RÅ 2007 not 152

Dispens från kravet på märkning av burkar avsedda att ingå i ett godkänt retursystem (avslag)

Not 152. Ansökan av Macaprod AB med bifirma World Beer Trading WBT (bolaget) om rättsprövning av ett dispensbeslut. - Bolaget framställde hos regeringen en begäran om att regeringen skulle meddela dispens vad gäller kravet på märkning i förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar. - Bolaget anförde som grund för sin framställan att proportionalitetsprincipen borde gälla. De kostnader som kravet på märkning innebar stod inte i proportion till den nytta som uppnåddes. De burkar som dispensansökan avsåg var ett begränsat parti och burkarna var märkta med en snarlik symbol som retursystemets. -Regeringen (2006-03-30, Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet) fann inte skäl att meddela dispens från kravet på märkning i 8 § förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar. Regeringen avslog därför ansökan. - Bolaget ansökte om rättsprövning av regeringens beslut. Bolaget anförde bl.a. följande. Regeringen har genom beslut den 30 mars 2006 avslagit bolagets ansökan om dispens från kravet på att märka det per den 31 december 2005 på Lagena Distribution inneliggande lagret av 80 778 st. metallburkar 1366-02 Bavaria Premium med RETURPACK pantsymbol. Bolaget anförde i sin ansökan hos regeringen att ifrågavarande parti importerades i december 2005 då andra bestämmelser gällde, att aktuellt parti var avsett att levereras till Systembolagets butiker före utgången av år 2005, att ifrågavarande burk är märkt med påskriften pant 50 öre och även har två återvinningssymboler snarlika RETURPACKs samt att sammantaget något beaktansvärt allmänt intresse inte kan anses ha åsidosatts och slutligen att konsekvenserna för företaget med kostnader på närmare 100 000 kronor innebär en katastrof för bolaget och att bolagets ställföreträdare till följd av det inträffade mår psykiskt mycket dåligt med stark ångest och psykosomatiska symptom. - Bolaget anser att regeringen inte på ett korrekt sätt beaktat proportionalitetsprincipen vid sitt avgörande. - Regeringsrätten (2007-10-26, Wennerström, Nord, Hamberg, Brickman, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av punkten 2 övergångsbestämmelserna till lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut följer att den tidigare lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall tillämpas i detta mål. - Av 1 § i 1988 års lag framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Enligt 8 § förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar skall flaskor och burkar som ingår i ett godkänt retursystem vara märkta med uppgift om detta. Förordningen trädde i kraft den 1 juni 2005 i fråga om 3-7 §§ och i övrigt den 1 januari 2006 då äldre bestämmelser på området upphörde att gälla. Några andra ikraftträdande- och övergångsbestämmelser meddelades inte. - Bolaget framställde hos regeringen en begäran om att regeringen, i fråga om ett per den 31 december 2005 inneliggande lager av starkölsburkar, skulle meddela dispens från det i 8 § förordningen föreskrivna kravet på märkning. Förordningen innehåller i sig i detta avseende inte någon dispensmöjlighet. Regeringen har emellertid prövat framställningen och gjort den bedömningen att skäl inte fanns att meddela dispens. Det framgår inte av beslutet, men det får antas att regeringen därvid stött sig på 11 kap. 12 § regeringsformen enligt vilken bestämmelse regeringen får medge undantag från bestämmelse i förordning. - Vad som förekommit i målet ger inte vid handen att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som finns i ärenden av förevarande slag. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 2007-10-03, Ritseson)