Upphävd författning

Lag (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1994-05-26
Ändring införd
SFS 1994:466 i lydelse enligt SFS 2009:820
Ikraft
1994-07-01
Upphäver
Bevissäkringslag (1975:1027) för skatte- och avgiftsprocessen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag tillämpas vid revision eller annan kontroll av att skatt eller avgift tas ut enligt bestämmelserna i

 1. kupongskattelagen (1970:624),
 2. vägtrafikskattelagen (2006:227) eller lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt,
 3. taxeringslagen (1990:324),
 4. lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl., och
 5. skattebetalningslagen (1997:483).

[S2]Lagen tillämpas även vid revision enligt tullagen (2000:1281) och lagen (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m. samt för kontroll av att föreläggande enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter, 6 kap. 25 § tullagen eller 2 § lagen om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m. fullgjorts riktigt och fullständigt. Lag (2006:233).

2 §  Åtgärder som får beslutas enligt denna lag är

 1. revision i den reviderades verksamhetslokaler (5 §),
 2. eftersökande och omhändertagande av handlingar (6--9 §§),
 3. granskning utan föregående föreläggande om kontrolluppgift (10 §),
 4. försegling av lokal, förvaringsplats eller annat utrymme (13 §).

3 §  I denna lag förstås med

[S2]granskningsledare: den som särskilt förordnats att vara granskningsledare enligt lagen,

[S3]handling: framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel,

[S4]verksamhetslokal: utrymmen som huvudsakligen används i verksamhet som medför eller kan antas medföra bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen (1999:1078) eller som bedrivs av annan juridisk person än dödsbo. Med verksamhetslokal avses också markområden, transportmedel, förvaringsplatser och andra utrymmen som är eller kan antas vara disponerade i verksamheten. Lag (1999:1104).

 • RÅ 2009:18:Utrymme för servering vid mässa har ansetts utgöra en sådan verksamhetslokal där personalliggare ska föras enligt lagen om särskild skattekontroll i vissa branscher.

Proportionalitet

4 §  Beslut om åtgärd enligt denna lag får fattas endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den enskilde.

 • RÅ 1996:97:Frågor om tillämpning av artiklarna 6 och 8 i Europakonventionen i mål om eftersökande och omhändertagande enligt lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet. Även fråga om tillämpning av lagen (1989:479) om kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. i mål om eftersökande och omhändertagande enligt förstnämnda lag.

Revision i den reviderades verksamhetslokaler

5 §  Revision får, i de delar den inte utan svårighet kan genomföras på någon annan plats, genomföras i den reviderades verksamhetslokaler även om den reviderade inte lämnat sitt medgivande till det. Detsamma gäller om den reviderade inte medverkar på föreskrivet sätt, eller om det finns en påtaglig risk att han kommer att undanhålla, förvanska eller förstöra det som får granskas, inventeras, besiktigas eller provas.

[S2]Om det finns en påtaglig risk att den reviderade kommer att undanhålla, förvanska eller förstöra det som får granskas, inventeras, besiktigas eller provas, får åtgärden genomföras utan att den reviderade underrättas om att revision skall ske. Lag (1997:503).

 • RÅ 1995:51:Fråga om tillräckliga skäl förelegat för åtgärder enligt 5-8 §§ lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet (s.k. överraskningsrevision); m.m.
 • RÅ 2007:80:Kammarrätt har inte ansetts skyldig att sakpröva en överklagad dom om tillstånd till åtgärder enligt lagen om tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet när åtgärderna redan verkställts vid tiden för kammarrättens prövning.

Eftersökande och omhändertagande av handlingar

6 §  När revision genomförs i den reviderades verksamhetslokaler med stöd av 5 §, får handling som omfattas av revisionen eftersökas där och omhändertas, om den inte tillhandahålls utan oskäligt dröjsmål eller om det finns en påtaglig risk att handlingen undanhålls, förvanskas eller förstörs.

[S2]När revision genomförs i den reviderades verksamhetslokaler i annat fall får handling som påträffas eller granskas omhändertas om den behövs för revisionen. Lag (1997:503).

7 §  När revision inte genomförs i den reviderades verksamhetslokaler, får handling som omfattas av revisionen eftersökas i verksamhetslokalerna och omhändertas för granskning om

 1. föreläggande att lämna ut handlingen inte följts eller
 2. det finns en påtaglig risk för att handlingen undanhålls, förvanskas eller förstörs.

[S2]Om förutsättningarna i första stycket 2 är uppfyllda, får åtgärden genomföras utan att den reviderade underrättats om att revision skall ske. Lag (1997:503).

 • RÅ 1996:97:Frågor om tillämpning av artiklarna 6 och 8 i Europakonventionen i mål om eftersökande och omhändertagande enligt lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet. Även fråga om tillämpning av lagen (1989:479) om kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. i mål om eftersökande och omhändertagande enligt förstnämnda lag.

8 §  Handlingar som omfattas av revision får, under de förutsättningar som anges i 7 §, eftersökas och omhändertas i lokal, på förvaringsplats eller i annat utrymme som inte utgör den reviderades verksamhetslokaler, om det finns särskild anledning att anta att handlingarna finns i lokalen, på förvaringsplatsen eller i utrymmet. I fall som avses i denna paragraf gäller 7 § andra stycket.

