RÅ 2007 not 41

Prövningstillstånd, kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Återkrav av ersättning för vårdtagares uppehälle som beviljats enligt den upphävda socialtjänstlagen (länsrätten hade grundat sitt beslut på den nya socialtjänstlagen, ändringsskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om återkrav av ersättning för vårdtagares uppehälle som beviljats enligt den upphävda socialtjänstlagen (länsrätten hade grundat sitt beslut på den nya socialtjänstlagen)

Not 41. Överklagande av M.W. av beslut ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om återkrav av ersättning för vårdkostnader enligt socialtjänstlagen. - Efter ansökan av Socialnämnden i Övertorneå kommun beslutade Länsrätten i Norrbottens län i dom den 23 maj 2002 att förplikta M.W. att till socialnämnden betala 17 840 kr (mål nr 548-02). Beloppet avsåg att täcka sådana kostnader för uppehälle som kommunen haft då M.W. under år 2001 varit föremål för vård enligt socialtjänstlagen (1980:620). Sedan M.W. överklagat länsrättens dom beslutade Kammarrätten i Sundsvall den 11 december 2003 att inte meddela prövningstillstånd. - M.W. överklagade kammarrättens beslut. - Socialnämnden bestred bifall till överklagandet. -Regeringsrätten (2007-03-23, Lavin, Nord, Stävberg, Lundin, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) skall prövningstillstånd i kammarrätten meddelas om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt (punkten 1), anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit (punkten 2) eller det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (punkten 3). - Av utredningen i målet framgår att socialnämndens ansökan avser ersättning för en vårdtagares uppehälle enligt 34 § första stycket i den numera upphävda socialtjänstlagen. Enligt 36 § denna lag kunde socialnämnden föra talan om ersättning som en enskild inte betalade godvilligt för kostnad som kommunen haft enligt 34 § första stycket. Motsvarande bestämmelser finns numera i 8 kap. 1 § första stycket och 9 kap. 3 §socialtjänstlagen (2001:453). - Länsrätten har med tillämpning av den nu gällande socialtjänstlagen bifallit socialnämndens ansökan. Frågan i målet är om nämnden har rätt att med stöd av den nya socialtjänstlagen få ersättning för de kostnader som uppkommit i samband med sådan vård som beviljats enligt den gamla lagen. Några övergångsbestämmelser som reglerar frågan har inte meddelats. Av utgången i fallet RÅ 2003 ref. 81 kan den slutsatsen dock dras att ett dylikt ersättningskrav inte kan baseras på den nya lagen. - Vid tiden för kammarrättens beslut fanns det inte något vägledande avgörande beträffande frågan om tillämplig lag för prövning av ersättningskrav av det aktuella slaget. Kammarrätten borde därför ha meddelat prövningstillstånd av prejudikatskäl. Med hänsyn till att det numera finns ett prejudikat på området saknas anledning att i dag meddela prejudikatdispens. Till följd av utgången i RÅ 2003 ref. 81 föreligger dock anledning till ändring i det slut vartill länsrätten kommit. Prövningstillstånd för prövning i kammarrätten bör därför meddelas i form av ändringsdispens. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar M.W. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Sundsvall av hans överklagande av Länsrättens i Norrbottens län dom den 23 maj 2002 i mål nr 548-02. (fd I 2007-03-07, Lif)