RÅ 2007 not 94

Aktier i ett bolag ansågs kvalificerade hos andelsägare som själva arbetade med den konsultverksamhet som bolaget bedrev när dessa andelsägare sammantaget innehade andelar som översteg 50 procent av rösterna för samtliga andelar / Aktier i ett bolag ansågs kvalificerade hos andelsägare som själva arbetade med den konsultverksamhet som bolaget bedrev när dessa andelsägare sammantaget innehade andelar som överstig 50 procent av rösterna för samtliga andelar (förhandsbesked)

Not 94. Överklagande av A.A. och B.B. av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I ansökan om förhandsbesked uppgav A.A. och B.B. bl.a. följande. X AB är ett företag bildat 1943 som tillhandahåller konsulttjänster inom hus-, anläggnings- och installationssektorn. Bolaget har drygt 100 anställda och bedriver konsultverksamhet över hela landet. Verksamhet bedrivs i viss utsträckning även i utlandet. - Verksamheten har en traditionell linjestabs organisation och är uppdelad i två affärsområden. Affärsområdena är i sin tur uppdelade i underliggande avdelningar. Varje affärsområde har en affärsområdeschef och varje avdelning har en avdelningschef. Vissa avdelningschefer har gruppledare under sig. - X AB är ett personalägt företag där endast aktivt verksamma kan äga aktier. Av bolagets totalt anställda innehar nästan alla anställda aktier. Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 21 000 st. Av aktieinnehavet innehar 105 anställda mindre än 2 procent vardera av aktierna. Övriga anställda innehar mellan 2-5 procent vardera av aktierna. Alla siffror hänför sig till förhållandena vid tidpunkten 2005-06-30. - Enligt konsortialavtalet ska aktieinnehavet för varje delägare om möjligt begränsas till högst fem procent. Vidare är varje delägare skyldig att erbjuda sina aktier till övriga anställda vid anställnings upphörande. Vid utlösen av aktierna vid anställningens upphörande m.m. ska köpeskillingen för aktierna utgöras av det av bolagsstämman årligen fastställda värdet, som i grunden baseras på substansvärdet. Varje aktie utgör en röst. - De anställda som är aktieägare kan delas in i tre olika grupper med utgångspunkt i arbetsuppgifterna. - Den första gruppen utgörs av affärsområdeschefer, avdelningschefer och styrelsemedlemmar. Denna grupp innehar totalt 23 procent av aktierna. - Den andra gruppen utgör uppdragsansvariga med ansvar för uppdrag med en årsomsättning överstigande 0,5 mkr. Denna grupp innehar 36 procent av aktierna. - Den tredje gruppen består av ekonomi-, kontors- och datapersonal samt uppdragsansvariga som omsätter mindre än 0,5 mkr. Denna grupp innehar totalt 41 procent av aktierna. - A.A. äger 825 aktier och är avdelningschef. Inom avdelningen finns 12 anställda. A.A. ingår även i bolagets styrelse. A.A. tillhör den första gruppen aktieägare som innehar 23 procent av aktierna. - B.B. äger 325 aktier och tillhör en av bolagets övriga avdelningar. B.B. är en av totalt 15 anställda inom den avdelningen. B.B. arbetar mestadels som konstruktör i större uppdrag som leds av en uppdragsansvarig för större uppdrag (årsomsättning större än 0,5 mkr). I vissa mindre uppdrag kan B.B. ha rollen som uppdragsansvarig och utför då ofta även det mesta av konstruktionsarbetet själv. I dessa mindre uppdrag har B.B. befogenheter att i samråd med avdelningschef/gruppledare lämna anbud, attestera vissa uppdragsfakturor och genomföra interna projektmöten. - Företaget har en försiktig utdelningspolicy och har istället en vinstfördelning som utbetalas i form av bonuslöner, i enlighet med av styrelsen fastställda regler, och beskattas som inkomst av tjänst hos de anställda. Denna bonuslön är lika för alla anställda och oberoende av aktieinnehav eller befattning. - Styrelsen består av 7 ordinarie ledamöter, varav tre av dem är externa styrelseledamöter. - Det är av vikt för A.A. och B.B. att få veta hur deras kommande utdelningar från bolaget ska beskattas och därvid erhålla en skattemässig bedömning av begreppet verksam i betydande omfattning samt utomståenderegelns tillämplighet. Det är vidare av vikt för en enhetlig lagtolkning och rättstillämpning att begreppet verksam i betydande omfattning blir belyst för tjänsteproducerande företag. Sökandena önskar därför svar på följande frågor. -Fråga 1. Utgör B.B:s innehav av aktier i bolaget ett s.k. kvalificerat aktieinnehav enligt 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL? - Fråga 