RÅ 2007:56

Grund för disciplinär åtgärd enligt 6 kap. 23 § gymnasieförordningen har ansetts föreligga då det var utrett bl.a. att en gymnasieelev använt droger. Det har dock inte framkommit att det har funnits skäl att omedelbart tillgripa den mest ingripande åtgärden, förvisning från skolan under tre terminer.

Länsrätten i Göteborg

Utbildningsnämnden i Göteborgs kommun beslutade den 7 juni 2006 att förvisa A.G. från kommunens gymnasieskola för tiden t.o.m. utgången av höstterminen 2007. Som skäl för beslutet anfördes att A.G:s uppförande kunde antas inverka skadligt på andra elever och att förutsättningarna i 6 kap. 23 § gymnasieförordningen (1992:394) var uppfyllda. Nämnden förordnade att förvisningen skulle gälla med omedelbar verkan.

A.G. överklagade beslutet hos länsrätten och yrkade att han inte skulle förvisas från gymnasieskolan. Till stöd för sin talan anförde han följande. Han är en helt vanlig kille på 18 år som inte använder någon form av droger. Han har endast provat droger en enda gång. Han är varken farlig för sig själv, elever eller lärare eftersom han inte använder några droger. Samtliga provsvar har varit negativa. Om skolan så önskar kan han fortsätta lämna urinprov. Hans framtidsmål är att bli golvläggare och han vill ges en ny chans att återuppta sina studier på Bräckegymnasiet så att han kan fullfölja studierna. Fem negativa drogtester tagna under april och maj 2006 åberopas.

Utbildningsnämnden bestred bifall till överklagandet.

