RÅ 2008 not 105

Rättsprövning, plan- och bygglagen, detaljplanefrågor / För att förbättra trafikförhållandena i tätort (avslag)

Not 105. Ansökan av G.N. om rättsprövning av beslut om antagande av detaljplan. - Kommunfullmäktige i Mörbylånga kommun beslutade den 28 november 2005 att anta detaljplan för ”Nya Möllstorpsgatan” i Färjestaden. - Sedan beslutet överklagats avslog Länsstyrelsen i Kalmar län överklagandet i beslut den 31 mars 2006. - G.N. m.fl. överklagade länsstyrelsens beslut. - G.N., som äger Björnhovda 5:19, anförde bl.a. följande. Enligt Vägverket Region Sydöst bör utfartsförbud införas på ömse sidor av ”Nya Möllstorpsgatan” dels ur trafiksäkerhetssynpunkt, dels för att skapa obrutna bullerskydd mot planerad bebyggelse. Ett utfartsförbud medför att han inte kan nå sina marker. Hans boendemiljö påverkas eftersom hans fastighet kommer att ligga mellan Möllstorpsgatan och ”Nya Möllstorpsgatan”. Planen innebär buller, avgaser och vibrationer. Planerad trafikled bör anordnas utanför samhället. Planerna på att bebygga området mellan Möllstorpsgatan och ”Nya Möllstorpsgatan” påverkar även berörda jordbruksföretag som kommer att försvinna och orörda naturområden kommer att gå förlorade. Kommunen följer inte miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”. Genomförda trafikmätningar är felaktiga eftersom hastigheten då var begränsad till 30 km/tim. Vägen är inte nödvändig. En ekonomisk redovisning för planens genomförande saknas. Hänsyn bör även tas till att kommunfullmäktige inte var eniga när planen antogs. -Regeringen (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, 2006-11-02)avslog överklagandet och anförde. Regeringen har i förevarande ärende endast att pröva den nu antagna detaljplanen. Regeringen har därvid att pröva planen mot bakgrund av bestämmelserna i plan- och bygglagen (1987:10), PBL. Frågor som rör eventuell planläggning av området väster om ”Nya Möllstorpsgatan” prövas inte i detta ärende. - Av planhandlingarna framgår att frågan om att förlägga en ny Möllstorpsgata öster om den nuvarande Möllstorpsgatan för att förbättra trafikförhållandena längs nuvarande sträckning har diskuterats under lång tid, att alternativa sträckningar har studerats samt att valt alternativ har stöd i kommunens översiktsplan. Regeringen finner inte skäl att frångå kommunens bedömning av vald trafiklösning för att minska trafikbelastningen genom centrala Färjestaden och på Möllstorpsgatan. För att begränsa bullerstörningar vid trafikledens anslutning i norr till Åkervägen har i planen tagits in bestämmelser om störningsskydd i form av bullerskydd som ska dämpa vägtrafikbuller minst i den omfattning som krävs för att de av riksdagen antagna bullerriktvärdena inte överskrids vid angränsande bostäder bl.a. avseende Björnhovda 9:40. Vidare framgår att utfartsförbud i planen endast införts vid anslutningarna till befintliga vägar. - Regeringen finner att den utredning som föreligger i ärendet är tillräcklig för den prövning som ska ske i ärendet. Regeringen finner inte att planhandlingarna eller handläggningen i kommunen har sådana brister eller att det i övrigt framkommit sådana omständigheter som innebär att kommunens planbeslut inte tillkommit i laga ordning. Den omständigheten att kommunfullmäktige inte var eniga utgör inte skäl till annat ställningstagande. - Vad gäller överklagandet av G.N. konstaterar regeringen att detaljplanen innebär att del av G.N:s fastighet Björnhovda 5:19 tas i anspråk som allmän plats, väg. Vidare konstateras att det i den antagna detaljplanen inte redovisas något utfartsförbud längs ”Nya Möllstorpsgatan” vid G.N:s fastighet. Regeringen finner vid en avvägning att fördelarna med den valda planutformningen överväger de nackdelar den kan medföra för G.N. Regeringen har därvid beaktat de ersättningsregler som gäller mark som enligt en detaljplan ska användas för allmän plats. Frågor som rör vilka åtgärder eller villkor i övrigt som kan behövas för att undvika skador eller olägenheter för jordbrukets verksamhet till följd av vägbyggnationen får prövas i samband med planens genomförande. Regeringen finner inte att de olägenheter i form av bl.a. påverkad boendemiljö som detaljplanen kan medföra för G.N. kan vara så betydande att planen av det skälet inte kan godtas. Vad G.N. anfört om behovet av vägen eller om vald trafiklösning utgör inte skäl för att regeringen med anledning av hans överklagande ska upphäva planbeslutet. Regeringen finner inte heller att vad G.N. framfört om länsstyrelsens handläggning och bedömning eller hans invändningar i övrigt utgör skäl att ändra länsstyrelsens beslut. Överklagandet av G.N. bör därför avslås. - - - G.N. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva beslutet. Han anförde bl.a. följande. Beslutet att anta detaljplanen har tagits på felaktiga grunder. Kommunen har åsidosatt miljöbalkens regler. Den nya vägen är en total felplanering som kommer att kosta kommuninnevånarna betydande summor. Planen innebär att trafiken flyttas till ett villaområde, vilket inte torde medföra säkrare trafikförhållanden eller främja invånarnas hälsa. Trafikleden kommer också att skära av ett skifte av hans mark som blir så smalt att det inte längre går att odla på. Miljökonsekvensbeskrivningen redovisar inte några alternativa lösningar av trafikproblemen. Planen strider mot bestämmelserna i 3 kap.1-4 §§miljöbalken om användning av mark- och vattenområden samt mot 6 kap. 7 § om vad en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla. Planen kommer att ödelägga hans jordbruksfastighet och hans boende kommer att påverkas mycket negativt. - Regeringsrätten (2008-06-18, Wennerström, Nord, Hamberg, Brickman, Ståhl): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Enligt 7 § ska Regeringsrätten upphäva regeringens beslut om beslutet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett eller som klart framgår av omständigheterna. Detta gäller dock inte om det är uppenbart att felet saknar betydelse för avgörandet. - Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att det föreligger en viss handlingsfrihet vid beslutsfattandet, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten. - Målet gäller en detaljplan för inrättande av en ny genomfartsled, Nya Möllstorpsgatan, i Färjestaden. Eftersom detaljplanen börjat förberedas före den 21 juli 2004 och antagits i november 2005 följer av övergångsbestämmelserna till 6 kap.11-18 och 22 §§miljöbalken (2004:606) att den äldre lydelsen av 6 kap. är tillämplig i målet. Enligt den lydelsen gäller inte något uttryckligt krav på att alternativ till den valda lösningen ska identifieras och prövas. Vidare är de i målet aktuella bestämmelserna allmänt hållna och ger de tillämpande myndigheterna ett förhållandevis stort utrymme för bedömningar. Vad som förekommit i målet visar inte att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som finns i ärenden av förevarande slag eller att det vid handläggningen har förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt G.N. har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Beslutet ska därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut ska stå fast. (fd II 2008-05-14, Öjemark)