RÅ 2007:33

Tillhandahållandet av ett konferensarrangemang har ansetts i sin helhet utgöra skattepliktig omsättning som inte är att anse som fastighetsupplåtelse. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

I en ansökan hos Skatterättsnämnden anförde X bl.a. följande. X kommer att bedriva utåtriktad konferensverksamhet i förhyrda lokaler. X:s verksamhet kommer bland annat bestå av att tillhandahålla paketlösningar för företag där företagen erbjuds anordnande av resor till konferensen och till olika aktiviteter under konferensen, möteslokaler med all nödvändig teknik tillgänglig samt annan lös egendom såsom möbler, podium, skärmar för ljusspel m.m., mat och servering, receptionsservice och andra liknande tjänster. X kommer även kunna erbjuda aktiviteter och underhållning såsom föredrag, ledarskapsövningar och sightseeing samt erbjuda bokning av hotell och andra övernattningsställen i regionen. Konferenserna kommer att skräddarsys efter kundens önskemål varför tjänsteutbudet kan komma att variera. X:s egen personal kommer att vara närvarande under konferenserna för att kunna ge löpande service med avseende på de tjänster som efterfrågas. Lokalerna möbleras och arrangeras för att passa varje enskild konferens och teknikutbudet i lokalerna är omfattande. Det kommer att finnas stora utrymmen som kommer att disponeras gemensamt av flera konfererande kunder samtidigt. - Med utgångspunkt i kundens beställning kommer X när konferensdagen startar att ha bestämt hur deltagarna skall fördelas i de olika utrymmena, dels med avseende på antalet deltagare och dels med avseende på efterfrågad utrustning, m.m. Ett standardkonferensarrangemang kan förväntas innehålla följande. X kommer att ha personal som tar emot konferensdeltagarna och informerar om var konferensen kommer att avhållas, hur man tar sig dit samt om vad som kan erbjudas i byggnaden. Det kommer att finnas ett "business center" för varje konfererande företag som bemannas av såväl X som det konfererande företaget. I konferenscentret kommer exempelvis finnas all den tekniska utrustning som kunden efterfrågar för att kunna kommunicera externt genom uppkopplingar av olika slag med datorer, mobiler m.m. I dessa utrymmen finns även tillgång till kopiering och annat slag av mångfaldigande av dokument. Under konferensarrangemanget kommer X att ha särskild personal som bistår kunden med administrativa göromål av alla de slag, såsom bokningar av transportmedel, hotell, kulturella aktiviteter m.m. Kunden kommer att tillhandahållas olika slag av förtäring såsom dryck vid ankomsten, morgonkaffe, förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe och eventuellt middag i lokalerna. Beroende på kundens preferenser sker dessa tillhandahållanden antingen i de gemensamma eller enskilda utrymmena. I lokalerna kommer även att finnas barer från vilka det kommer att tillhandahållas drycker av olika slag till konferensdeltagarna. I de utrymmen som kommer att disponeras mer enskilt av konferensföretagen ingår tillhandahållanden av följande slag:

a) möblemang av olika slag såsom stolar, bord, podium, talarstolar m.m. som placeras efter kundens behov och önskemål, ommöblering av dessa utrymmen kan ske löpande under konferensen vid flertalet tillfällen beroende på kundens aktiviteter,

b) AV-teknik såsom projektorer, bildskärmar, dokumentkameror, skrivfunktioner och ljudanläggningar, styrning av ifrågavarande utrustning,

c) blomsterdekorationer,

d) servering av förfriskningar,

e) uppsättning av kundernas marknadsföringsmaterial eller annan speciell utsmyckning av lokalerna samt

f) städning i såväl pauser som vid avslutad konferens.

