RÅ 2008 not 10

Besvärsrätt, saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Överklagande av aktiebolag som efter kammarrättens dom upplösts efter konkurs avvisades då bolaget ansågs sakna partshabilitet / Aktiebolag som upplösts efter konkurs ansågs sakna partshabilitet i process som avsåg mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter och skattetillägg (avvisning)

Skatteverket

Not 10. Överklagande av Rikroped AB ang. avdrag för ingående mervärdesskatt m.m. - Skatteverket beslutade den 30 augusti 2004 att inte medge Rikroped AB avdrag för ingående mervärdesskatt avseende nybyggnad av bostadshus samt att höja underlaget för arbetsgivaravgifter. Skatteverket beslutade vidare att påföra bolaget skattetillägg. Bolaget överklagade beslutet hos Länsrätten i Blekinge län, som i dom den 30 maj 2006 avslog överklagandet samt bolagets yrkande om ersättning för kostnader i länsrätten. Bolaget fullföljde sin talan. Kammarrätten i Jönköping avslog i dom den 17 april 2007 bolagets överklagande och yrkandet om ersättning för kostnader i kammarrätten. - Rikroped AB överklagade kammarrättens dom och yrkade i första hand att målen skulle återförvisas till kammarrätten för ny prövning och i andra hand att Regeringsrätten skulle pröva målen. Bolaget yrkade vidare ersättning för sina kostnader i Regeringsrätten. -Regeringsrätten (2008-01-15, Stävberg, Lundin, Fernlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I målen är upplyst att Rikroped AB försatts i konkurs och att konkursen avslutats utan överskott den 25 april 2007. Av 25 kap. 50 § aktiebolagslagen (2005:551) framgår att om ett aktiebolag är försatt i konkurs och denna avslutas utan överskott, är bolaget upplöst när konkursen avslutas. I enlighet härmed har bolaget upplösts den 25 april 2007. - Som huvudregel gäller att ett på detta sätt upplöst aktiebolag saknar rättslig handlingsförmåga och därmed behörighet att uppträda som part (NJA 1979 s. 700). Vissa undantag från denna huvudregel har dock gjorts i rättspraxis. Förhållandena har då i regel varit sådana att det av särskilda skäl bedömts ligga i bolagets intresse att en tvist får prövas av domstol trots att bolaget har upplösts. Exempel härpå kan vara att ett bifall till bolagets talan i en skatteprocess skulle kunna innebära att skatt återbetalas till bolaget och därmed medför ny utdelning i konkursen (RÅ 1996 not. 192). Undantag från huvudregeln har även medgetts för att möjliggöra överprövning i en domstolsinstans av ett av administrativ myndighet påfört skatte- eller avgiftstillägg (RÅ 2003 ref. 53). Regeringsrätten har uttalat att det, för att en rättssäker prövning av ett skatte- eller avgiftstillägg ska kunna ske, är nödvändigt att även de grundläggande taxeringsbesluten kan överprövas. - Bolaget har som skäl till varför det bör tillerkännas partshabilitet i förevarande mål anfört bl.a. följande. Bolaget har försatts i konkurs med anledning av de beslut om skatt som har fattats av Skatteverket. Bolagets taxering, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt påverkar inte bara bolaget utan får även direkta konsekvenser för bolagets ägare. Det finns också risk för företrädaransvar för företagsledaren. - Vad bolaget anfört visar enligt Regeringsrättens mening inte att det föreligger någon omständighet som medför att undantag från huvudregeln bör göras. Bolagets överklagande ska därför avvisas och yrkandet om ersättning för kostnader avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. - Regeringsrätten avslår yrkandet om ersättning för kostnader. (fd I 2007-12-18, Kållberg)