RÅ 2008 not 100

CD-skiva, som förvarades i kammarrätts akt, med uppgifter för vilka tystnadsplikt råder enligt lagen om elektronisk kommunikation kunde inte lämnas ut

Not 100. Överklagande av Y.B. angående rätt att få ta del av allmän handling. - Y.B. begärde hos Kammarrätten i Jönköping att få ta del av samtliga handlingar i kammarrättens akt i ett visst mål. -Kammarrätten i Jönköping (2008-01-22, Nordlund, Dinnetz, Ekeroth) yttrade. I mål nr 8949-07 har B.I. AB överklagat Länsrättens i Stockholms län dom angående fråga om undantag från föreläggande att utlämna handlingar och uppgifter av betydelse för kontroll av annan än den reviderade. - Enligt 9 kap. 2 § första stycket 2 sekretesslagen (1980:100) gäller sekretess i särskilt ärende om revision eller annan kontroll i fråga om skatt, tull eller avgift samt annan verksamhet som avser tullkontroll och som inte faller under 1 § för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden. En uppgift i mål hos domstol är sekretessbelagd endast om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs. - Kammarrättens akt innehåller, utöver överklagandet till kammarrätten och Skatteverkets yttrande, också länsrättens akt i målet. Även en CD-skiva med vissa av de uppgifter som Skatteverket förelagt BI AB att lämna ut - och för vilka uppgifter tystnadsplikt råder enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation - finns ingiven i målet. För uppgifterna på CD-skivan gäller sekretess hos kammarrätten. - Övriga handlingar avser i huvudsak skriftväxling med rättslig argumentation samt de olika beslut som fattats i målet. Kammarrätten finner att uppgifterna i dessa handlingar inte omfattas av sekretess och något hinder för Y.B. att ta del av nämnda handlingar finns därför inte. - Y.B. har således rätt att få ta del av samtliga handlingar i målet med undantag för den angivna CD-skivan. - Y.B. överklagade kammarrättens beslut hos Regeringsrätten och yrkade att få ta del av CD-skivan. Hon framställde även yrkanden avseende kammarrättens handläggning av ett annat mål. - Regeringsrätten (2008-06-03, Billum, Nord, Hamberg, Knutsson, Ståhl): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte anledning till ändring av kammarrättens avgörande beträffande utlämnande av handlingar. Y.B.:s yrkanden i övrigt kan inte prövas av Regeringsrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår Y.B:s överklagande och avvisar hennes talan i övrigt. (fd II 2008-05-14, Olsson)