RÅ 2007 not 201

Frist för att framställa invändning mot registrering av varumärke ansågs inte kunna återställas

Not 201. Ansökan av Comité Interprofessionel du Vin de Champagne Epernay om återställande av försutten tid. - Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne Epernay framställde i en skrivelse som kom in till Patent- och registreringsverket den 24 maj 2007 invändning enligt 20 § andra stycket varumärkeslagen (1960:644) mot registrering av varumärket Champagne Party Box. Verket avvisade i beslut den 29 maj 2007 framställningen eftersom den enligt verket hade kommit in för sent. Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne Epernay överklagade beslutet hos Patentbesvärsrätten. - Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne Epernay ansökte om återställande av försutten tid avseende fristen för invändning mot Patent- och registreringsverkets registrering av varumärket Champagne Party Box. -Regeringsrätten (2007-12-19, Eliason, Stävberg, Lundin, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får försutten tid för överklagande eller en därmed jämförbar åtgärd återställas om tiden har försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt. - Den fråga som Regeringsrätten först har att bedöma är om fristen för att framställa en invändning enligt 20 § andra stycket varumärkeslagen är en sådan frist som kan återställas. Sedan den 1 januari 1995 är invändningsförfarandet konstruerat så att invändningen riktar sig mot registreringen av ett varumärke. Enligt den tidigare ordningen registrerades varumärket först efter det att invändningsfristen hade gått ut. Regeringsrätten har funnit att fristen enligt det äldre systemet inte var av sådan beskaffenhet att den kunnat återställas (RÅ 1996 not. 2). Enligt Regeringsrättens bedömning är även fristen enligt den nuvarande lagstiftningen sådan att den inte kan återställas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd I 2007-11-20, Öjemark)