RÅ 2007 not 180

Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning / Rättsprövning, fråga om beslut kan bli föremål för rättsprövning / Regeringens beslut att inte vidta någon åtgärd i anledning av klander av Fiskeriverkets föreskrifter

Not 180. Ansökan av A.H., S.S., H.E., T.P. och K.K. om rättsprövning. - Fiskeriverket meddelade den 14 december 2006 dels föreskrifter (FIFS 2007:4) om ändring i verkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön, dels föreskrifter (FIFS 2007:5) om ändring i verkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena. Ändringarna innebär bl.a. att det fr.o.m. den 1 maj 2007 krävs särskilt tillstånd för att fiska ål i berörda vatten. - Fiskeriverkets beslut att meddela de aktuella föreskrifterna klandrades av ett anal fiskeriintressenter samt av Borgholms, Mörbylånga och Karlskrona kommuner. -Regeringen (Jordbruksdepartementet, 2007-05-10): Skälen för regeringens beslut. Regeringen - som konstaterar att Fiskeriverket har haft befogenhet att meddela de ifrågasatta föreskrifterna - finner inte anledning att vidta någon åtgärd såvitt avser de klandrade besluten. - Regeringens beslut. Regeringen, som avgör ärendena slutligt, vidtar inte någon åtgärd med anledning av de klandrade besluten. - A.H., S.S., H.E., T.P. och K.K. ansökte om rättsprövning. De anförde bl.a. att rätten till näringsutövning utgör en sådan civil rättighet som omfattas av artikel 6.1 i Europakonventionen och att de således har rätt att ansöka om rättsprövning. De hävdade att Fiskeriverkets beslut och regeringsbeslutet stred mot proportionalitetsprincipen. - Regeringsrätten (2007-11-21, Billum, Wennerström, Nord, Brickman, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Av prop. 2005/06:56 framgår att detta bl.a. innebär att endast beslut i enskilda fall kan rättsprövas. Rättsprövningslagen är således inte tillämplig på regeringens normbeslut (a. prop. s. 22). - Fiskeriverket har genom de klandrade besluten meddelat föreskrifter med stöd av 19 § fiskelagen (1993:787) och 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen. Fiskeriverkets beslut utgör normbeslut och inte beslut i enskilda fall. Regeringens beslut att inte vidta någon åtgärd i ärendena utgör inte heller ett beslut i ett enskilt fall. Det kan därför inte bli föremål för rättsprövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningarna om rättsprövning. (fd II 2007-10-31, Ritseson)