RÅ 2007 not 117

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen hade rätt att överklaga länsrätts dom om arbetslöshetsförsäkring till förmån för enskild part

Not 117. Överklagande av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen ang. talerätt i mål om ersättning från arbetslöshetskassa. - Statstjänstemännens arbetslöshetskassa beslutade den 25 februari 2005 att E.S. hade rätt till arbetslöshetsersättning med 2,5 ersättningsdagar per vecka. E.S. överklagade beslutet till Länsrätten i Göteborg som avslog överklagandet i dom den 27 juni 2005. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) överklagade länsrättens dom till Kammarrätten i Göteborg och yrkade att kammarrätten skulle upphäva domen och fastställa att E.S. hade rätt till fem ersättningsdagar per vecka. Kammarrätten avvisade överklagandet med motiveringen att IAF saknade talerätt då länsrättens dom inte kunde anses ha gått IAF emot. - IAF överklagade kammarrättens beslut och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva beslutet och återförvisa målet till kammarrätten. IAF anförde som skäl för sitt överklagande att IAF enligt 51 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) får överklaga en domstols beslut till förmån för enskild part i ärenden som rör rätt till ersättning enligt lagen. -Regeringsrätten (2007-07-27, Nordborg, Kindlund, Brickman, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner skäl att meddela prövningstillstånd och tar upp målet till omedelbart avgörande. - Enligt 49 § ALF får beslut av en arbetslöshetskassa i ärenden om rätt till ersättning enligt samma lag överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, om inte annat följer av lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt. - Av ALF framgår vidare att i mål där en enskild part överklagar en arbetslöshetskassas beslut det i regel är kassan som är den enskildes motpart (58 §). IAF får dock överta en arbetslöshetskassas uppgift att i länsrätten och kammarrätten föra det allmännas talan (59 §). Enligt 51 § ALF får IAF dessutom, även till förmån för enskild part, överklaga en domstols och en arbetslöshetskassas beslut i ärenden som avses i 49 §. - Av redovisningen ovan framgår att IAF haft rätt att överklaga länsrättens dom varför kammarrätten inte bort avvisa IAF:s talan. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd. - Regeringsrätten undanröjer, med bifall till överklagandet, det överklagade beslutet och återförvisar målet till Kammarrätten i Göteborg för ny handläggning. (fd II 2007-05-31, Ericson) - I avgörandet i fråga om prövningstillstånd deltog inte regeringsrådet Brickman.