RÅ 2007 not 207

Punktskattekontroll (resning beviljades i mål om utlämnande av alkoholvaror)

Not 207. Ansökan av B.J. om resning i mål ang. utlämnande av alkoholvaror och erläggande av alkoholskatt. - Tullverket beslutade den 22 augusti 2001 att, med stöd av dåvarande 2 kap. 16 § andra stycket lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter, LPK, inte lämna ut tidigare omhändertagna alkoholvaror till B.J. Vidare beslutade Tullverket den 23 november 2001 att avslå en begäran från B.J. om att lämna ut varorna till honom för export. B.J. överklagade Tullverkets båda beslut. Länsrätten i Skåne län avslog överklagandena i dom den 30 april 2002. Sedan B.J. överklagat domen beslutade Kammarrätten i Göteborg i dom den 4 juni 2002 att avslå överklagandet. B.J. fullföljde sin talan hos Regeringsrätten som den 4 september 2002 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. - B.J. ansökte om resning. -Regeringsrätten (2007-12-28, Eliason, Stävberg, Kindlund, Fernlund, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten har i dom denna dag i mål nr 6834-02, mot bakgrund av EG-domstolens domar den 5 juni 2007 i mål C-170/04, Rosengren m.fl., och den 4 oktober 2007 i mål C-186/05, Kommissionen mot Sverige, funnit att regleringen i LPK beträffande utlämnande av alkoholvaror står i strid med gemenskapsrätten och därför upphävt beslutet om att inte lämna ut alkoholvarorna. Med hänsyn till omständigheterna bör resning beviljas och samma bedömning i sak göras i detta fall. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning och upphäver kammarrättens och länsrättens domar samt Tullverkets beslut att inte lämna ut de aktuella alkoholvarorna. (fd I 2007-10-31, Löndahl)