RÅ 2007 not 51

Resningsansökan med yrkande om omprövning av konvertering av vård enligt lagen om rättspsykiatrisk vård prövades inte eftersom konverteringen var en följd av nya lagar om psykiatrisk tvångsvård

Not 51. Ansökan av K-O.S. om resning. - I en skrivelse till Regeringsrätten anförde K-O.S. att han var O-fallsrubricerad men att konvertering skett till vård enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, LRV. -Regeringsrätten (2007-04-10, Sandström, Nord, Fernlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten uppfattar K-O.S:s skrivelse som en ansökan om resning med yrkande om omprövning av konverteringen till vård enligt LRV. Konverteringen var en effekt av övergångsbestämmelserna till de nya lagar angående psykiatrisk tvångsvård som trädde i kraft den 1 januari 1992 och inte en följd av ett av domstol eller myndighet fattat beslut. Eftersom konverteringen inte kan bli föremål för resning skall K-O.S:s ansökan om resning avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd I 2007-03-13, Mathiasson)