RÅ 2007 not 35

Förvaltningsdomstol var inte behörig att pröva resningsansökan avseende kronofogdemyndighets beslut

Not 35. Ansökan av R.P. om resning av kronofogdemyndighets beslut. - Kronofogdemyndigheten i Göteborg beslutade den 27 mars 1992 att inte bifalla R.P:s yrkande om betalning enligt lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs för fordringar på lön, uppsägningslön och semesterersättning i Entreprenörhjälpmedel i Uddevalla AB:s konkurs. - R.P. ansökte om resning av kronofogdemyndighetens beslut. -Regeringsrätten (2007-03-14, Nordborg, Eliason, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 11 kap. 11 § regeringsformen framgår att förvaltningsdomstol inte är behörig att pröva R.P:s resningsansökan avseende kronofogdemyndighetens beslut den 27 mars 1992. Ansökningen skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd II 2007-02-27, Olsson)