RÅ 2007 not 140

Annan än den som begärt att få ta del av allmän handling hade inte rätt att överklaga kammarrätts beslut om utlämnande

Not 140. Överklagande av Brottsförebyggande rådet i mål ang. utlämnande av allmän handling. - N.N. begärde hos Brottsförebyggande rådet att få ut anställdas adresser. Sedan myndigheten avslagit N.N:s begäran beslutade Kammarrätten i Stockholm genom dom den 7 september 2007 att bifalla N.N:s överklagande av beslutet. - Brottsförebyggande rådet överklagade kammarrättens dom och yrkade att Regeringsrätten skulle ändra domen på visst, angivet sätt. Vidare yrkade Brottsförebyggande rådet att Regeringsrätten skulle förordna om inhibition av kammarrättens dom. -Regeringsrätten (2007-10-19, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen och 15 kap. 7 § sekretesslagen (1980:100) kan den som begärt att få ta del av en handling överklaga ett beslut, varigenom denna begäran avslagits eller bifallits med förbehåll som inskränker sökandens rätt att yppa handlingens innehåll eller annars förfoga över den. - Föreskrifterna i nämnda lagrum innebär att någon annan än sökanden inte är behörig att överklaga ett beslut angående rätten att ta del av allmänna handlingar. Brottsförebyggande rådet har således inte rätt att överklaga kammarrättens dom. Överklagandet skall därför avvisas. - Vid denna utgång förfaller frågan om inhibition. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd I 2007-10-12, C. Mattsson)