Upphävd författning

Lag (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1970-12-11
Ändring införd
SFS 1970:741 i lydelse enligt SFS 1989:355
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För betalning av arbetstagares fordran hos arbetsgivare som försatts i konkurs svarar staten enligt denna lag.

[S2]Vad som sägs om arbetstagare gäller även sådan anhörig till arbetstagare som med anledning av arbetstagarens anställning har pensionsfordran hos konkursgäldenären.

 • NJA 1992 s. 631:Fråga om skådespelare som under en dag utfört arbete åt ett filmbolag varit att betrakta som arbetstagare vid tillämpning av lönegarantilagen.

2 §  Betalning enligt garantin utgår för sådan fordran på lön eller annan ersättning som har förmånsrätt enligt 12 § förmånsrättslagen (1970:979) och för fordran på pension som har förmånsrätt enligt 12 eller 13 § samma lag.

[S2]Har någon på grund av en fordran som omfattas av garantin ansökt att gäldenären skall försättas i konkurs, utgår betalning även för kostnaden för det och, om konkursen avskrivits enligt 10 kap. 1 § konkurslagen (1987:672), för kostnad som han har ålagts att utge enligt 14 kap. 3 § samma lag.

[S3]Beträffande fordran med förmånsrätt enligt 12 § förmånsrättslagen gäller garantin för varje arbetstagare högst ett belopp som motsvarar tolv gånger det vid tiden för konkursbeslutet gällande basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring. Betalning utgår därvid för fordran som avser ersättning för särskilda kostnader framför annan fordran. Lag (1987:1134)

 • NJA 1991 s. 714:Fråga vid tillämpning av lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs om en arbetstagare hade uppfyllt det i 11 § 2 st lagen (1982:80) om anställningsskydd uppställda kravet på sex månaders kvalifikationstid. Besvärsmål enligt lönegarantilagen har ansetts vara av dispositiv natur.
 • NJA 1991 s. 791:Sedan ett lönebelopp utmätts medan det innestått hos arbetsgivaren, har denne försatts i konkurs innan beloppet redovisats till kronofogdemyndigheten. Löntagarens anspråk på ersättning för beloppet enligt lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs har lämnats utan bifall.
 • NJA 1993 s. 60:En arbetstagare hade på grund av övertidsarbete ett vid arbetsgivarens konkurs innestående anspråk på kompensationsledighet, som han hade rätt att i stället ta ut i pengar. I mål om rätt till statlig lönegaranti har anspråket i förmånsrättshänseende betraktats som en villkorad penningfordran som förföll till betalning vid anfordran.
 • NJA 1991 s. 709:Arbetstagares lönefordran i form av obetalda förnyelsepremier för en av arbetsgivaren tecknad pensionsförsäkring som inte grundas på kollektivavtal har ansetts omfattad av den statliga lönegarantin vid konkurs, oavsett om fribrev utfärdats eller ej.
 • NJA 1991 s. 671:Lönegaranti. Ett aktiebolag, som bildats för produktion och försäljning av mineralvatten, har, sedan sökt statsbidrag uteblivit och finansieringsfrågan inte kunnat lösas på annat sätt, försatts i konkurs innan någon produktion kommit igång. Bolagets verkställande direktör har i anslutning till konkursen gjort anspråk på lönegaranti för utfört arbete under projekteringen av verksamheten. Vid tillträdet till befattningen överenskoms att med löneutbetalningen skulle anstå till dess projektets finansiering var klar. Fråga dels om en lönefordran visats föreligga, dels - vid jakande svar härpå - om fordringen kunde med hänsyn till 5 kap 2 § 2 st KL (1987:672) göras gällande i konkursen.
 • RH 1993:40:I mål om statlig lönegaranti har beräkning av semesterersättning ansetts böra grundas på arbetstagares lön jämte värdet av förlorad bilförmån.
 • RH 1993:159:Statlig lönegaranti. Arbetstagare, som genom närstående ägt väsentlig andel i konkursbolag och som själv varit styrelsesuppleant med ensam firmateckningsrätt, har ansetts kunna utöva väsentligt inflytande över bolagets verksamhet. Det förhållandet att detta inflytande inte utnyttjats har ansetts sakna betydelse, liksom att god man förordnats enligt ackordslagen.

3 §  Betalning enligt garantin utgår endast för en fordran som blir känd för den kronofogdemyndighet som avses i 6 § inom ett år från det att konkursen avslutades eller beslut om att avskriva konkursen vann laga kraft. Om bevakningsförfarande har anordnats, utgår dock betalning endast för en fordran som har bevakats. Om arbetsgivaren tidigare har varit försatt i konkurs, utgår inte betalning för en fordran som gjorts eller kunnat göras gällande i den konkursen. Lag (1987:1134)

4 §  Från garantibelopp som avses i 2 § skall räknas av vad som enligt 11 kap. 14 § konkurslagen (1987:672) har betalats i förskott till arbetstagaren för en fordran som omfattas av garantin. Lag (1987:1134)

5 §  Garantibelopp betalas av myndighet som regeringen bestämmer. Härvid verkställes skatteavdrag samt avdrag med belopp som skall innehållas på grund av beslut om införsel eller utmätning i lön.