Domskäl

Länsrätten i Göteborg (2006-09-22, ordförande Aulin) yttrade efter att ha redogjort för tillämpliga bestämmelser: Av utbildningsnämndens utredning framgår bl.a. följande. A.G. har under läsåret 2005/2006 på Bräckegymnasiet haft en hel del ströfrånvaro. Fortsatt upprepad frånvaro föranledde varning för indragning av studiemedel den 7 mars 2006. Lärarlaget rapporterade i mitten av mars 2006 att det pratades allmänt i klassen om att A.G. använde droger. Den 28 mars 2006 träffade skolans rektor och kurator A.G. på grund av hans höga frånvaro och oron för drogmissbruk. Drogtest som han lämnade den 28 mars 2006 visade positivt på benzodiazepiner, amfetamin och THC. Vid möte den 3 april 2006 med A.G., hans moder, rektorn och kuratorn upprättades en handlingsplan som innebar att A.G. skulle söka hjälp hos socialtjänsten och krav ställdes på att han skulle drogtestas och ha kontakt med Ungdomsteamet Väster varje vecka läsåret ut samt vid terminsstart augusti 2006 för att kunna delta i undervisningen. I april 2006 lämnade han tre urinprover varav två var negativa och ett så utspätt att resultat inte kunde värderas. Några drogtester lämnades inte under veckorna 18, 19 och 22 och han var inte heller på Ungdomsteamet Väster i enlighet med upprättad handlingsplan. Då A.G. inte lämnat urinprov och inte heller varit på de samtal som överenskommits bedömde Bräckegymnasiet att det fanns risk för ett pågående drogmissbruk. Under perioden den 16 - 30 maj 2006 avstängdes A.G. interimistiskt från Bräckegymnasiet då det bedömdes att han kunde inverka skadligt på andra elever samt utgöra en risk för andra då det i utbildningen används mattknivar och maskiner som kräver stor noggrannhet och säkerhet vid användandet. - Länsrätten höll muntlig förhandling i målet. - A.G. uppgav vid den muntliga förhandlingen bl.a. följande. Det stämmer att han kom och gick i skolan och hade en del frånvaro. Detta berodde huvudsakligen på att det ofta var flera timmar mellan lektionerna och att han på grund av en skada i armen inte deltog i gymnastiklektionerna. Vidare har han haft sömnbesvär till följd av allergi med klåda, vilket gjort att han på grund av sömnbrist ibland kommit sent till skolan. Han har svårt att sitta still med samma ämne flera timmar i sträck. Sedan årskurs sex har han haft problem med frånvaro. Han halkade efter i undervisningen och tycker inte att han fick någon hjälp med att komma i kapp, vilket gjort att han inte har känt sig motiverad att vara i skolan. Det har känts lättare att bara lämna skolan utan att meddela sin frånvaro. - Utbildningsnämnden uppgav genom rektorn bl.a. följande. Bräckegymnasiet är en byggskola. Det är ingen vanlig skolmiljö utan en stor del av utbildningen sker i verkstäder utrustade med maskiner och verktyg. Skolan värnar om en trygg och säker miljö för att förhindra olyckor, varför skolan har nolltolerans mot droger. Skolan måste vara säker på att elever inte använder droger. Det finns annars en uppenbar risk för skador på andra elever om skolans maskiner till följd av droganvändande handhas felaktigt. Det har dock inte inträffat några incidenter i skolan som A.G. har varit orsak till. Sedan A.G. började på Bräckegymnasiet i augusti 2005 har han haft mycket hög frånvaro. Skolpersonalen frågade A.G. vad det berodde på och tog därefter kontakt med hans moder. Inget framkom som tydde på att A.G. inte trivdes i skolan eller att han hade några hälsoproblem. Inga läs- och skrivsvårigheter framkom heller och under höstterminen 2005 fanns ingen misstanke om drogmissbruk. A.G. har varje vecka haft oanmäld ströfrånvaro. Det går inte att svara på om han har varit drogpåverkad i skolan. Då personalen inte har hittat andra orsaker till hans beteende har den blivit orolig för att han använder droger. - Länsrätten gör följande bedömning. - Frågan i målet är om A.G. främst på grund av drogmissbruk kan antas inverka skadligt på andra elever och därför skall förvisas från gymnasieskolan. - Det har från skolans sida även riktats kritik mot att A.G. varit frånvarande från skolan i stor omfattning utan att meddela orsaken till frånvaron, vilket även i viss mån medgetts av honom. Han har vid skolstarten fått information om Bräckegymnasiets frånvaroregler som innebär att för den som är inskriven på skolan gäller obligatorisk närvaro och att sjukdom skall anmälas varje morgon. Vid ogiltig frånvaro riskerar eleven indragning av studiebidrag och vid stor frånvaro finns risk för att eleven inte får den yrkeskompetens som krävs för anställning efter avslutad utbildning. I skolans frånvaroregler sägs ingenting om att ogiltig frånvaro kan leda till förvisning. Skolverket har i annat sammanhang uttalat att hög frånvaro inte är tillräckliga skäl för förvisning. Däremot kan förstås frånvaron vara symtom på andra problem. I förevarande fall finner länsrätten att A.G:s frånvaro med hänsyn till de förklaringar som han angett inte utgör skäl för förvisning. - Vid skolstarten har A.G. även tagit del av och undertecknat Bräckegymnasiets överenskommelse angående drogtest. Enligt överenskommelse accepterar skolan inte användande, innehav och/eller försäljning av någon form av drog. I målet är visat att A.G. den 28 mars 2006 testats positivt på benzodiazepin, amfetamin och THC. Han har själv uppgett att detta var en engångsföreteelse och att han på grund av grupptrycket från kamrater tog dessa droger. Därefter har han enligt åberopade testresultat lämnat negativa prover vid tre tillfällen i april och två tillfällen i maj 2006. Vidare har han obestritt uppgett att han även lämnat negativt prov i juli och augusti 2006. A.G:s mamma som varit närvarande vid länsrättens förhandling har uppgett att hon har en mycket bra kontakt med sin son och hon har inte märkt några tecken på drogmissbruk. Enda gången när hon har tyckt att han uppträtt underligt var helgen före den 28 mars 2006 då han lämnade positivt test. Häremot står uppgiften att lärare och andra elever misstänkt att A.G. använder droger. Dessa misstankar beror på att han haft ströfrånvaro, varit okoncentrerad och ibland svettats mycket. A.G:s förklaring till frånvaron har angetts ovan. Han har vidare själv uppgett att han ofta känt sig okoncentrerad för att han varit trött till följd av sömnbrist och att han även haft svårt att följa med i undervisningen och inte tyckt att han fått tillräcklig hjälp. När det gäller den påstådda svettningen menar A.G. att det ofta är mycket varmt i verkstadslokalen och då de bär tjocka overaller blir man svettig. - Bestämmelserna om förvisning syftar främst till att skydda andra elever enligt uttalande av Kammarrätten i Jönköping i dom den 3 maj 2006, mål nr 25-05. Fråga är då om A.G. på grund av drogmissbruk kan antas inverka skadligt på andra elever. Enligt vad rektorn uppgett har några incidenter inte inträffat som orsakats av A.G. eller där han har varit inblandad. Emellertid torde de flesta vara överens om att en elevs bruk av illegal narkotika i skolan kan antas inverka skadligt på andra elever. A.G. har vid i vart fall ett tillfälle varit drogpåverkad i skolan. Han bestrider att det skett vid flera tillfällen. Det som åberopats emot honom är inte tillräckligt för att mot hans nekande visa att han använt droger i större omfattning än vad han själv har medgett. Beslutet om förvisning av A.G. från gymnasieskola t.o.m. utgången av höstterminen 2007 innebär att utbildningsnämnden har vidtagit den mest ingripande disciplinära åtgärden mot en elev som föreskrivs i gymnasieförordningen. Även om det är viktigt att upprätthålla respekten för de regler som uppställs för att skapa en trygg skolmiljö och för att markera att överträdelser inte tolereras finner länsrätten att det som kan läggas A.G. till last inte är tillräckligt för ett sådant ingripande. Överklagandet skall därför bifallas. - Länsrätten bifaller överklagandet och upphäver utbildningsnämndens beslut.

