RÅ 2008 not 107

Saklegitimation och övriga frågor om partshabilitet / Aktiebolag som upplösts efter konkurs ansågs sakna partshabilitet / I mål om nationellt säkerhetscertifikat för fartyg i vilket fartygets ägare hade intresse av att frågan prövades

Not 107. Överklagande av Rederi AB Landsort-Ankarudden i mål ang. fartområde enligt fartygssäkerhetsförordningen. - Sjöfartsverket utfärdade den 7 juli 2004 ett nationellt säkerhetscertifikat som bl.a. innebar att fartyget Jungfrun fick trafikera fartområde D. Certifikatet gällde t.o.m. den 7 oktober 2004. Den 22 juli 2004 utfärdade Sjöfartsverket ytterligare ett nationellt säkerhetscertifikat för fartyget Jungfrun. Det fartområde som fartyget fick trafikera angavs till E, med bl.a. följande restriktioner och tillägg. Fartyget fick nyttjas i inomskärsfart och utomskärs på större insjöar och utanför kusten, dock inte längre än en nautisk mil från hamn eller skärgård där fartyget kunde finna skydd, samt vid lämplig väderlek sträckan Ankarudden-Landsort. Tillägget gällde under certifikatets giltighetstid och kunde därutöver komma att förlängas, dock längst till den 1 juli 2009. Certifikatet gällde t.o.m. den 21 juni 2005. - Rederiet överklagade besluten. Länsrätten i Stockholms län avslog i dom den 14 juni 2005 överklagandet. Kammarrätten i Stockholm beslutade den 11 augusti 2006 att inte meddela prövningstillstånd. - Rederiet fullföljde sin talan. -Regeringsrätten (2008-06-23, Eliason, Stävberg, Kindlund):Skälen för Regeringsrättens avgörande. I målet är upplyst att rederiet försatts i konkurs den 7 oktober 2005 och att konkursen avslutats utan överskott den 4 juli 2006. Av 25 kap. 50 § aktiebolagslagen (2005:551) framgår att, om ett aktiebolag är försatt i konkurs och denna avslutas utan överskott, bolaget är upplöst när konkursen avslutas. I enlighet härmed är rederiet upplöst den 4 juli 2006. - Som huvudregel gäller att ett på detta sätt upplöst aktiebolag saknar rättslig handlingsförmåga och därmed behörighet att uppträda som part (jfr RÅ 84 1:87). Vissa undantag från denna huvudregel har dock gjorts i rättspraxis. Förhållandena har då i regel varit sådana att det av särskilda skäl bedömts ligga i bolagets intresse att en tvist får prövas av domstol trots att bolaget upplösts. Exempel härpå kan vara att ett bifall till bolagets talan i en skatteprocess skulle kunna innebära att skatt återbetalas till bolaget och därmed medföra en ny utdelning i konkursen (RÅ 1996 not. 192). Särskilda skäl har också ansetts föreligga när ställföreträdare för bolaget, mot vilken talan om företrädaransvar väckts vid allmän domstol, haft ett betydande intresse för egen del av att få skattefrågan överprövad i förvaltningsdomstol (RÅ 2000 ref. 41). - Rederiet har som skäl till varför det bör tillerkännas partshabilitet i målet bl.a. anfört att det inte är rederiet som äger fartyget Jungfrun utan S.C. och att hon såsom fartygsägare fortfarande har intresse av att målet prövas. - Vad rederiet anfört och vad som i övrigt förevarit visar enligt Regeringsrättens mening inte att det föreligger någon omständighet som medför att undantag från huvudregeln bör göras. Rederiets överklagande ska därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd II 2008-06-03, Ritseson) - Samma dag avgjorde Regeringsrätten mål nr 7431-06 där omständigheterna var liknande och utgången densamma.