RÅ 2007 not 134

Besvärsrätt, saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Aktiebolag som upplösts efter konkurs ansågs sakna partshabilitet i mål om resning

Not 134. Ansökan av SK Park Exploaterings AB om resning i mål om mervärdesskatt. - Skattemyndigheten i Malmö beslutade att omfördela köpeskillingen för fastigheten Skoghem 22 vilket medförde en höjning av SK Park Exploaterings AB:s utgående mervärdesskatt med 5 091 129 kr för redovisningsperioden juni 1997. Länsrätten i Skåne län avslog bolagets överklagande i dom den 6 mars 2000. Bolaget fullföljde sin talan hos Kammarrätten i Göteborg, som avslog överklagandet i dom den 8 januari 2003. Domen vann laga kraft. - SK Park Exploaterings AB i konkurs ansökte i en skrivelse som kom in till Regeringsrätten den 7 november 2005 om resning och anförde bl.a. att EG-domstolens dom i mål nr C-412/03, Hotel Scandic Gåsabäck, och Regeringsrättens senare meddelade dom, RÅ 2005 ref. 20, innebär att mervärdesskattelagens uttagsbeskattningsregler inte är tillämpliga vid tillhandahållande mot ersättning. Bolaget yrkade ersättning för sina kostnader i Regeringsrätten med 1 000 kr. -Regeringsrätten (2007-09-27, Billum, Kindlund, Hamberg, Fernlund, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. SK Park Exploaterings AB försattes i konkurs den 22 december 2000. Konkursen avslutades den 4 augusti 2005 utan överskott. Enligt 25 kap. 50 § aktiebolagslagen (2005:551), som motsvaras av de numera upphävda bestämmelserna i 13 kap. 19 § aktiebolagslagen (1975:1385), är bolaget därigenom att anse som upplöst. Som huvudregel gäller att ett på detta sätt upplöst aktiebolag saknar rättskapacitet och partshabilitet. Från denna regel har i rättspraxis gjorts vissa undantag. Någon omständighet på grund varav i förevarande mål undantag skulle göras från huvudregeln har inte visats föreligga. På grund härav kan ansökningen om resning inte tas upp till prövning. - Det saknas förutsättningar att bevilja bolaget ersättning för kostnader. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. - Regeringsrätten avslår yrkandet om ersättning. (fd II 2007-08-22, Werth)