RÅ 2007 not 74

Ansökan av P.I. m.fl. om rättsprövning av beslut att anta fastighetsplan

Not 74. Ansökan av P.I. m.fl. om rättsprövning av beslut att anta fastighetsplan. - Fastigheterna Abborren 3 och 5 i Lidingö kommun är belägna söder om Braxenvägen. Den södra delen av Abborren 5 är bebyggd med ett uthus. Fastigheten Abborren 4 är belägen söder om Abborren 3 och har utfart norrut till Braxenvägen genom ett skaft som är beläget mellan de två förstnämnda fastigheterna. Abborren 4 är obebyggd. Fastigheten Abborren 12 är belägen söder om Abborren 4 och 5. Fastigheterna Abborren 12-17 har utfart österut mot Gösvägen över fastigheten Abborren S:1, gemensam väg. -Byggnadsnämnden i Lidingö kommun (2004-03-16) kommun antog fastighetsplan för del av kvarteret Abborren inom stadsdelen Norra Sticklinge. Beslutet innebar bl.a. följande. Av Abborren 5 läggs en sydlig del ut som en särskild fastighet, lotten A. Skaftet till Abborren 4 utgår och överförs till Abborren 5 och till lotten A, varvid de två sistnämnda fastigheterna får utfart söderut på gemensamhetsanläggning G2 över Abborren 12 för anslutning till Abborren S:1. En mindre del av Abborren 12 överförs till Abborren 4. - Beslutet överklagades av P.I. m.fl., ägare till fastigheterna Abborren 13-17. De anförde bl.a. följande. Ändringen av tillfarten till Abborren 4 och lotten A anges syfta till att skapa en handikappvänlig tillfart, men för de omkringboende står det utom allt tvivel att anledningen är att möjliggöra placering av huskropparna på dessa fastigheter så högt som möjligt uppe på ett berg för maximal sjöutsikt. De vill inte få in biltrafik från ytterligare två fastigheter på den befintliga skaftvägen Abborren S:1. Infart till lotten A och Abborren 4 bör ske från Braxenvägen över det befintliga skaftet till sistnämnda fastighet. - Länsstyrelsen i Stockholms län (2004-08-24)avslog överklagandet och angav som skäl för sitt beslut bl.a. följande. På Abborren 4 stiger terrängen från 32 m vid Braxenvägen till 45 m på fastighetens högsta punkt. Motsvarande höjdförhållanden gäller om skaftet till Abborren 4 skall användas även för lotten A. Dessa stigningsförhållanden medför att skaftet till Abborren 4 är svårframkomligt för bilar och, om det används av gående, för rörelsehindrade. Klagandenas utfart över Abborren S:1 till Gösvägen är ganska plan. För Abborren 4 och lotten A medför en utfart över Abborren S:l till Gösvägen avsevärt bättre framkomlighet än en utfart till Braxenvägen. Utfarten till Gösvägen används av sex fastigheter. Ett tillskott av trafik från ytterligare två fastigheter kommer att medföra en trafikökning som blir av begränsad omfattning och som därför bör kunna godtas. - P.I m.fl. överklagade beslutet. - Regeringen (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, 2005-10-27) avslog överklagandet med följande motivering. Regeringen finner att förändringen av fastighetsplanen inte kan anses medföra sådana olägenheter för klagandena att planen av det skälet inte kan godtas. Det har inte framkommit att planen strider mot bestämmelserna om skäligt hänsynstagande till befintliga bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden. Vad klagandena framfört om länsstyrelsens bedömningar eller deras invändningar i övrigt utgör inte heller skäl att ändra länsstyrelsens beslut. Överklagandet bör därför avslås. - I ansökningen om rättsprövning anförde P.I. m.fl. att det kunde ha förekommit jäv i det hänseendet att en av de fastighetsägare som begärt ändringen av fastighetsplanen varit anställd av kommunen och kollega med handläggarna av ärendet medan den andra fastighetsägaren var aktiv politiker i kommunen och personlig bekant med flera av byggnadsnämndens ledamöter. P.I. m.fl. anförde vidare bl.a. att det i den befintliga stadsplanen redan fanns tillfartsvägar till berörda ursprungsfastigheter. - Regeringsrätten (2007-05-29, Sandström, Nord, Stävberg, Lundin, Jermsten):Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av övergångsbestämmelserna till lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut följer att lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall tillämpas i målet. - Enligt 1 § i 1988 års lag skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Av utredningen framgår inte att det förelegat jäv vid kommunens behandling av ärendet. - De i målet tillämpliga bestämmelserna om fastighetsplan i plan- och bygglagen (1987:10), PBL, och i lagstiftning som PBL hänvisar till är allmänt hållna och ger de tillämpande myndigheterna ett förhållandevis stort utrymme för bedömningar. I målet har inte framkommit att regeringen vid sitt beslutsfattande skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som finns i planärenden. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökandena har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 2007-05-02, Ritseson)