RÅ 2008 not 103

Sekretess enligt 8 kap. 10 § sekretesslagen hade upphört att gälla i fråga om avtal som kommun ingått med ett fristående företag om rätt att disponera vissa reklamytor sedan fem år förflutit och delar av avtalen kunde lämnas ut

Not 103. Överklagande av J.S. av en dom ang. rätt att ta del av allmän handling. - J.S. begärde hos Norrköpings tekniska nämnd att få ut dels ett avtal mellan kommunen och JCDecaux International m.fl., undertecknat den 6 november 1991, dels ett tilläggsavtal med ARE JCDecaux, m.fl., undertecknat den 25 augusti resp. den 15 september 2000, dels ett tilläggsavtal mellan Norrköpings kommun och JCDecaux Sverige AB undertecknat den 22 september resp. den 29 maj 2006. Tekniska nämnden lämnade ut vissa uppgifter ur de aktuella avtalen men avslog J.S:s begäran i övrigt. - J.S. överklagade beslutet. -Kammarrätten i Jönköping (2007-12-19, Alkman, Velinder, Stelzer) gjorde ingen annan bedömning än den som gjorts i det överklagade beslutet och avslog överklagandet. - J.S. överklagade kammarrättens dom hos Regeringsrätten och yrkade att han skulle få del av avtalet mellan Norrköpings kommun och ARE/JCDecaux med tilläggsavtal. Till stöd för sin talan anförde han bl.a. följande. Huvudavtalet har nu gällt i sexton år och det är svårt att föreställa sig att det skulle finnas några återstående skäl för att sekretessbelägga delar av det. Det bör inte finnas någon risk för att enskild kan lida sådan skada att det motiverar att sekretessen sätts över offentlighetsprincipen. - Regeringsrätten (2008-06-13, Billum, Nord, Hamberg, Brickman, Ståhl): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 8 kap. 10 § första stycket första meningen sekretesslagen (1980:100) gäller hos myndighet sekretess för uppgift om affärs- eller driftförhållanden för enskild som har trätt i affärsförbindelse med myndigheten, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Enligt fjärde stycket gäller sekretessen i fråga om uppgift i allmän handling i högst tjugo år. I fråga om handling som anger villkoren i slutet avtal gäller emellertid sekretessen längst till dess två år förflutit från det avtalet slöts. Om avtalet slutits i kommunal affärsverksamhet gäller sekretessen längst till dess fem år förflutit. - De avtal som J.S. begärt att få ta del av har träffats mellan Norrköpings kommun å ena sidan och JCDecaux Sverige AB m.fl. företag å andra sidan. Avtalen innebär huvudsakligen att företagen får rätt att disponera reklamytor på väderskydd, stadsinformationstavlor, stadspelare och en gatutoalett som de uppför och underhåller på kommunens mark. Det första avtalet slöts den 6 november 1991 och löper under tjugo år räknat från den 1 juli 1993 eller den senare tidpunkt då samtliga bygglov beviljats. Om avtalet inte sades upp skulle det förlängas automatiskt med tolv år i taget. Det andra avtalet slöts den 15 september 2000 och betecknades som ett tilläggsavtal till det första. Det tredje avtalet slöts den 29 maj 2006. Även det uppgavs vara ett tillägg till det första avtalet. Norrköpings kommun har lämnat ut vissa uppgifter i avtalen till J.S. men har hemlighållit andra med hänvisning till 8 kap. 10 § sekretesslagen. - Sekretessen enligt 8 kap. 10 § sekretesslagen gäller i detta fall i högst fem år och hade, såvitt gäller de två första avtalen, löpt ut när J.S. begärde att få ta del av dem hos Norrköpings kommun. Något annat skäl att inte lämna ut uppgifterna i dessa avtal har inte visats föreligga. De ska därför lämnas ut. - Såvitt gäller uppgifterna i tilläggsavtalet den 29 maj 2006 finner Regeringsrätten att det inte har framkommit att det finns särskild anledning att anta att JCDecaux Sverige AB skulle lida skada om uppgifter röjs om reklamytornas storlek, leveransen av och uppställningsplats för en gatutoalett av visst märke och bolagens rätt att modernisera utrustningen. Det finns däremot särskild anledning att anta att JCDecaux Sverige AB skulle lida skada av att ytterligare uppgifter om den ekonomiska uppgörelsen med kommunen enligt avtalet röjs (jfr RÅ 2006 not. 103). Utöver de uppgifter som redan lämnats ut ska därför § 2, punkterna 4 och 5 samt § 3 punkterna 1-3 lämnas ut till J.S. - Regeringsrättens avgörande. Med ändring av kammarrättens dom och Norrköpings kommuns beslut förordnar Regeringsrätten att Norrköpings kommun ska lämna ut dels avtalen den 6 november 1991 och den 15 september 2000, dels § 2, punkterna 4 och 5 samt § 3 punkterna 1-3 ur avtalet den 29 maj 2006 till J.S. (fd II 2008-05-28, Mattsson)