RÅ 2008 not 104

Fråga om talan skulle avvisas på grund av att överklagande skett för sent (avslag)

Not 104. Ansökan av A.J. om rättsprövning av beslut om avvisande av överklagande. - Länsstyrelsen i dåvarande Kristianstads län förordnade i beslut den 6 maj 1974 om landskapsbildsskydd enligt 19 § naturvårdslagen (1964:822) samt om strandskydd enligt 15 § samma lag. Besluten avsåg skydd längs Östersjöns kust inom Simrishamns kommun. - A.J. överklagade länsstyrelsens beslut och angav att de kommit henne tillhanda den 28 juli resp. den 5 oktober 2003. - Länsstyrelsen i Skåne län avvisade överklagandena i beslut den 11 september resp. den 20 oktober 2003 och angav som skäl att överklagandena kommit in för sent. - Länsstyrelsens beslut överklagades av A.J., som yrkade att det ifrågavarande beslutet skulle upphävas såvitt avsåg fastigheten Sandby 66:3 och anförde att besluten inte delgetts markägaren och inte heller blivit kungjorda på ett korrekt sätt. Regeringen (Miljödepartementet) avslog överklagandena i beslut den 22 april 2004. - A.J. ansökte om rättsprövning och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva regeringens beslut. -Regeringsrätten (2008-06-17, Nord, Lundin, Fernlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av punkten 2 övergångsbestämmelserna till lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut följer att den tidigare lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut ska tillämpas i målet. - Av 1 § i 1988 års lag framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen ska pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Regeringsrätten finner att det klandrade avgörandet inte strider mot någon rättsregel på det sätt sökanden angett. Inte heller i övrigt har det framkommit skäl att bifalla ansökningen. Regeringens beslut ska därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut ska stå fast. (fd II 2008-06-05, Liljeros) - Samma dag avgjordes mål nr 7083-04 där omständigheterna var liknande och utgången densamma.