RÅ 2007 not 168

Yttranden från Migrationsverket rörande klaganden ansågs kunna lämnas ut till denne utan förbehåll

Not 168. Överklagande av A ang. rätt att ta del av allmän handling m.m. - I ett mål enligt utlänningslagen (2005:716) fattade Migrationsöverdomstolen beslut bl.a. den 16 och den 24 augusti 2007 och slutligt beslut den 31 augusti 2007. A framställde hos Regeringsrätten ett flertal yrkanden avseende meddelade förordnanden om sekretess och förbehåll vid utlämnande av handlingar. -Regeringsrätten (2007-11-13, Billum, Nord, Brickman, Knutsson) yttrade bl.a. följande: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten noterar först att det i 16 kap. 9 § tredje stycket utlänningslagen föreskrivs att Migrationsöverdomstolens beslut inte får överklagas. Överklagandeförbudet omfattar därmed såväl Migrationsöverdomstolens slutliga beslut i alla mål och ärenden enligt utlänningslagen som domstolens beslut under handläggningen av sådana mål och ärenden. Om Migrationsöverdomstolen har avslagit en begäran om att få ta del av allmän handling eller lämnat ut en allmän handling med förbehåll som inskränker sökandens rätt att yppa dess innehåll eller att annars förfoga över den får dock talan mot ett sådant beslut föras hos Regeringsrätten (2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen och 15 kap. 7 § sekretesslagen [1980:100], SekrL). Detta gäller då även i det fall beslutet fattas inom ramen för ett mål enligt utlänningslagen. - Beträffande de aktuella målen medför det nu anförda att Regeringsrätten har att pröva dels frågan om utlämnande av bilagan till Säkerhetspolisens yttrande till A, dels de förbehåll som uppställts för A i fråga om Migrationsverkets båda yttranden samt Säkerhetspolisens yttrande. I övrigt kan inte Migrationsöverdomstolens beslut komma under Regeringsrättens prövning. - Regeringsrätten finner inte skäl till ändrad bedömning beträffande bilagan till Säkerhetspolisens yttrande. Uppgifterna i denna skall därför inte lämnas ut. - Regeringsrätten finner beträffande Migrationsverkets båda yttranden att dessa inte innehåller några uppgifter som omfattas av sekretess enligt 5 kap. 1 § SekrL. Sekretess enligt 7 kap. 14 § SekrL till skydd för A kan inte anföras som grund för att uppställa förbehåll som inskränker hans rätt att lämna sådana uppgifter vidare eller utnyttja dem i annat sammanhang. Sekretess till skydd för annan enskild är inte i fråga. Detta förbehåll skall därför undanröjas. - Beträffande Säkerhetspolisens yttrande konstaterar Regeringsrätten att detta innehåller uppgifter som omfattas av sekretess enligt 5 kap. 1 § SekrL och att Migrationsöverdomstolen därför haft laglig grund att uppställa förbehåll som inskränker A:s rätt att lämna uppgifterna vidare eller utnyttja dem. A har, liksom hans ombud i förevarande mål, fått ta del av yttrandet med ett sådant förbehåll. A har således inte genom förbehållet hindrats att ta till vara sin rätt i målet hos Migrationsöverdomstolen. Det saknas anledning att ändra förbehållet på sådan grund. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beslutar med ändring av Migrationsöverdomstolens beslut den 16 och den 24 augusti 2007 att förbehåll för A enligt 14 kap. 10 § första stycket 1 SekrL att lämna sekretessbelagda uppgifter vidare eller utnyttja dem inte skall gälla i fråga om Migrationsverkets båda yttranden. - Regeringsrätten avslår yrkandet om utlämnande av bilagan till Säkerhetspolisens yttrande till A. - Regeringsrätten avslår yrkandet om ändring av det förbehåll som uppställts för A i fråga om Säkerhetspolisens yttrande. - Regeringsrådet Wennerström var skiljaktig och ansåg att A:s överklagande i dess helhet skulle avvisas. Han anförde följande. De uppgifter som A begär att han och annan utan förbehåll skall få ta del av avser sakuppgifter som var av betydelse för bedömningen i mål enligt utlänningslagen hos Migrationsöverdomstolen där A var part. Uppgifterna hade också i olika handlingar tillförts dessa mål. - Enligt 16 kap. 9 § tredje stycket utlänningslagen får Migrationsöverdomstolens beslut inte överklagas. Ett beslut av Kammarrätten i Stockholm/Migrationsöverdomstolen som myndighet att avslå en framställning om att med stöd av 2 kap.tryckfrihetsförordningen få ta del av allmänna handlingar får dock överklagas hos Regeringsrätten. Detsamma gäller i förekommande fall kammarrättens beslut att uppställa förbehåll vid utlämnande av allmänna handlingar. - Vad först gäller Migrationsöverdomstolen beslut den 31 augusti 2007 har detta inte fattats efter en framställan om att med stöd av tryckfrihetsförordningens bestämmelser få ta del av allmänna handlingar utan utgör Migrationsöverdomstolens slutliga beslut i mål enligt utlänningslagen. Beslutet får därför inte överklagas och A:s överklagande av detta beslut skall således avvisas. - Vad gäller Migrationsöverdomstolens beslut den 16 och 24 augusti 2007 har dessa fattats efter framställningar från A och dennes ombud under tid då Migrationsöverdomstolen handlade mål med A som part rörande uppehållstillstånd m.m. Framställningarna avsåg bl.a. yrkanden om ändring av tidigare meddelade sekretessförbehåll och anstånd med att få slutföra talan i målen. - Enligt 43 § förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL, har en part rätt att ta del av det som tillförts målet med de begränsningar som följer av 14 kap. 5 § SekrL. A:s framställningar till kammarrätten måste uppfattas som framställningar som gjorts av honom i egenskap av part för att med stöd av 43 § FPL få ta del av handlingar som tillförts mål i vilka han var part och inte som framställningar om att med stöd av 2 kap 1 § tryckfrihetsförordningen få ta del av allmänna handlingar. Annat framgår inte heller av handlingarna än att Migrationsöverdomstolen fattat sina beslut som ett led i domstolens handläggning av mål enligt utlänningslagen och således inte prövat framställningarna som om fråga var om utlämnande av allmän handling. Detta oaktat att Migrationsöverdomstolen med avseende på dessa beslut lämnat en fullföljdshänvisning av innebörd att besluten i vad de avsåg sekretessförordnandena fick överklagas hos Regeringsrätten. Även A:s överklaganden av Migrationsöverdomstolens beslut den 16 och 24 augusti 2007 skall därför avvisas. - Överröstad härutinnan är jag i övrigt ense med majoriteten. (fd II 2007-10-17, Olsson)