RÅ 2007 not 189

Förutsättningar för att förordna advokat förelåg inte i mål om resning i mål ang. psykiatrisk tvångsvård / Yrkanden om rehabiliterande insatser, förstöring av akter ang. intagning för vård och kompensation för lidande avvisades

Not 189. Ansökan av J.K. om resning i mål ang. ang. psykiatrisk vård. - Genom beslut den 19 januari 1995 av chefsöverläkaren vid psykiatriska kliniken, Gällivare sjukhus, intogs J.K. för tvångsvård enligt 6 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. Sedan J.K. överklagat beslutet avslog Länsrätten i Norrbottens län enligt dom den 25 januari 1995 överklagandet (mål nr 149-95). Kammarrätten i Sundsvall fastställde enligt dom den 10 februari 1995 länsrättens domslut såvitt avsåg frågan om intagning för tvångsvård (mål nr 344-1995). Efter att J.K. överklagat kammarrättens dom meddelade Regeringsrätten enligt beslut den 27 mars 1995 inte prövningstillstånd (mål nr 1151-1995). - Efter ansökan av chefsöverläkaren beslutade länsrätten enligt dom den 22 februari 1995 om fortsatt tvångsvård. Sedan J.K. överklagat sistnämnda dom fastställde kammarrätten enligt dom den 20 mars 1995 länsrättens domslut såvitt avsåg frågan om medgivande till fortsatt tvångsvård (mål nr 703-1995). Kammarrättens dom vann laga kraft. - Regeringsrätten avslog genom beslut den 29 mars 1999 (mål nr 7730-1998 och 966-1999) en ansökan av J.K. om resning i de ovan nämnda målen. Genom beslut den 15 mars 2000 (mål nr 2252-1999), den 10 september 2002 (mål nr 1896-2001), den 30 april 2003 (mål nr 5659-2002), den 19 juni 2003 (mål nr 2628-2003) och den 9 december 2003 (mål nr 3772-2003) avslog Regeringsrätten förnyade resningsansökningar av J.K. - Den 23 september 1998 avslog länsrätten ett överklagande av J.K. angående intagning för psykiatrisk tvångsvård (mål nr 1720-99). Kammarrätten avslog överklagandet i dom den 14 januari 2000 (mål nr 3046-1999). Regeringsrätten meddelade enligt beslut den 15 mars 2000 inte prövningstillstånd (mål nr 559-2000). - J.K. ansökte om resning i mål nr 149-95 samt de efterföljande målen avseende psykiatrisk tvångsvård. Han fick härutöver anses yrka att akterna i målen angående intagning av honom för vård skulle förstöras, att han kompenserades för sitt lidande under tio år och att han fick rehabiliterande insatser. Vidare yrkade J.K. att advokat skulle förordnas för honom såvitt avsåg resning i Kammarrättens i Sundsvall mål nr 344-1995. -Regeringsrätten (2007-12-04, Stävberg, Lindstam, Fernlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Förutsättningar att förordna advokat föreligger inte. - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Johan Krutrök har inte visat att sådana skäl föreligger. Ansökningarna kan därför inte bifallas. - Övriga yrkanden kan inte prövas av Regeringsrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningarna om resning och förordnande av advokat samt avvisar övriga yrkanden. (fd I 2007-11-06, M. Larsson)