RÅ 2007 not 203

Punktskattekontroll (ansökan om resning avslogs i mål om utlämnande av omhändertagna alkoholvaror)

Not 203. Ansökningar av G.O. och A.O. om resning i mål ang. utlämnande av alkoholvaror. - Tullverket beslutade den 26 respektive den 27 mars 2001, med stöd av dåvarande 2 kap. 16 § andra stycket lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter, att inte lämna ut tidigare omhändertagna alkoholvaror till G.O. och A.O. G.O. och A.O. överklagade Tullverkets beslut. Länsrätten i Skåne län avslog överklagandena i dom den 10 oktober 2002. Sedan G.O. och A.O. överklagat domen avslog Kammarrätten i Göteborg i dom den 6 december 2002 överklagandena. G.O. fullföljde sin talan hos Regeringsrätten som den 30 augusti 2005 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. - G.O. och A.O. ansökte om resning. De anförde att skälet till att varorna inte lämnades ut var partihandelsregleringen och dess förbud mot privatimport och att den bestämmelsen i sin helhet dömts ut av EG-domstolen (mål C-170/04, Rosengren m.fl.). -Regeringsrätten (2007-12-20, Eliason, Kindlund, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Tullverkets och domstolarnas tidigare beslut att inte lämna ut de aktuella varorna till G.O. respektive A.O. grundades på att införseln ansågs kommersiell. Det avgörande från EG-domstolen som G.O. och A.O. åberopar gäller det svenska förbudet mot privatimport av alkoholdrycker och således en annan fråga. Regeringsrätten finner mot denna bakgrund att det i målen inte framkommit något skäl för resning. Ansökningarna skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningarna. (fd I 2007-10-31, Löndahl)