RÅ 2007 not 169

Ersättning vid överföring av pensionsutfästelser i samband med bolagisering av norsk filial fick dras av / Överföring av pensionsutfästelser i samband med bolagisering av norsk filial påverkade inte beskattningsunderlaget / Ersättning vid överföring av pensionsutfästelser i samband med bolagisering av norsk filial fick dras av (förhandsbesked) / Överföring av pensionsutfästelser i samband med bolagisering av norsk filial påverkade inte beskattningsunderlaget (förhandsbesked)

Not 169. Överklagande av X AB av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt och särskild löneskatt på pensionskostnader. - I en ansökan om förhandsbesked anförde X AB bl.a. följande. X AB har skuldfört pensioner och pensionsliknande åtaganden avseende personal som är anställd vid en norsk filial (pensioner under utbetalning och två olika former av antastbara pensioner). I samband med bolagisering av filialen avser X AB att överföra den aktuella pensionsskulden till det norska bolag som skall överta verksamheten. Det norska bolaget kommer att erhålla en marknadsmässig ersättning för att det övertar ansvaret för pensionsåtagandena. Avdrag har medgetts för vad X AB avsatt under rubriken "Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser". X AB har inte betalat särskild löneskatt på pensionskostnader för någon av pensionsutfästelserna avseende de anställda vid den norska filialen. - X AB frågade om bolaget hade rätt till avdrag för den ersättning som bolaget skulle betala till det norska bolaget för övertagande av pensionsutfästelserna avseende posten "Pensioner under utbetalning" (fråga 1) samt om övertagandet av nämnda pensionsutfästelser och utfästelserna avseende de antastbara pensionerna påverkade beskattningsunderlaget för särskild löneskatt på pensionskostnader (fråga 3); fråga 2 återkallades. -Skatterättsnämnden (2007-03-06, André, ordf., Wingren, Gäverth, Silfverberg, Sjökvist, Ståhl, Werkell): Förhandsbesked. Fråga 1. X AB har rätt till avdrag för ersättning till det norska dotterbolaget i samband med att detta övertar ansvaret för ifrågavarande pensionsutfästelser. - Fråga 3. Beskattningsunderlaget för särskild löneskatt enligt lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader påverkas inte av överföringen av ansvaret för pensionsutfästelserna. - Motivering. X AB vill ha besked huruvida bolaget har rätt till avdrag för den ersättning som bolaget kommer att betala till det norska bolaget för övertagandet av pensionsutfästelserna avseende posten "Pensioner under utbetalning" vilket enligt lämnade förutsättningar kommer att ske samma räkenskapsår som den aktuella verksamheten övergår (fråga 1). Vidare frågas om övertagandet av ansvaret för nämnda pensionsutfästelser samt för utfästelserna avseende de antastbara pensionerna påverkar X AB:s beskattningsunderlag för särskild löneskatt på pensionskostnader (fråga 3). Skatteverket anser att bolaget har rätt till avdrag vid inkomstbeskattningen och att beskattningsunderlaget för särskild löneskatt på pensionskostnader inte påverkas av övergången av den aktuella verksamheten. - Nämnden gör följande bedömning. - Fråga 1. Enligt 28 kap. 26 § första stycket 2 inkomstskattelagen (1999:1229), IL, skall ersättning som lämnas vid övertagande av ansvaret för pensionsutfästelser dras av om övertagandet sker när en näringsverksamhet övergår till en ny arbetsgivare som också övertar ansvaret för pensionsutfästelserna. En fråga är om avdragsrätten påverkas av att den verksamhet som övergår inte är en hel näringsverksamhet utan en verksamhetsgren. - Genom att knyta an avdragsrätten till den omständigheten att den nye arbetsgivaren övertar ansvaret för pensionsutfästelserna har lagstiftaren avsett att åstadkomma en koppling till 23 § tryggandelagen om överflyttning av ansvaret för pensionsutfästelser (se prop. 2003/04:21 s. 23 och 38). - Ordalydelsen av den aktuella lagtexten ansluter nära till den i 23 § första stycket tryggandelagen. Nämnda stycke inleds med att ett krav uppställs att näringsverksamhet övergår från en arbetsgivare till en annan i samband med att ansvaret för pensionsutfästelse överflyttas. Bestämmelsen får enligt nämndens mening uppfattas så att fråga kan vara om övergång av inte bara en hel näringsverksamhet utan även av en verksamhetsgren (se prop. 1967:83 s. 167; jfr RÅ 1997 ref. 30 s. 171). Mot bakgrund av det anförda får kravet i 28 kap. 26 § första stycket 2 IL, att en näringsverksamhet övergår, anses innefatta även det fallet att övergången avser en verksamhetsgren. - Med hänsyn härtill och till givna förutsättningar för förhandsbeskedet, bl.a. att X AB:s norska dotterbolag övertar ansvaret för ifrågavarande pensionsutfästelser och att i anslutning härtill verksamhetsgrenen ifråga övergår till detta bolag, skall den ersättning som X AB lämnar för övertagandet av pensionsutfästelserna dras av. Den omständigheten att den nye arbetsgivaren är ett utländskt bolag medför inte någon annan bedömning. - Fråga 3. Nämnden finner att varken ersättningen eller den skuldminskning som blir en konsekvens av att ansvaret för pensionsutfästelserna övertas av det norska dotterbolaget påverkar X AB:s beskattningsunderlag för särskild löneskatt på pensionskostnader (jfr RÅ 2004 ref. 3). - Skatteverket överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle fastställa Skatterättsnämndens förhandsbesked. - X AB ansåg också att förhandsbeskedet skulle fastställas. - Regeringsrätten (2007-11-13, Sandström, Wennerström, Hamberg, Brickman, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd II 2007-09-05, Björnsson)