RÅ 2007 not 113

Prövningstillstånd i kammarrätt (Migrationsöverdomstolen) krävdes inte beträffande beslut om förvar som meddelats i mål om uppehållstillstånd m.m. (bifall)

Not 113. Ansökan av S.J. om resning i mål ang. förvar enligt utlänningslagen. - Migrationsverket beslutade den 26 januari 2007 bl.a. att avslå S.J:s ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd, att utvisa honom med stöd av 8 kap. 7 § utlänningslagen (2005:716) och att hålla honom i förvar med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 3 och tredje stycket utlänningslagen. - S.J. överklagade beslutet hos Länsrätten i Stockholms län, Migrationsdomstolen. - Den 2 februari 2007 avslog migrationsdomstolen ett överklagande från S.J. i frågan om förvar. Den 9 februari 2007 beslutade Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen, att inte meddela prövningstillstånd. - Migrationsdomstolen beslutade den 12 mars 2007 och den 11 maj 2007 att S.J. skulle hållas kvar i förvar. - Genom dom den 14 juni 2007 avslog migrationsdomstolen S.J:s överklagande beträffande uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen. Migrationsdomstolen beslutade också att S.J. skulle hållas kvar i förvar. - S.J. överklagade migrationsdomstolens dom vad avser frågan om förvar. Migrationsöverdomstolen meddelade genom beslut den 28 juni 2007 inte prövningstillstånd. - S.J. ansökte om resning av Migrationsöverdomstolens beslut den 28 juni 2007 att inte meddela prövningstillstånd. S.J. yrkade vidare att Regeringsrätten skulle besluta om inhibition, försätta honom på fri fot och ersätta det i målet aktuella förvarsbeslutet med ett beslut om uppsikt. -Regeringsrätten (2007-07-05, Billum, Almgren, Nord, Fernlund, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Av 16 kap. 9 § andra stycket utlänningslagen jämförd med 11 § andra stycket framgår att det inte föreligger något krav på prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen vid överklagande av migrationsdomstols beslut om förvar då migrationsdomstolens beslut inte avser ett överklagande i förvarsfrågan. - Enligt 10 kap. 12 § första stycket utlänningslagen fattas beslut om förvar av den myndighet eller domstol som handlägger ärendet. Enligt andra stycket i samma lagrum skall, om en utlänning som har tagits i förvar avvisas eller utvisas, den myndighet eller domstol som har fattat beslutet pröva om utlänningen fortfarande skall hållas i förvar. - Migrationsverkets beslut om förvar i januari 2007 prövades av migrationsdomstolen efter överklagande och Migrationsöverdomstolen gav inte prövningstillstånd. Därefter har migrationsdomstolen såsom handläggande myndighet vid två tillfällen beslutat om fortsatt förvar. I samband med att målet om utvisning m.m. avgjordes har migrationsdomstolen prövat förvarsfrågan i enlighet med vad som föreskrivs i 10 kap. 12 § andra stycket utlänningslagen och funnit att förutsättningar för fortsatt förvar förelegat. - Regeringsrätten har i beslut den 27 juni 2007 funnit att migrationsdomstolens beslut om förvar den 11 maj 2007 inte var ett beslut efter överklagande och att det därför inte fanns något krav på prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen. Enligt Regeringsrättens mening kan inte heller migrationsdomstolens beslut om fortsatt förvar i domen den 14 juni 2007 anses utgöra ett beslut efter överklagande i förvarsfrågan. Det har därför inte förelegat något krav på prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen vid överklagande av migrationsdomstolens beslut i denna fråga. - Migrationsöverdomstolens beslut innebär en sådan felaktig rättstillämpning som utgör grund för resning. I målet har inte framkommit omständigheter som föranleder att migrationsdomstolens beslut om fortsatt förvar inte skall gälla i avvaktan på prövning av Migrationsöverdomstolen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning och överlämnar målet till Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen, för prövning av frågan om fortsatt förvar. - Regeringsrätten avslår övriga yrkanden. (fd I 2007-07-05, Mathiasson)