- Enligt X:s uppfattning tillhandahåller X en tjänst som i sin helhet är skattepliktig eftersom kunderna efterfrågar ett komplett koncept vid arrangerandet av konferenser. - X ställde följande frågor till Skatterättsnämnden: - Fråga 1 - Utgör anordnande av konferenser, på sätt som beskrivits ovan, på dagtid då logi inte erbjuds konferensdeltagarna en i sin helhet mervärdesskattepliktig tjänst? - Fråga 2 - För det fall att Skatterättsnämnden besvarar fråga 1 nekande önskas svar på vilken del av tillhandahållandet som skall anses undantagen från mervärdesskatt med hänsyn till att kunden nyttjar endast en viss del av lokalen med viss omfattning av "ensamrätt". - Fråga 3 - För det fall att Skatterättsnämnden besvarar fråga 1 nekande önskas svar på hur beskattningsunderlaget skall beräknas när kunden kommer att erlägga ersättning för konferensen med ett fast pris per deltagare samt tillägg för extra tjänster såsom förfriskningar, lunch, middag m.m. - Fråga 4 - För det fall att Skatterättsnämnden besvarar fråga 1 nekande, utgör anordnande av konferenser, på sätt som beskrivits ovan, en i sin helhet mervärdesskattepliktig tjänst om X även tillhandahåller konferensdeltagarna möjlighet till övernattning i samma byggnad? - Fråga 5 - För det fall att Skatterättsnämnden besvarar fråga 1 nekande, utgör anordnande av konferenser, på sätt som beskrivits ovan, en i sin helhet mervärdesskattepliktig tjänst om X förmedlar logi i angränsande hotell med vilket X kommer att ha avtal om sådan förmedling? - Fråga 6 - För det fall att Skatterättsnämnden besvarar fråga 1 nekande, utgör anordnande av konferenser, på sätt som beskrivits ovan, en i sin helhet mervärdesskattepliktig tjänst om X även tillhandahåller konferensdeltagarna möjlighet till övernattning i samma byggnad samt även förmedlar logi i angränsande hotell med vilket X har avtal om sådan förmedling?

