RÅ 2007 not 206

Punktskattekontroll (resning beviljades i mål om utlämnande av alkoholvaror)

Not 206. Ansökan om resning av L.L. i mål ang. utlämnande av alkoholvaror. - Tullverket beslutade den 3 december 2001 att, med stöd av dåvarande 2 kap. 16 § andra stycket lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter, LPK, inte lämna ut tidigare omhändertagna alkoholvaror till L.L. för återutförsel. L.L. överklagade Tullverkets beslut men Länsrätten i Skåne län avslog överklagandet i dom den 27 maj 2002. Sedan L.L. överklagat domen beslutade Kammarrätten i Göteborg i dom den 12 juni 2002 att avslå överklagandet. L.L. fullföljde sin talan hos Regeringsrätten som den 1 oktober 2002 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. - L.L. ansökte om resning. -Regeringsrätten (2007-12-28, Eliason, Stävberg, Kindlund, Fernlund, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten har i dom denna dag i mål nr 6834-02, mot bakgrund av EG-domstolens domar den 5 juni 2007 i mål C-170/04, Rosengren m.fl., och den 4 oktober 2007 i mål C-186/05, Kommissionen mot Sverige, funnit att regleringen i LPK beträffande utlämnande av alkoholvaror står i strid med gemenskapsrätten och därför upphävt beslutet om att inte lämna ut alkoholvarorna. Med hänsyn till omständigheterna bör resning beviljas och samma bedömning i sak göras i detta fall. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning och upphäver kammarrättens och länsrättens domar samt Tullverkets beslut att inte lämna ut de aktuella alkoholvarorna. (fd I 2007-10-31, Löndahl) (Anm. Regeringsrätten beviljade samma dag och av motsvarande skäl B.J. resning i mål nr 6285-02 m.fl.)