RÅ 2007 not 66

Aktier i ett fåmansföretag (franchisegivare) ansågs inte kvalificerad då ägaren endast utförde sedvanligt styrelsearbete i bolaget och då bolaget inte ansågs driva samma eller likartad verksamhet som ett annat av aktieägaren innehaft fåmansförtag som var franchisetagare (förhandsbesked)

Not 66. Överklagande av Skatteverket av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I ansökan om förhandsbesked avseende sin taxering för taxeringsåret 2007 uppgav A.A. följande. Han äger samtliga aktier i X Förvaltning AB som i sin tur äger 100 procent av Y AB. X Förvaltning AB är ett renodlat holdingbolag och bedriver ingen annan verksamhet än att äga aktierna i Y AB. Han är verksam i betydande omfattning i Y AB. X Förvaltning AB är ett fåmansföretag och då han är verksam i betydande omfattning i dotterbolaget är aktierna i Y AB kvalificerade aktier i hans ägo. - Y AB har franchiseavtal med Z AB av vilket det framgår att Y AB är franchisetagare. - Y AB bedriver försäljning och montering av produkter som dels köps direkt från franchisegivaren dels från tillverkare med vilken Z AB har avtalat förmånliga försäljningsvillkor för franchisetagarnas räkning. - Z AB äger varumärket under vilka 23 fristående franchisetagare runt om i landet bedriver försäljning och montering direkt till konsumenter av Z AB:s tillhandahållna produkter och affärskoncept. Z AB:s intäkter består främst av franchiseavgifter som erhålls i förhållande till franchisetagarnas försäljning och intäkter avseende importerade produkter som säljs vidare till franchisetagarna eller externa återförsäljare. Därutöver har Z AB intäkter från tillverkare av produkter som franchisetagarna köper direkt av tillverkarna. Z AB:s huvuduppgift är att förhandla priser hos tillverkare samt ansvara för marknadsföring och varumärkesbyggande samt tillhandahålla detta till franchisetagarna. - Han äger drygt 1 400 aktier i Z AB som i princip ägs till lika delar av sju delägare varav sex är fysiska personer och en är ett aktiebolag (A AB). Alla aktier i Z AB ger lika rätt till utdelning och har samma rösträtt. Ägarna till Z AB saknar släktband med varandra vilket även gäller för ägarna till A AB. Delägarna i Z AB kan därför inte anses vara närstående till varandra i inkomstskattelagens (1999:122), IL, betydelse. - Styrelsen består av sex av de sju delägarna. AB A har ingen representant i styrelsen. Z AB:s firma tecknas av två styrelsemedlemmar i förening. Styrelseledamöterna utför inget arbete i Z AB utöver normalt styrelsearbete. Styrelsen håller fyra till fem protokollförda möten per år. Styrelseordföranden har som uppgift att förhandla med Z AB:s största kund - en återförsäljare av Z AB:s varor - och upprätthålla kontakterna med denna kund. Z AB har en anställd VD samt administrativ personal. De sex i styrelsen är samtliga franchisetagare via egna bolag. VD har ett vilande bolag som tidigare 'bedrev samma verksamhet som styrelseledamöternas bolag men upphörde med verksamheten för 4 år sedan. - Z AB har upparbetade vinster och önskemål finns från ägarna att Z AB skall lämna utdelning. -Frågor. 1. Skall A.A:s aktier i Z AB anses som kvalificerade aktier i hans ägo med hänsyn till att han sitter i styrelsen i Z AB? - 2. Skall aktierna i Z AB anses som kvalificerade till följd av den verksamheten som A.A. bedriver i Y AB, dvs. på grund av att han anses vara verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartat verksamhet? - I kompletteringar till nämnden uppgav A.A. vidare följande. Varken han eller någon honom närstående person har under år 2006 eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i Z AB eller i ett annat fåmansföretag eller i ett fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet. Det är endast han som har utfört någon som helst arbetsinsats enligt den beskrivning som har gjorts i ansökan om förhandsbesked och som där har angivits som "normalt styrelsearbete". Detta styrelsearbete har skett i Z AB. - Detta bolag har inte heller, varken direkt eller indirekt, under år 2006 eller något av de fem föregående beskattningsåren ägt andelar i ett annat fåmansföretag eller i ett fåmanshandelsbolag där han eller någon honom närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam över huvud taget. - Skatterättsnämnden kan vidare utgå från att de i ansökan om förhandsbesked