2. Om svaret på fråga 1 besvaras nekande, är i sådant fall A.A:s aktier icke kvalificerade p.g.a. att utomståenderegeln i 57 kap. 5 § IL är tillämplig? - Vid besvarandet av denna fråga kan Rättsnämnden utgå ifrån att de aktieägare som tillhör samma aktieägargrupp som B.B., den tredje gruppen, har ett aktieinnehav som är av samma karaktär som B.B:s innehav. - I kompletterande uppgifter uppgav sökandena vidare bl.a. följande. X AB är ett företag med en uttalad linjestabs organisation med affärsområdeschefer, avdelningschefer och gruppledare. Dessutom finns uppdelat på olika avdelningar uppdragsansvariga på större och mindre uppdrag där de mindre uppdragen avser årsomsättning som understiger 20 000 kr. Under större delen av arbetstiden arbetar ett flertal av aktieägarna som handläggare på större uppdrag som i sin tur leds av uppdragsansvariga. Strukturen i X AB och det sätt som verksamheten bedrivs på i X AB har således inga likheter med den typen av företag och aktieägare som var föremål för prövning i RÅ 2002 ref. 27. - Avslutningsvis kan betonas att samtliga anställda inom X AB, förutom VD, är att betrakta som vanliga anställda vars löner är marknadsanpassade och styrs av gällande kollektivavtal. Inom företaget finns en etablerad fackklubb som löneförhandlar för merparten av de anställda De anställda delägarna har således inget inflytande eller någon monetär revenu av sitt aktieägande. Ej heller kan en stor del av aktieägarna anses ha sådan betydelse för vinstgenereringen att deras aktier är att betrakta som kvalificerade aktier. - Skatterättsnämnden (2006-06-30, Andrée, ordf., Wingren, Melbi, Nylund, Silfverberg, Sjökvist, Ståhl): Förhandsbesked. Fråga 1. B.B:s aktier i X AB är kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § IL. - Motivering. Sökandena är anställda i X AB som utför konsulttjänster inom hus-, anläggnings- och installationssektorn. Verksamheten är uppdelad i två affärsområden som i sin tur är indelade i sju avdelningar. Varje affärsområde har en affärsområdeschef och varje avdelning har en avdelningschef. På vissa avdelningar finns undergrupper som leds av gruppledare. - Av bolagets drygt 100 anställda är nästan alla aktieägare. Av aktieägarförteckningen per den 31 december 2005 framgår att drygt 80 procent av aktierna (med motsvarande röstandel) innehas av anställda med styrelse- eller chefsbefattningar eller av verksamma i den direkta konsultverksamheten medan resterande andel innehas av anställda verksamma med ekonomi-, kontors- och datauppgifter. En delägare är skyldig att hembjuda sina aktier till övriga anställda när anställningen upphör. - I ansökan har aktieägarna i bolaget delats in i tre olika grupper utifrån deras arbetsuppgifter. Grupp ett, till vilken A.A. hör, omfattar styrelsemedlemmar och bolagets övriga ledning t.o.m. avdelningschefsnivå. Till grupp två hör gruppledare och ansvariga för större uppdrag. Den tredje gruppen består av uppdragsansvariga som på årsbasis omsätter mindre än 500 000 kr och handläggare knutna till olika uppdrag samt de anställda med administrativa arbetsuppgifter. Som handläggare tillika uppdragsansvarig för mindre uppdrag ingår B.B. i den sistnämnda gruppen. - Huvudfrågan i ärendet är om B.B:s aktieinnehav skall anses som kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § IL. - Nämnden gör följande bedömning. - Med kvalificerad andel enligt bestämmelsen avses andel i ett fåmansföretag under förutsättning att, såvitt nu är ifråga, andelsägaren under beskattningsåret varit verksam i betydande omfattning i företaget. - Av förarbetena framgår att en person alltid skall anses verksam i betydande omfattning i ett företag om hans arbetsinsatser har stor betydelse för vinstgenereringen i företaget. Till denna grupp av kvalificerat verksamma hör företagsledare och andra högre befattningshavare. I mindre företag kan arbetsledare och även anställda utan någon ledarbefattning räknas till samma kategori. Detta gäller särskilt i sådana fall där delägarna kan anses bedriva en gemensam verksamhet (prop. 1989/90:110 del 1 s. 703). - Enligt nämnden får samtliga delägare som arbetar med själva konsultverksamheten anses driva en sådan gemensam verksamhet som avses i förarbetena. Någon anledning att göra en annan bedömning för sådana anställda som hänförts till grupp tre - med hänsyn till bl.a. bolagets organisation, arbetsuppgifternas