RÅ 2007 not 128

Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Framställning om ersättning för kostnader för ställd säkerhet avvisades när den gjorts för sent och ursäktligt misstag inte förelåg

Not 128. Framställning av IFK Hässleholm om ersättning för kostnader för ställd säkerhet för anståndsbelopp. - Dåvarande Skattemyndigheten i Malmö beslutade den 24 november 2000 att genom efterprövning respektive efterbeskattning höja IFK Hässleholms underlag för arbetsgivaravgifter avseende åren 1995-1998. Skattemyndigheten påförde också avgifts- och skattetillägg. IFK Hässleholm överklagade besluten hos Länsrätten i Skåne län, som i dom den 28 maj 2004 delvis biföll överklagandet. Såväl IFK Hässleholm som Skatteverket överklagade domen hos Kammarrätten i Göteborg. Genom dom den 24 mars 2006 biföll kammarrätten i allt väsentligt Skatteverkets överklagande, varvid målen överlämnades till Skatteverket för att verket skulle vidta de justeringar som kunde följa av domen. Kammarrätten avslog också ett yrkande från IFK Hässleholm om ersättning för ombudskostnader i kammarrätten. - IFK Hässleholm fullföljde sin talan hos Regeringsrätten som den 2 juli 2007 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Vidare avslogs ett yrkande om ersättning för kostnader i Regeringsrätten (mål nr 3370--3373-06). - Skattemyndigheten hade dessförinnan den 22 december 2000 respektive den 8 januari 2001 beslutat medge IFK Hässleholm anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter och avgifts-/skattetillägg mot säkerhet i form av bankgaranti, till den del avgifterna inte redan var betalda. Med anledning av länsrättens och kammarrättens domar beslutade Skatteverket den 22 juni 2006 om justeringar i underlagen m.m. avseende åren 1995-1997 samt den 26 juni 2006 om omprövning avseende år 1998. - I en skrivelse som kom in till Skatteverket den 27 juli 2006 ansökte IFK Hässleholm om ersättning för kostnader avseende den ställda säkerheten för tiden den 30 december 2000 - den 30 juni 2006 om sammanlagt 69 236 kr. Skatteverket översände ansökningen till Länsrätten i Skåne län. Länsrätten beslutade den 25 oktober 2006 att överlämna ansökningen till Regeringsrätten. -Regeringsrätten (2007-09-21,Billum, Eliason, Kindlund, Hamberg, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Bestämmelser om anstånd med betalning av skatt vid omprövning eller överklagande finns bl.a. i 17 kap. 2 § skattebetalningslagen (1997:483). I vissa fall kan enligt 17 kap. 3 § första stycket som förutsättning för anstånd krävas att den skattskyldige ställer säkerhet för anståndsbeloppet, t.ex. genom en av bank utfärdad garantiförbindelse. I ett sådant fall skall enligt paragrafens andra stycke kostnaden för säkerheten ersättas av staten, om yrkandet i omprövningsärendet eller målet bifalls. Om endast en del av yrkandet bifalls eller om det skulle vara oskäligt att ersättning lämnas, skall ersättningen minskas. I övrigt skall bestämmelserna i 6-11 §§ lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. (ersättningslagen) tillämpas. Vad som nu sagts gäller i förevarande mål för redovisningsperioder under år 1998. För uppbördsåren 1995-1997 återfinns motsvarande reglering i 13 § första stycket lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare jämfört med 49 § 1 och 2 mom. uppbördslagen (1953:272). - Enligt 7 § ersättningslagen skall en framställning om ersättning för kostnader göras hos den myndighet eller den domstol där kostnaderna uppkommit. Framställningen skall ha kommit in innan myndigheten eller domstolen avgör ärendet eller målet. Enligt 9 § gäller vidare att, om den skattskyldige inte har kommit in i tid med en framställning om ersättning, en senare inkommen framställning får prövas endast under förutsättning att förseningen beror på något ursäktligt misstag. - De i målet aktuella kostnaderna har uppkommit i anledning av de anståndsbeslut som meddelats till följd av IFK Hässleholms överklagande av besluten om arbetsgivaravgifter m.m. Framställningen om ersättning har gjorts efter den tidpunkt då en sådan framställning enligt 7 § ersättningslagen skulle ha kommit in till länsrätten respektive kammarrätten. IFK Hässleholm har inte angett något skäl till dessa förseningar. Inte heller ger utredningen i övrigt vid handen att förseningarna skulle bero på något ursäktligt misstag. Regeringsrätten konstaterar att framställningen kommit in för sent och att det inte framkommit skäl att ändå pröva den. Framställningen skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar IFK Hässleholms framställning om ersättning. (fd II 2007-08-22, Löndahl)