[S2]Garantibelopp får ej betalas förrän beslutet om konkurs vunnit laga kraft och ej heller förrän arbetstagarens fordran har förfallit till betalning. Garantibelopp som avser fordran på lön för uppsägningstid får betalas efter hand under uppsägningstiden. Åberopas motfordran hos arbetstagaren, får garantibelopp, som motsvarar sådan del av motfordringen med vilken kvittning kan ske enligt lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt, betalas först om det utrönes att motfordringen icke föreligger.

[S3]Betalning enligt garantin av en fordran som bedöms som klar eller betalningsgrundande och som är förfallen till betalning får dock ske trots att konkursbeslutet inte har vunnit laga kraft.

[S4]Om ett bevakningsförfarande har anordnats, får betalning enligt garantin inte ske på grund av en underrättelse enligt 8 § fjärde stycket. Om en sådan betalning redan har skett, skall denna räknas av från det lönegarantibelopp som arbetstagaren senare visar sig har rätt till. Lag (1987:1134)

6 §  Förvaltaren skall snarast underrätta kronofogdemyndigheten i det län där gäldenären är bosatt om sådana fordringar som garantin kan antas omfatta. Myndigheten har behörighet som borgenär, även om staten inte har någon fordran mot gäldenären.

[S2]Rätten skall underrätta kronofogdemyndigheten om tid för edgångssammanträdet.

[S3]Avser förvaltaren att till arbetstagaren enligt 11 kap. 14 § konkurslagen (1987:672) i förskott betala ut belopp som kan omfattas av garantin, skall förvaltaren dessförinnan underrätta kronofogdemyndigheten och den myndighet som avses i 5 § om det. Lag (1988:392).

7 §  Om ett bevakningsförfarande har anordnats, gäller följande. Förvaltaren skall snarast underrätta den myndighet som avses i 5 § om fordran på lön för uppsägningstid, i den mån fordringen enligt förvaltarens bedömning är klar. Under samma förutsättning bör underrättelse lämnas även om andra fordringar som omfattas av garantin. I övrigt skall underrättelse lämnas utan dröjsmål när fordran, som omfattas av garantin, efter bevakning har blivit utdelningsgill.

[S2]Underrättelse som avses i första stycket behöver inte lämnas i den mån fordringen redan har betalats av garantin. Underrättelse behöver inte heller lämnas i den mån medel betalas ut i förskott till arbetstagaren enligt 11 kap. 14 § konkurslagen (1987:672), beträffande fordran på lön för uppsägningstid senast på fordringens förfallodag och beträffande annan fordran utan dröjsmål sedan fordringen blivit utdelningsgill.

[S3]Förvaltaren skall för arbetstagarens räkning bevaka fordran som enligt förvaltarens bedömning är klar. Om en underrättelse har skett enligt första stycket, får bevakningen ske genom att förvaltaren tillställer rätten två kopior av underrättelsen och anger att den avser bevakning. Förvaltaren skall i ett sådant fall genast underrätta arbetstagaren om bevakningen. Lag (1987:1134)

8 §  Den kronofogdemyndighet som får en underrättelse enligt 6 § första stycket skall skyndsamt pröva i vad mån betalning enligt garantin skall utgå för en fordran i konkursen. Detta gäller även när en fordran i konkursen på annat sätt blir känd för myndigheten.

[S2]Arbetsgivare är skyldig att vid kronofogdemyndighetens prövning enligt första stycket på anfordran lämna uppgift om arbetstagares anställnings- och avlöningsförhållanden eller pensionsförhållanden. Undandrager sig arbetsgivaren att fullgöra detta, kan han efter omständigheterna hämtas eller häktas.

[S3]Beslut om hämtning eller häktning meddelas av den tingsrätt som handlägger konkursärendet efter framställning från kronofogdemyndigheten. I övrigt gäller beträffande sådana åtgärder 6 kap.9 § tredje och fjärde styckena, 10 § andra stycket och 11 §konkurslagen (1987:672) i tillämpliga delar. Om arbetsgivaren är en juridisk person, tillämpas även 6 kap. 13 § konkurslagen.

[S4]Kronofogdemyndigheten skall utan dröjsmål underrätta den i 5 § avsedda myndigheten angående en fordran som vid prövning enligt första stycket funnits vara betalningsgrundande. Sådan underrättelse skall dock inte ske i den mån underrättelse enligt 6 § tredje stycket om förskottsbetalning har lämnats. Om det förekommer anledning till det får kronofogdemyndigheten återkalla sitt beslut, om det sker innan utbetalning enligt garantin har ägt rum. Lag (1987:1134)

9 §  Finner kronofogdemyndigheten att arbetstagarens fordran inte omfattas av garantin, får arbetstagaren eller den till vilken fordran övergått enligt 11 § överklaga beslutet genom besvär. I fråga om sådan besvärstalan skall bestämmelserna i utsökningsbalken om besvär över utmätning i allmänhet tillämpas. Hovrättens beslut får inte överklagas. Hovrätten får dock tillåta att beslutet överklagas, om det finns särskilda skäl för en prövning om tillstånd skall ges enligt 54 kap. 10 § första stycket 1 rättegångsbalken. Lag (1989:355).