karaktär eller det begränsade inflytande i bolaget som ett aktieinnehav ger - föreligger inte. Samtliga nu berörda delägare skall därför anses verksamma i företaget i betydande omfattning (jfr bl.a. RÅ 2002 ref. 27). - Som en delägare med arbetsuppgifter som konsult skall alltså B.B. anses verksam i betydande omfattning i bolaget. För att hans aktier skall anses vara kvalificerade andelar krävs dessutom att bolaget är att anse som ett fåmansföretag. - Enligt 56 kap. 2B § 1 IL avses med fåmansföretag aktiebolag eller ekonomisk förening där fyra eller färre delägare äger andelar som motsvarar mer än 50 procent av rösterna för samtliga andelar i företaget. Vid bedömningen av om ett företag är fåmansföretag när 57 kap. IL skall tillämpas gäller enligt 3 § andra stycket, utöver vad som sågs i 56 kap. 2-5 §§, att om flera delägare själva är verksamma i betydande omfattning i företaget skall de anses som en enda delägare. - Eftersom samtliga delägare som deltar i den direkta konsultverksamheten skall anses verksamma i betydande omfattning i bolaget och då de tillsammans innehar andelar som överstiger 50 procent av rösterna för samtliga andelar utgör bolaget ett fåmansföretag. - B.B:s aktier i företaget är därmed kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § IL. - Fråga 2 förfaller. - A.A. och B.B. överklagade Skatterättsnämndens förhandsbesked. - B.B. yrkade att Regeringsrätten skulle besvara fråga 1 så att hans aktier i X AB inte var kvalificerade. A.A. yrkade att Regeringsrätten tog upp fråga 2 och besvarade den så att hans aktier i AB inte var kvalificerade på grund av tillämpning av den s.k. utomståenderegeln i 57 kap. 5 § IL. De anförde i huvudsak följande. X AB är ett personalägt företag. Kännetecknande för ägarformen är att alla som aktivt arbetar i bolaget erbjuds delägande oavsett arbetsuppgifter, placering i hierarkin och prestationer. Arbetsgivarens intresse av att alla blir aktieägare är att öka motivation, delaktighet och trivsel. Ägarformen skiljer sig därigenom från vad som är vanligt i vissa delägarledda företag som t.ex. revisionsbyråer och advokatfirmor. I sådana företag är de kvalifikationer som krävs för delägarskap ofta en kombination av yrkeskunskap och visad förmåga att nå uppsatta försäljningsmål. Delägarkretsens gemensamma ansvar för att nå försäljningsmålen har i sådana fall i praxis medfört att delägarna ansetts verksamma i betydande omfattning. Det är, enligt förarbetena till bestämmelserna, endast i mindre företag det finns anledning att presumera att anställda utan ledarbefattning driver gemensam verksamhet med arbetsledare och andra chefer och därigenom skall anses vara verksamma i betydande omfattning. X AB hade år 2005 en nettoomsättning om drygt 144 milj. kr och bolaget hade 135 anställda den 1 oktober 2006. X AB kan därför inte anses vara ett mindre företag. Flera olika yrkeskategorier arbetar i X AB. Den gemensamma nämnaren är att de på olika sätt bidrar till företagets tjänster inom hus-, anläggnings- och installationssektorn. Enbart den omständigheten att företagets anställda samverkar genom att bidra med sin särskilda yrkeskompetens till en komplicerad helhetstjänst kan inte göra delägarnas arbete till en sådan gemensam verksamhet som avses i förarbetena. - Skatteverket bestred bifall till överklagandet och anförde i huvudsak följande. Det förhållandet att X AB är personalägt skall inte påverka bedömningen av vilka delägare i företaget som skall anses vara verksamma i betydande omfattning i den mening som avses i 57 kap. 4 § IL. Även i RÅ 2002 ref. 27 var det fråga om ett personalägt företag där samtliga anställda erbjöds delägarskap. I RÅ 1993 ref. 99 var det fråga om ett företag med fler än 1 000 anställda och 150 delägare. Företagets omsättning uppgick till cirka en miljard kronor. Regeringsrätten fann att samtliga delägare var att anse som verksamma i betydande omfattning. - Regeringsrätten (2007-06-18, Billum, Almgren, Kindlund, Hamberg, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör beträffande fråga 1 samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Fråga 2 har Skatterättsnämnden med hänsyn till svaret på fråga 1 inte besvarat. Överklagandet skall därför inte tas upp till prövning. - Regeringsrättensavgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. - Regeringsrätten avvisar överklagandet avseende fråga 2. (fd II 2007-04-18, Werth)