och de i denna komplettering angivna förhållandena kommer att bestå under hela år 2006. - Vidare kan följande kan sägas om verksamheten i Z AB. - Detta bolag har haft samma verksamhetsinriktning sedan slutet på 1990-talet och således i. vart fall sedan år 2000 vilket innebär att bolaget har haft samma verksamhetsinriktning under år 2006 och de fem föregående beskattningsåren. Verksamheten har beskrivits i ansökan om förhandsbesked och kan i korthet sägas vara en typisk franchisegivarverksamhet med inslag av grossistverksamhet. Z AB:s verksamhet är uteslutande inriktad mot franchisetagarna enligt franchiseavtal samt mot externa återförsäljare. Någon försäljning sker inte till slutkund, dvs. till konsument. - Beträffande det av honom helägda bolaget X Förvaltning AB med sitt helägda dotterbolag Y AB ska följande sägas. - X Förvaltning AB har sedan det bildades år 2000 inte bedrivit någon annan verksamhet än att äga samtliga aktier i Y AB. - Y AB har haft samma verksamhetsinriktning sedan slutet på 1990-talet och således i vart fall sedan år 2000 vilket innebär att bolaget har haft samma verksamhetsinriktning under år 2006 och de fem föregående beskattningsåren. Y AB bedriver försäljning och montering av produkter som dels köps direkt från franchisegivaren dels från tillverkare med vilka Z AB har avtalat förmånliga försäljningsvillkor för franchisetagarnas räkning. Y AB:s verksamhet vänder sig uteslutande till slutkund och innefattar ofta monteringstjänster i samband med försäljning av företagets produkter.Bolagets förhållande till Z AB är således att vara franchisetagare och har så varit under år 2006 och de fem föregående beskattningsåren. - I Z AB har han endast varit styrelseledamot och deltagit i "normalt styrelsearbete" under år 2006 och de fem föregående beskattningsåren. Någon närstående till honom har inte vid något tillfälle varit verksam i Z AB över huvud taget. - I Y AB har han varit verksam i betydande omfattning vilket innebär att hans aktier i X Förvaltning AB är kvalificerade enligt 57 § IL. Hans maka är styrelseledamot i X AB och i Y AB. - Han är avslutningsvis styrelseledamot i ett aktiebolag B AB, vilket bolags verksamhet överensstämmer med verksamheten i Y AB, dvs. B AB fungerar som franchisetagare i förhållande till Z AB. Han är däremot inte verksam i B AB utöver uppdraget som styrelseledamot utan han har endast deltagit i "normalt styrelsearbete". Hans maka är också styrelseledamot i B AB och har deltagit i "normalt styrelsearbete". - Utöver nu redovisade uppdrag och bolag har inte han eller någon honom närstående varit verksamma i något fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag under år 2006 eller något av de fem föregående beskattningsåren. - Skatterättsnämnden (2006-06-30, André, ordf., Wingren, Melbi, Nylund, Silfverberg, Sjökvist, Ståhl): Förhandsbesked. A.A:s aktier i Z AB är inte kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § första stycket 1 IL. - Motivering. A.A. äger samtliga aktier i X Förvaltning AB som i sin tur äger samtliga aktier i Y AB. X Förvaltning AB är ett holdingbolag som sedan det bildades inte har bedrivit någon annan verksamhet än att äga dessa aktier. Y AB säljer sedan slutet av 1990-talet produkter på franchisebasis. A.A. är verksam i betydande omfattning i detta bolag vilket medför att hans aktier i X Förvaltning AB är kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § IL. - Vidare äger A.A. ca 14 procent av aktierna i fåmansföretaget Z AB. Bolaget ägs till nästan helt lika delar av sex ej varandra närstående fysiska personer och ett aktiebolag. Styrelsen i bolaget består av dessa fysiska personer. Bolaget är ett franchiseföretag med 23 franchisetagare, varav Y AB är en. Övriga fem personer som ingår i Z AB:s styrelse är också franchisetagare via egna bolag. Z AB äger varumärket och har övergripande marknadsföringsansvar. Vidare samordnar bolaget franchisetagarnas inköp av vissa produkter från tredje man eller köper självt in sådana produkter för försäljning till franchisetagarna. Z AB:s intäkter består till största delen av franchiseavgifter som utgår i förhållande till franchisetagarnas försäljning samt av intäkter som är hänförliga till underleverantörers leveranser till franchisetagarna. Z AB har haft samma verksamhetsinriktning sedan slutet av 1990-talet. A.A:s