RÅ 2008 not 102

Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning enligt lagen om rättsprövning av vissa regeringsbeslut

Not 102. Ansökan av Y.B. om rättsprövning av vissa regeringsbeslut. - Y.B. inkom med ett flertal skrivelser till Regeringsrätten rörande rättsprövning m.m. Såvitt kunde utläsas yrkade hon rättsprövning av ett regeringsbeslut den 6 september 2007 att bemyndiga chefen för Finansdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en allmän översyn av folkbokföringslagen (1991:481). Y.B. yrkade vidare bl.a. att Regeringsrätten skulle upphäva 30 § Myndighetsförordningen (2007:515) som gav regeringens organ och Skatteverkets huvudkontor normgivningsrätt med s.k. begränsad klagorätt. Y.B. yrkade även resning. -Regeringsrätten (2008-06-03, Billum, Nord, Hamberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut framgår att den enskilde får ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. De regeringsbeslut som åsyftas i Y.B:s skrivelser är inte sådana beslut som nu sagts. Ansökningarna om rättsprövning ska därför avvisas. - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Skäl för resning har inte framkommit. Yrkandet härom ska därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningarna om rättsprövning. - Regeringsrätten avslår yrkandet om resning. (fd II 2008-05-14, Olsson)