 • NJA 1991 s. 714:Fråga vid tillämpning av lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs om en arbetstagare hade uppfyllt det i 11 § 2 st lagen (1982:80) om anställningsskydd uppställda kravet på sex månaders kvalifikationstid. Besvärsmål enligt lönegarantilagen har ansetts vara av dispositiv natur.
 • NJA 1993 s. 111:Fråga om kommunikation och muntlig förhandling i mål om lönegaranti.

10 §  I fråga om utbetalat garantibelopp inträder staten i arbetstagarens rätt mot konkursgäldenären. Utdelning i konkursen för arbetstagarens fordringar som avses i 2 § tillfaller staten intill detta belopp.

 • NJA 1998 s. 219:I fall då staten har betalat ut lönegarantimedel har staten ansetts berättigad till utdelning i konkursen också för ränta enligt vad som gäller för arbetstagarnas fordringar.
 • RH 1993:111:Vid utdelning i aktiebolags konkurs har statens fordran för utbetalda lönegarantimedel och AMF:s fordran på icke inbetalade försäkringspremier för anställda ansetts skola utgå med lika rätt enligt 12 § förmånsrättslagen (1970:979).

11 §  Överlåtes fordran, har förvärvaren rätt till garantibelopp enligt denna lag endast om förvärvet avsett av arbetsgivaren innehållet, ej utbetalt mätningsarvode eller därmed jämförlig avgift eller facklig medlemsavgift eller förvärvet skett sedan konkursbeslutet meddelats och förvärvaren är arbetstagarorganisation i vilken överlåtaren är medlem eller fond i vars förvaltning organisationen deltar.

[S2]Rätt till garantibelopp enligt lagen tillkommer underhållsberättigad för underhållsbidrag som har innehållits genom införsel. Sådan rätt tillkommer dock ej allmän försäkringskassa som har utgivit bidragsförskott för underhållsbidrag. Lag (1979:344).

 • NJA 1991 s. 709:Arbetstagares lönefordran i form av obetalda förnyelsepremier för en av arbetsgivaren tecknad pensionsförsäkring som inte grundas på kollektivavtal har ansetts omfattad av den statliga lönegarantin vid konkurs, oavsett om fribrev utfärdats eller ej.
 • RH 1993:111:Vid utdelning i aktiebolags konkurs har statens fordran för utbetalda lönegarantimedel och AMF:s fordran på icke inbetalade försäkringspremier för anställda ansetts skola utgå med lika rätt enligt 12 § förmånsrättslagen (1970:979).

12 §  Har någon genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt förorsakat att betalning enligt denna lag utgått obehörigen eller med för högt belopp, eller har någon i annat fall obehörigen eller med för högt belopp uppburit ersättning och har han skäligen bort inse detta, skall återbetalning ske av vad som betalats för mycket.

[S2]Har betalning enligt garantin skett med tillämpning av 5 § tredje stycket och upphäves därefter konkursbeslutet genom beslut som vinner laga kraft, skall den som erhållit betalningen återbetala uppburet belopp.

[S3]Föreligger särskilda skäl, får återbetalningsskyldighet enligt första eller andra stycket efterges helt eller delvis. Lag (1975:1261).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971 men tillämpas ej beträffande fordran som gjorts eller kunnat göras gällande i konkurs, i vilken beslut om egendomsavträde meddelats före nämnda dag.
  Förarbeten
  Prop. 1970:201

Ändring, SFS 1971:201

Ändring, SFS 1971:1046

Ändring, SFS 1975:1250

Ändring, SFS 1975:1261

Lag (1979:344) om ändring i lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980. Äldre bestämmelser i 2 och 6-8 §§ gäller fortfarande i fråga om konkurs, i vilken konkursbeslutet meddelats före nämnda dag.
  Förarbeten
  Prop. 1978/79:105
  Omfattning
  ändr. 2, 6-8, 11 §§

Lag (1981:826) om ändring i lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid kon- kurs

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.
  I fråga om talan mot beslut som har meddelats av kronofogdemyndigheten före ikraftträdandet tillämpas 9 § i dess äldre lydelse.
  Förarbeten
  Prop. 1980/81:84
  Omfattning
  ändr. 9 §

Lag (1987:1134) om ändring i lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft 1 januari 1988. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om en konkurs, i vilken konkursbeslutet har meddelats före ikraftträdandet. Vad som i dessa bestämmelser sägs om konkursdomaren skall dock i stället avse tingsrätten.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:2
  Omfattning
  ändr. 2-8 §§
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1988:392) om ändring i lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs

Lag (1989:355) om ändring i lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989. Äldre bestämmelser tillämpas dock i fråga om avgöranden av hovrätt som meddelats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Prop. 1988/89:78
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
1989-07-01

Ändring, SFS 1992:497

  Omfattning
  upph.