Skatterättsnämnden (2006-06-30, Wingren, ordförande, Edlund, Alhager, Odéen, Ohlson, Peterson, Rabe) yttrade: Förhandsbesked. - Fråga 1 - Tillhandahållandet utgör i sin helhet en skattepliktig omsättning. Mervärdesskatt skall tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget. - Motivering - Fråga 1 - Från skatteplikt undantas enligt 3 kap. 2 § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200), ML, bl.a. upplåtelse av arrenden, hyresrätter, bostadsrätter, tomträtter, servitutsrätter och andra rättigheter till fastigheter. Enligt 3 kap. 3 § första stycket 4 ML omfattar inte undantaget enligt 2 § rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt upplåtelse av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet. - I det sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG) finns motsvarande bestämmelser i artikel 13 B b enligt vilka utarrendering och uthyrning av fast egendom skall undantas från skatteplikt dock icke för tillhandahållande av logi, såsom det definieras i medlemsstaternas lagstiftning, inom hotellbranschen eller branscher med liknande funktion, däribland tillhandahållande av logi i semesterbyar eller på område som iordningställts för användning som campingplatser. - I domen i målet C-326/99 angående Stichting Goed Wonen, REG 2001 s. I-6831, anförde EG- domstolen att det framgår av ordalydelsen av artikel 13 B b och 13 C i sjätte direktivet att detta lämnar medlemsstaterna ett stort utrymme för skönsmässig bedömning i fråga om undantag från skatteplikt eller beskattning av de berörda transaktionerna (p. 45). Det framgår vidare av fast rättspraxis att undantagen i sjätte direktivet, bland annat i artikel 13, skall tolkas restriktivt (p. 46). Även om artikel 13 B i direktivet hänvisar till de undantag som fastställts av medlemsstaterna skall de undantag som föreskrivs i denna bestämmelse motsvara självständiga gemenskapsrättsliga begrepp (p. 47). Domstolen anförde vidare bl.a. att det grundläggande kännetecknet för en uthyrning är att den som berörs erhåller rätten att för en avtalad tidsperiod och mot ersättning såsom ägare använda en fastighet och att denna rätt inte kan åtnjutas av någon annan (p. 55). - I domen i målet C-284/03 angående Temco Europe SA, REG 2004 s. I-11237, anförde domstolen med hänvisning till tidigare meddelade domar, att villkoret rörande hyrestiden vid upprepade tillfällen slagits fast och detta för att särskilja fastighetsuthyrning, som vanligtvis utgör en förhållandevis passiv verksamhet som har samband med att viss tid förflyter och som inte skapar något betydande mervärde, från andra aktiviteter som antingen är av industriellt eller kommersiellt slag, såsom de undantag som avses i artikel 13 B b punkterna 1-4 i sjätte direktivet, eller som bättre kännetecknas av att en tjänst tillhandahålls än att egendom ställs till förfogande, såsom rätten att nyttja en golfbana, rätten att använda en bro mot att en vägavgift erläggs eller rätten att installera cigarettautomater i en affärslokal (p. 20). - Nämnden gör följande bedömning. - Vid bedömning av den mervärdesskatterättsliga karaktären av ett sådant tillhandahållande som bl.a. innefattar att en del av en fastighet ställs till kundens disposition uppkommer frågan om transaktionen skall anses som ett nyttjande av fast egendom eller i stället som tillhandahållande av tjänster för vilka den fasta egendomen är en underordnad men ändå avgörande förutsättning (jfr p. 31 i generaladvokatens yttrande i målet C-150/99 rörande Stockholm Lindöpark AB, REG 2001 s. 1-493, och RÅ 2005 not. 68). - Lokalupplåtelser för konferenser har sedan åtskilliga år utvecklats till en näringsgren där tillhandahållanden i verksamheten av olika arrangemang, anordningar och andra faciliteter på grund av ökad konkurrens har kommit att bli ett i förhållande till själva lokalupplåtelsen alltmer dominerande inslag. Det tillhandahållande som detta ärende gäller är ett exempel på sådan verksamhet där ett stort antal tjänster erbjuds konferensdeltagarna utöver den i både tid och rum relativt begränsade dispositionsrätten till vissa lokaler där konferensen hålls. Nämnden finner därför att lokalupplåtelsen i det sammansatta konferensarrangemanget endast är ett medel för X att på bästa sätt kunna tillhandahålla den av kunden efterfrågade tjänsten avseende arrangemanget, (jfr p. 27 i domen angående Stockholm Lindöpark AB och domen i EG-domstolens mål C-349/96 angående Card Protection Plan Ltd., REG 1999 s. 1-973). Denna tjänst är inte undantagen från skatteplikt. Skattesatsen utgör 25 procent av beskattningsunderlaget. - Frågorna 2-6 - Med hänsyn till svaret på fråga 1 förfaller övriga frågor.

Skatteverket överklagade och yrkade att de tillhandahållanden som avses i Skatterättsnämndens förhandsbesked skulle anses utgöra en fastighetsupplåtelse och att frågan om skatteplikt föreligger därför skulle avgöras enligt bestämmelserna i 3 kap. 3 § ML. Verket anförde bl.a. att de av nämnden åberopade domarna från EG-domstolen inte självklart kunde ges den innebörden att den faktiska lokalupplåtelse som förekommer i sökandens prestation skulle anses underordnad övriga tillhandahållanden som ingår i konferenspaketet.

X bestred bifall till överklagandet.

Regeringsrätten (2007-03-27, Sandström, Dexe, Stävberg, Fernlund, Jermsten) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten, som noterar att de aktuella EG-rättsliga reglerna numera finns i rådets direktiv 2006/112/EG, gör samma bedömning som Skatterättsnämnden.

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Föredraget 2007-03-07, föredragande Lundström, målnummer 5213-06