RÅ 2005 not 68

Tillhandahållande av utrymme för datoranvändning ansågs inte avse upplåtelse av rätt till fastighet (förhandsbesked)

Not 68. Överklagande av X AB av ett förhandsbesked ang. mervärdesskatt. - X AB tillhandahöll i lokaler som caféer, tågstationer, flygplatser utrymmen för användning av dator under normalt en timmes tid. I en ansökan om förhandsbesked frågade X AB om bolagets tillhandahållande utgjorde omsättning av en tjänst som var undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 2 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML. -Skatterättsnämnden (2004-06-15, Wingren, ordf., Edlund, Odéen, Ohlson, Peterson, Rabe, Sjöberg): Förhandsbesked. Bolagets tillhandahållande av /utrymme för datoranvändning/ utgör inte omsättning av en sådan tjänst avseende upplåtelse av rätt till fastighet som omfattas av 3 kap. 2 § ML. - Motivering. Från skatteplikt undantas enligt 3 kap. 2 § första stycket ML bl.a. upplåtelse av arrenden, hyresrätter, bostadsrätter, tomträtter, servitutsrätter och andra rättigheter till fastigheter. Undantaget från skatteplikt avser i princip transaktioner, vars huvudsakliga innebörd är att upplåtaren ställer fastigheten eller del därav till rättighetsinnehavarens förfogande (prop. 1989/90:111 s. 196). - I det s.k. sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG) finns motsvarande bestämmelser i artikel 13 B. första stycket b enligt vilka utarrendering och uthyrning av fast egendom, med vissa angivna undantag, skall undantas från skatteplikt. EG-domstolen har bl.a. i sin dom i målet C-359/97 Europeiska kommissionen mot Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland uttalat att undantagen i artikel 13 i sjätte direktivet utgör självständiga gemenskapsrättsliga begrepp; undantagen skall ges en gemenskapsrättslig tolkning och skall tolkas restriktivt (p. 63 och 64). - I domen i målet C-326/99 angående Stichting "Goed Wonen" anförde EG-domstolen i p. 52 och 53 bl.a. följande. Även om uthyrning av fast egendom i princip omfattas av begreppet ekonomisk verksamhet i den mening som avses i artikel 4 i sjätte direktivet, utgör sådan uthyrning vanligtvis en förhållandevis passiv verksamhet som inte skapar något betydande mervärde. I likhet med försäljningar av en nyuppförd byggnad som följer efter den första upplåtelsen till en slutkonsument, och som markerar slutet på produktionskedjan, skall alltså uthyrning av fast egendom i princip undantas från beskattning. Om en fast egendom upplåts till en skattskyldig genom uthyrning eller utarrendering, som ett redskap för produktionen av egendom eller tjänster för vilka kostnaderna övervältras på priset på egendomen eller tjänsterna, är det emellertid likaledes i överensstämmelse med det övergripande ändamålet med sjätte direktivet att den fasta egendomen anses bli kvar i eller återförs till näringsverksamhet och skall kunna leda till beskattningsbara transaktioner. Den gemensamma nämnaren för de transaktioner som i artikel 13 B. i direktivet utesluts från området för undantag är nämligen just den att de innebär ett mera aktivt utnyttjande av den fasta egendomen. Detta motiverar en extra beskattning som läggs till den skatt som påförts vid den första försäljningen. - Utredningen om teknisk EG-anpassning av de indirekta skatterna ansåg att bestämmelsen i 3 kap. 2 § första stycket ML var EG-konform (SOU 1994:88 s. 112). - Nämnden gör följande bedömning. - Vid bedömning av den mervärdesskatterättsliga karaktären av sådant tillhandahållande som bl.a. innefattar att en del av en fastighet ställs till kundens disposition uppkommer frågan om transaktionen skall anses som ett nyttjande av fast egendom eller i stället som tillhandahållande av tjänster för vilka den fasta egendomen är en underordnad men ändå avgörande förutsättning (jfr p. 31 i generaladvokatens yttrande i målet C-150/99 rörande Stockholm Lindöpark AB). - Den tjänst som bolaget tillhandahåller kunden består enligt de ingivna allmänna villkoren av en specifik arbetsplats med bord och stol samt pc med internetaccess. Kunden kan som användare surfa på internet, skicka och läsa mail m.m. Kundens åtaganden enligt villkoren har helt och hållet anknytning till denna användning. Enligt nämndens mening är det denna tjänst som kunden efterfrågar och tillhandahållandet av fastighetsutrymmet med visst möblemang utgör endast ett medel för bolaget att på bästa sätt tillhandahålla den tjänst som kunden efterfrågar (jfr domen i målet C-349/96 angående Card Protection Plan Ltd). - Förhandsbeskedet har utformats med utgångspunkt i det ovan angivna synsättet. - X AB överklagade och yrkade att tillhandahållandet skulle anses avse en från skatteplikt undantagen nyttjanderätt till fastighet. Enligt bolaget framgick av EG-domstolens dom i målet C-284/03, Temco Europe SA, att hyrestiden inte var det enda avgörande kriteriet för att kvalificera ett avtal som fastighetsuthyrning i gemenskapsrättens mening. - Skatteverket bestred bifall till överklagandet. - Regeringsrätten (2005-06-07, Sandström, Dexe, Kindlund, Lundin, Brickman): Skälen förRegeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd I 2005-05-11, Kristiansson)