RÅ 2007 not 21

Länsrätt (kammarrätten hade avskrivit målet i huvudsaken) / Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av

Not 21. Ansökan av G.B. och S.L. om resning. - Länsrätten i Stockholms län beslutade i dom den 20 december 2005 (mål nr 25195-05) att G.B:s och S.L:s dotter A.L., född 2005, skulle beredas vård med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. G.B. och S.L. överklagade länsrättens dom till Kammarrätten i Stockholm, men återkallade sedermera sin talan. Genom beslut den 25 april 2006 (mål nr 257-06) avskrev kammarrätten målet samt tillerkände ersättning till offentliga biträden och fastställde länsrättens sekretessförordnande. Kammarrättens beslut vann laga kraft. - I en skrivelse, som kom in till kammarrätten den 14 december 2006, yrkade G.B. och S.L. bl.a. att kammarrätten skulle upphäva länsrättens ovannämnda dom rörande vård enligt LVU. Kammarrätten hemställde i en skrivelse, adresserad till G.B. och S.L., om ett förtydligande av den till kammarrätten ingivna skrivelsen, varvid besked önskades huruvida denna skulle betraktas som en ansökan om resning eller som ett överklagande av kammarrättens avskrivningsbeslut den 25 april 2006. G.B. och S.L. anmodades att senast den 2 januari 2007 skriftligen meddela kammarrätten hur deras skrivelse skulle uppfattas. Det angavs vidare att om svar inte kom in till kammarrätten inom angiven tid, skrivelsen skulle överlämnas till Regeringsrätten som en ansökan om resning. - Kopia av kammarrättens skrivelse jämte G.B:s och S.L:s skrivelse kom in till Regeringsrätten den 8 januari 2007. Såvitt kunde utläsas av handlingarna i kammarrättens akt har G.B. och S.L. inte besvarat kammarrättens skrivelse. -Regeringsrätten (2007-02-22, Billum, Nordborg, Eliason, Almgren, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten behandlar skrivelsen från G.B. och S.L. som en ansökan om resning i målet rörande vård enligt LVU. - Av 2 och 8 §§ lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar framgår att kammarrätt prövar ansökningar om resning i mål eller ärenden som slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet medan Regeringsrätten prövar ansökningar om resning i andra fall. - I det nu aktuella fallet har kammarrätten avskrivit målet i huvudsaken. Detta har medfört att länsrättens dom om vård enligt LVU står fast. Någon prövning i sak av länsrättens avgörande har inte ägt rum i kammarrätten. Målet har därmed slutligt avgjorts av länsrätten. Det innebär att ansökningen om resning i första hand skall prövas av kammarrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning och överlämnar den till Kammarrätten i Stockholm för vidare handläggning. ( fd II 2007-02-07, Noring)