RÅ 2007 not 70

Sedan fråga om förköp av fastighet förfallit avskrevs målet rörande rättsprövning av ett regeringsbeslut om tillstånd till förköpen / Sedan fråga om förköp av fastighet förfallit avskrevs målet rörande rättsprövning av ett regeringsbeslut om tillstånd till förköpet (avskrivning)

Not 70. Ansökan av Esal Fastighets AB om rättsprövning av ett beslut om tillstånd till förköp. - Enligt köpekontrakt den 19 december 2001 sålde Vattenfall Fastigheter AB fastigheten Västerås Förseglet 1 till Estancia Fastigheter AB (numera Esal Fastighets AB). Hos inskrivningsmyndigheten antecknades den 10 juni 2002 att Västerås kommun beslutat utöva förköpsrätt i anledning av köpet och den 1 juli 2002 att förköpsrätten bestritts. I en skrivelse som kom in till Regeringskansliet den 24 juli 2002 ansökte kommunen om regeringens tillstånd till förköpet. -Regeringen (Miljödepartementet, 2004-05-06) beviljade Västerås kommun tillstånd till förköp av fastigheten. - Bolaget överklagade inskrivningsmyndighetens anteckning om förköp. I beslut den 6 november 2003 undanröjde Svea hovrätt inskrivningsmyndighetens anteckning och avvisade kommunens anmälan om beslut att utöva förköpsrätt. Sedan kommunen överklagat beslutet fastställde Högsta domstolen i beslut den 21 april 2005 hovrättens beslut (NJA 2005 s. 231). Svea hovrätt fann i beslut den 15 december 2005 att kommunens lagfartsansökan borde ha avslagits och att bolaget borde ha beviljats lagfart. Västerås kommun överklagade hovrättens beslut men Högsta domstolen beslutade den 19 maj 2006 att inte meddela prövningstillstånd. Inskrivningsmyndigheten i Mora beviljade bolaget lagfart den 22 maj 2006. - Bolaget ansökte om rättsprövning av regeringens beslut om tillstånd till förköp och yrkade att beslutet skulle upphävas. Bolaget anförde bl.a. följande. Lantmäteriverket har avstyrkt ansökan om förköp. Genom sitt beslut har regeringen överskridit det handlingsutrymme som föreligger i förköpsärenden och åsidosatt regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet i förvaltningsförfarandet. - Regeringen hade i yttrande till Regeringsrätten den 1 februari 2007 anfört bl.a. följande. - Enligt 7 § första stycket förköpslagen (1967:868) utövas förköpsrätten genom att kommunen inom tid som anges i paragrafens andra stycke underrättar säljare och köpare om beslut att utöva förköpsrätt samt anmäler detta till inskrivningsmyndigheten med företeende om bevis om underrättelserna. Av tredje stycket samma paragraf framgår att förköpsrätten är förlorad, om den inte utövas inom föreskriven tid. Den tid inom vilken förköpsrätten skall utövas kan inte återställas (jfr NJA 1985 s. 292). - Av 9 § första stycket förköpslagen framgår att en kommun som utövat förköpsrätt är skyldig att söka tillstånd till förköpet, om säljaren eller köparen bestrider förköpsrätten på sätt och inom tid som anges i andra stycket. Frågan om tillstånd till förköp prövas av regeringen. Regeringen har därvid att pröva ärendet enbart på de grunder som anges i nämnda paragraf. Uppräkningen av fall när förköpstillstånd skall vägras är uttömmande. Om inte något av fallen är för handen, skall alltså tillstånd ges. En annan sak är att kommunens ansökan om förköpstillstånd i vissa fall bör lämnas utan åtgärd, t.ex. om förköpsrätten utövats för sent eller lagfart har beviljats för köparen. Den omständigheten att regeringen ger tillstånd till förköp i ett fall där kommunens ansökan i stället borde ha lämnats utan åtgärd medför inte att förköpet därmed blir giltigt (prop. 1967:90 s. 140). Detta innebär att ett av regeringen meddelat tillstånd i ett sådant fall inte kan göras gällande. Ogiltighetsanledningen kan åberopas även sedan förköpet fullbordats. - Vidare framgår av 12 § andra stycket förköpslagen att förköpsrätten går förlorad om köparen beviljas lagfart. - - - Vid den tidpunkt då regeringen beslutade att ge Västerås kommun tillstånd till förköpet hade hovrättens beslut att avvisa kommunens anmälan om beslut att utöva förköpsrätten inte vunnit laga kraft. Mot bakgrund av den prövning regeringen har att göra i ett förköpsärende fanns därför inget hinder för regeringen att lämna tillstånd till förköpet. - Eftersom kommunens anmälan om utövande av förköpsrätten har avvisats genom ett numera lagakraftvunnet avgörande, är kommunens förköpsrätt enligt 7 § tredje stycket förköpslagen förlorad. Därmed kan regeringens beslut att lämna tillstånd till förköp inte längre göras gällande. - I ärendet har även framkommit att köparen numera beviljats lagfart. - Regeringen konstaterar sammanfattningsvis att regeringens beslut den 6 maj 2004 är utan verkan. Mot denna bakgrund finner regeringen att det saknas anledning att närmare bemöta vad sökanden framfört i sin ansökan om rättsprövning. - Bolaget hade i målet anfört att det delade uppfattningen att regeringsbeslutet var utan verkan men samtidigt framhållit att kommunen alltjämt gjorde gällande äganderätt till fastigheten med åberopande av beslutet. - Regeringsrätten (2007-05-18, Sandström, Nord, Lundin, Fernlund, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Frågan om förköp är numera förfallen. Målet bör därför avskrivas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avskriver målet. (fd I 2007-04-18, Liljeros)