arbete i Z AB har inskränkt sig till sedvanligt styrelsearbete. A.A. och hans maka har haft motsvarande arbetsuppgifter i B AB ett bolag som ägs till 50 procent av Y AB och till 50 procent av C AB. Dessa bolag är också franchisetagare i förhållande till Z AB. - Av ansökan framgår vidare att utöver ovan redovisad verksamhet har inte A.A. eller någon honom närstående varit verksam i något fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag under år 2006 eller något av de fem föregående beskattningsåren. - Frågorna i ärendet gäller om A.A:s aktier i Z AB är kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § första stycket 1 IL på grund av hans arbete i bolaget eller på grund av att Y AB, det företag i vilket han är verksam i betydande omfattning, anses bedriva samma eller likartad verksamhet som Z AB. - Nämnden - som utgår från att transaktioner mellan de aktuella företagen sker på marknadsmässiga villkor - gör följande bedömning. - Med kvalificerad andel avses, enligt 57 kap. 4 § första stycket 1 IL, en andel i ett fåmansföretag under förutsättning att andelsägaren eller någon närstående till honom under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag eller i ett fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet. - Av praxis framgår att, vid en prövning av första ledet i 57 kap. 4 § första stycket 1 IL, aktierna skall anses vara kvalificerade andelar endast om den skattskyldige eller någon närstående varit verksam inom företaget i en sådan omfattning att hans arbetsinsats haft en påtaglig betydelse för vinstgenereringen (RÅ 2002 ref. 21). A.A:s arbetsinsats i Z AB har endast bestått av sedvanligt styrelsearbete. Med hänsyn härtill och till vad som anförts i frågan i övrigt kan han inte anses verksam i betydande omfattning i bolaget på denna grund. Motsvarande gäller hans och hans makas arbete i B AB. - Nästa fråga är om aktierna i Z AB kan bli kvalificerade till följd av att A.A. är verksam i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet som Z AB (57 kap. 4 § första stycket 1 andra ledet IL). Av praxis framgår att bestämmelsen i huvudsak tar sikte på sådana fall där hela eller delar av verksamheten i ett fåmansföretag överförs till ett annat sådant företag och där verksamheten i det senare företaget ligger inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten eller på fall där likartat samband föreligger mellan företagen (RÅ 1999 ref. 28). - Enligt vad som uppgetts i ärendet har någon verksamhet inte överförts mellan bolagen. Den omständigheten att bolagens verksamhet bedrivs i form av franchising eller vad som framkommit i övrigt kan inte heller anses innebära att ett likartat samband föreligger mellan bolagen. Z AB och Y AB skall därför inte anses bedriva samma eller likartad verksamhet i den mening som avses i lagrummet ifråga. - Av det anförda följer att A.A:s aktier i Z AB inte är kvalificerade vid en prövning mot 57 kap. 4 § första stycket 1 IL. - Skatteverket överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle ändra förhandsbeskedet avseende fråga 2 och fastställa att A.A:s aktier i Z AB var kvalificerade. Verket anförde till stöd för sin talan bl.a. följande. Franchising, som innebär att ett företag mot ersättning upplåter rätten att driva rörelse enligt ett affärskoncept till en fristående företagare, bygger på uppdelning av uppgifter som normalt måste utföras i ett företag som bedriver verksamhet. Det är samma faktorer som genererar inkomster i båda företagen eftersom Z AB:s inkomster är direkt hänförliga till Y AB:s inköp och försäljning av produkter samt inkomster av utförda monteringar. Franchisesamarbetet och det förhållandet att A.A. äger andelar i båda företagen medför att ett betydande samband mellan företagens verksamheter föreligger. Företagen bör därför anses bedriva samma eller likartad verksamhet i den mening som avses i 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229). - A.A. bestred bifall till överklagandet. - Regeringsrätten (2007-05-16, Billum, Almgren, Kindlund, Hamberg, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten, som i likhet med Skatterättsnämnden utgår från att transaktioner mellan de aktuella företagen sker på marknadsmässiga villkor, gör samma bedömning som nämnden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd II 2007-04-18, Werth)