Länsrätten förordnar med stöd av 12 kap. 3 § andra stycket sekretesslagen (1980:100) att sekretess enligt 7 kap. 9 § nämnda lag skall bestå beträffande de uppgifter om A.G:s personliga förhållanden som förebringats vid rättens förhandling inom stängda dörrar och som inte intagits i denna dom.

Kammarrätten i Göteborg

Utbildningsnämnden överklagade och yrkade att kammarrätten skulle upphäva länsrättens dom och fastställa nämndens beslut. Till stöd för sin talan anförde nämnden bl.a. följande. Höstterminen 2005 började A.G. på Bräckegymnasiets golvläggarutbildning. I samband med skolstarten har A.G. och hans vårdnadshavare tagit del av och undertecknat Bräckegymnasiets frånvaroregler samt tagit del av och godkänt kommunens drogpolicy och handlingsplan för gymnasieskolan. Bräckegymnasiet är en speciell gymnasieskola på så sätt att lokalerna till stor del utgörs av verkstäder. De flesta utbildningsprogrammen är praktiska och eleverna tillbringar en stor del av tiden i verkstäderna där de arbetar med olika maskiner och verktyg. För att kunna garantera elevers och lärares säkerhet i en sådan miljö är det viktigt att förvissa sig om att eleverna kan hantera maskinerna på ett betryggande sätt och är koncentrerade och fokuserade på uppgiften. Att eleverna är drogfria är naturligtvis alltid en självklarhet, men här är det dessutom en säkerhetsfråga. Skolledningen måste helt kunna utesluta att elever använder sig av narkotika i skolan. Utbildningsnämnden godtar att A.G:s frånvaro inte utgör skäl för förvisning. A.G. testades positivt för tre olika preparat. Efter detta bestämdes, i samråd med A.G., att han skulle visa sin drogfrihet genom att följa en handlingsplan innehållande bland annat veckovisa urinprov. A.G. följde inte handlingsplanen och han lämnade heller ingen förklaring till varför. Vid ett tillfälle uppgav han i stället felaktigt att han hade lämnat urinprov när så inte hade skett. Under sådana förhållanden har skolledningen haft fog för sitt antagande att A.G. inte varit drogfri, vilket innebär att förutsättningarna för förvisning enligt 6 kap. 23 § gymnasieförordningen varit uppfyllda.

A.G. förelades att svara i kammarrätten men hördes inte av.

Domskäl

Kammarrätten i Göteborg (2007-03-06, Stenstad, Lundgren, referent, Bergström) yttrade: Kammarrätten instämmer i länsrättens bedömning och ändrar därför inte den överklagade domen.

Kammarrätten fastställer länsrättens sekretessförordnande.

