skyldigt att erlägga handläggningsavgift till tillståndsmyndigheten PTS (i ärendet benämnda frekvensavgifter). Bolaget har också som tillståndsinnehavare skyldighet att betala avgifter till tillsynsmyndigheten enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning. - Enligt avtalet mellan Teracom och Sveriges Radio om utsändning av Sveriges Radios utlandsprogram skall Sveriges Radio betala vissa ersättningar i. form av grundavgifter och tilläggsavgifter. Enligt avtalet (punkt 6.4 A) ingår inte de ovan nämnda frekvensavgifterna i ersättningen utan dessa erläggs särskilt av Sveriges Radio till Teracom efter fakturering och Teracoms betalning av avgifterna till PTS har i avtalet behandlats närmast som ett utlägg för Sveriges Radios räkning. Fråga i ärendet är hur Teracom i mervärdesskattehänseende skall behandla ifrågavarande betalningar från Sveriges Radio. - Nämnden gör följande bedömning. - De särskilda handläggningsavgifterna, frekvensavgifterna, som är aktuella i ärendet och som PTS får ta ut, gäller Teracom som innehavare av tillstånd enligt lagen om elektronisk kommunikation och inte Sveriges Radio som innehavare av tillstånd enligt radio-_och_TV-lagen. Den omständigheten att sistnämnda tillstånd måste föreligga för att tillstånd att använda radiosändare skall kunna medges Teracom påverkar inte detta förhållande. Teracoms betalning till PTS utgör således inte något utlägg för Sveriges Radio utan är en utgift i Teracoms verksamhet. I följd härav skall vad Teracom i förevarande hänseende uppbär från Sveriges Radio vid mervärdesbeskattningen behandlas på samma sätt som de andra ersättningarna som utgår enligt avtalet för tillhandahållandet av sändningstjänsterna och således räknas in i beskattningsunderlaget. - Den gjorda bedömningen får anses stå i överensstämmelse med det sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG). - Teracom överklagade och yrkade att de belopp som uppbars från Sveriges Radio AB avseende de s.k. frekvensavgifterna inte skulle räknas in i beskattningsunderlaget för bolagets sändningstjänster. Bolaget anförde bl.a. följande. Efter Skatterättsnämndens beslut har EG-domstolen meddelat dom i målet C-98/05, De Danske Bilimportörer. EG-domstolen fann att en bilförsäljare fick anses ha gjort ett utlägg för köparens räkning i den mening som avses i artikel 11 A.3 c i sjätte mervärdesskattedirektivet när säljaren före leveransen av ett fordon betalat dansk registreringsavgift för detta och köparen sedan ersatt säljaren. Mot bakgrund av vad EG-domstolen således uttalat bör bolagets betalning av frekvensavgifter betraktas som utlägg för Sveriges Radio AB:s räkning. Bolagets tillstånd enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation att använda radiosändare är avhängigt av de sändningstillstånd Sveriges Radio AB innehar. Bolagets tillstånd skulle kunna innehas direkt av Sveriges Radio AB. Ansökan om tillstånd enligt lagen om elektronisk kommunikation görs således i Sveriges Radio AB:s intresse. Sveriges Radio AB kan inte anses ha erhållit något i utbyte från bolaget motsvarande vad som erlagts i form av frekvensavgifter. För det fall Regeringsrätten inte gör en annan bedömning än den Skatterättsnämnden gjort hemställer bolaget att frågan hänskjuts till EG-domstolen för förhandsavgörande. - Skatteverket yrkade att Regeringsrätten skulle fastställa förhandsbeskedet och anförde bl.a. följande. EG-domstolens avgörande i mål C-98/05 kan inte anses innebära att erläggandet av frekvensavgifter skall betraktas som utlägg för annans räkning. Detta får anses gälla även om också Sveriges Radio AB skulle ha kunnat inneha de tillstånd för vilka Post- och telestyrelsen tar ut frekvensavgifter. När Teracom AB är tillståndshavare är det bolaget som är betalningsskyldigt gentemot Post- och telestyrelsen. Det finns inte skäl att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen då det, mot bakgrund av EG-domstolens praxis, inte råder någon oklarhet om hur de tillämpliga direktivbestämmelserna skall tolkas. - Regeringsrätten (1007-06-28, Billum, Almgren, Kindlund, Hamberg, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten noterar att de aktuella EG-rättsliga reglerna numera finns i Rådets direktiv 2006/112/EG. - Regeringsrätten finner att den gemenskapsrättsliga reglering som aktualiseras i målet redan har tolkats av EG-domstolen och att det därför inte finns skäl att inhämta förhandsavgörande. - Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår yrkandet om att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen. - Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd II 2007-05-30, Lundström)