Regeringsrätten

Utbildningsnämnden överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle fastställa nämndens beslut. Till stöd för sin talan anförde nämnden bl.a. följande. Samstämmiga erfarenheter visar att hög olovlig frånvaro är det varningstecken som är mest gemensamt för elever som upptäcks använda narkotika. A.G. fortsatte att ha hög olovlig frånvaro efter det att handlingsplanen upprättats. Den kombination av preparat som A.G. testades positivt för vid provtagningstillfället den 28 mars 2006 talar emot att det var fråga om en engångsföreteelse och tyder på att A.G. vid detta tillfälle hade ett missbruk. De olika preparaten bryts ned olika snabbt i kroppen, vilket också talar emot att de intagits vid ett och samma tillfälle.

A.G. bestred bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. Det var en engångsföreteelse att han testade droger. Han har sedan dess varit drogfri. Han var inte påverkad när han var i skolan. Han är en lugn och sansad kille med goda relationer till sina klasskamrater. Under året som gått har han av och till haft kontakt med dem. Han har inte uppfattningen att andra elever varit rädda för honom. Han är väl medveten om att droger inte får förekomma på skolan eller annan plats och inser att han begått ett stort misstag. Hans mål i livet är att bli mattläggare. Han har varit aktivt arbetssökande på arbetsmarknaden men så gott som alla yrken kräver utbildning.

Regeringsrätten (2007-07-06, Nord, Lundin, Fernlund, Brickman) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringen har i 6 kap.gymnasieförordningen meddelat föreskrifter om åtgärder för elevers tillrättaförande. Enligt 21 § i detta kapitel skall, om en elev begått en mindre förseelse eller uppträtt olämpligt, läraren på lämpligt sätt uppmana honom att ändra sitt uppförande och, om eleven inte bättrar sig, försöka utreda orsaken till beteendet. Läraren får också visa ut eleven från undervisningslokalen för högst återstoden av pågående undervisningspass. Enligt 22 § skall, om en elev gjort sig skyldig till upprepade förseelser eller fortsatt olämpligt uppträdande eller en allvarligare förseelse, rektor försöka utreda orsaken till beteendet och med ledning av vad som framkommit vid utredningen försöka få eleven att bättra sig. Rektor får därvid tilldela eleven en skriftlig varning. Om syftet med åtgärder enligt 22 § inte uppnås eller om elevens uppförande kan antas inverka skadligt på andra elever eller det finns andra särskilda skäl, får eleven enligt 23 § stängas av från undervisningen helt eller delvis under högst två veckor av terminen eller förvisas från skolan för en viss tid, dock högst tre terminer utöver den termin när beslutet meddelas. Det åligger enligt 25 § styrelsen för utbildningen att se till att det i ärenden om avstängning eller förvisning finns en utredning som allsidigt klarlägger de omständigheter som är av betydelse för ärendets bedömning.

Den 7 juni 2006 beslutade utbildningsnämnden om förvisning av A.G. från kommunens gymnasieskola t.o.m. utgången av höstterminen 2007. Som skäl för beslutet angavs att hans uppförande kunde antas inverka skadligt på andra elever och att förutsättningarna i 6 kap. 23 § gymnasieförordningen var uppfyllda.

Innan ett beslut om förvisning fattas måste det finnas en utredning som allsidigt klarlägger de omständigheter som är av betydelse för ärendets bedömning. Utredningen i detta mål innehåller vissa konkreta omständigheter som stöder nämndens beslut, framförallt det positiva drogtest som togs vid det enda tillfälle det är belagt att A.G. har använt droger. En annan är att han inte följt den handlingsplan som upprättades med anledning av skolans misstankar om droganvändning. Dessa omständigheter är sådana att det enligt Regeringsrättens mening funnits förutsättningar för ett ingripande med stöd av 6 kap. 23 § gymnasieförordningen. Det har dock inte framkommit att det funnits skäl för nämnden att omedelbart tillgripa den mest ingripande disciplinära åtgärden. Överklagandet skall därför avslås.

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet.

Regeringsrätten fastställer vad kammarrätten förordnat om sekretess.

Föredraget 2007-06-19, föredragande C. Mattsson, målnummer 1976-07