 • RÅ 1995:51:Fråga om tillräckliga skäl förelegat för åtgärder enligt 5-8 §§ lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet (s.k. överraskningsrevision); m.m.
 • RÅ 1996:97:Frågor om tillämpning av artiklarna 6 och 8 i Europakonventionen i mål om eftersökande och omhändertagande enligt lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet. Även fråga om tillämpning av lagen (1989:479) om kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. i mål om eftersökande och omhändertagande enligt förstnämnda lag.
 • RÅ 2007:80:Kammarrätt har inte ansetts skyldig att sakpröva en överklagad dom om tillstånd till åtgärder enligt lagen om tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet när åtgärderna redan verkställts vid tiden för kammarrättens prövning.

9 §  I annat fall än som avses i 7 eller 8 § får handlingar som omfattas av ett föreläggande enligt någon av de i 1 § nämnda lagarna eftersökas och omhändertas för granskning, om föreläggandet inte följts och det finns särskild anledning att anta att den begärda handlingen finns hos den som förelagts.

Granskning utan föregående föreläggande om kontrolluppgift

10 §  Hos den som inte kan bli föremål för revision enligt de i 1 § angivna lagarna, men som kan föreläggas att lämna kontrolluppgift om rättshandling enligt 3 kap. 5 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter, 6 kap. 26 § tullagen (2000:1281), 17 kap. 5 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter eller 14 kap. 4 § skattebetalningslagen (1997:483), får handlingar som kan ha betydelse för kontrolluppgiftsskyldigheten granskas utan föregående föreläggande. Granskningen får göras endast om det finns särskild anledning att anta att handlingar av betydelse för kontrolluppgiftsskyldigheten kommer att påträffas och det finns en påtaglig risk att utredningen skulle försvåras av ett föreläggande samt det finns ett betydande utredningsintresse för kontrollen.

[S2]Åtgärd enligt första stycket omfattar även befogenhet att eftersöka och omhänderta handling som får granskas. Lag (2001:1235).

11 §  Om det finns särskilda skäl behöver den som uppgifterna avser eller de uppgifter som söks inte anges i beslut om åtgärd enligt 10 §.

12 §  Åtgärd enligt 10 § får inte beslutas för att samla in uppgifter som en förberedande åtgärd för kontroll av andra än den som granskas.

Försegling av lokal, förvaringsplats eller annat utrymme

13 §  Vid revision får lokal, förvaringsplats eller annat utrymme förseglas, om de handlingar som skall granskas inte kan föras från platsen och det kan befaras att de annars undanhålls eller förvanskas. En sådan åtgärd får beslutas även då handlingar som skall omhändertas enligt 9 och 10 §§ inte omedelbart kan föras från platsen och det kan befaras att de annars undanhålls eller förvanskas.

Behörighet att fatta beslut m. m.

14 §  Beslut om åtgärder enligt denna lag, utom sådan åtgärd som avses i 6 och 13 §§, fattas av förvaltningsrätten på ansökan av en granskningsledare.

[S2]Beslut enligt 6 och 13 §§ fattas av granskningsledaren. Lag (2009:820).

 • RÅ 1995:51:Fråga om tillräckliga skäl förelegat för åtgärder enligt 5-8 §§ lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet (s.k. överraskningsrevision); m.m.

15 §  Om det finns en påtaglig risk att handlingar som har betydelse för kontrollen eller det som får inventeras, besiktigas eller provas undanhålls, förvanskas eller förstörs innan förvaltningsrätten kan fatta beslut, får granskningsledaren besluta om åtgärder enligt 5 och 7- 9 §§. Beslutet får avse endast åtgärd i verksamhetslokaler och skall omedelbart underställas förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten skall utan dröjsmål pröva om beslutet skall bestå.

[S2]Om förvaltningsrätten finner att beslutet inte skall bestå skall rätten besluta att omhändertagna handlingar skall återlämnas och övriga insamlade uppgifter skall förstöras. Lag (2009:820).

Handlingar som får undantas m. m.

16 §  Åtgärder enligt denna lag omfattar på den enskildes begäran inte

 1. handling som inte får tas i beslag enligt 27 kap. 2 § rättegångsbalken,
 2. annan handling med ett betydande skyddsintresse, om handlingens innehåll på grund av särskilda omständigheter inte bör komma till annans kännedom.

[S2]Handling som avses i första stycket 2 får undantas endast om handlingens skyddsintresse är större än dess betydelse för kontrollen.

17 §  Om den enskilde begär att en handling skall undantas, skall handlingen, om granskningsledaren anser att den bör granskas, omedelbart förseglas och överlämnas till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten skall utan dröjsmål pröva om handlingen skall undantas från granskning.

[S2]I fråga om upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel bestämmer förvaltningsrätten i vilken form eller på vilket sätt den skall tillhandahållas i målet.

[S3]Om den enskilde begär det, skall förvaltningsrätten pröva om beslut kan fattas utan att rätten granskar handlingen.

[S4]Anser den enskilde att en handling inte omfattas av granskningen handläggs frågan om undantagande på motsvarande sätt. Lag (2009:820).

18 §  I fråga om upptagning som avses i 17 § andra stycket får förvaltningsrätten besluta om sådana begränsningar i rätten att använda tekniska hjälpmedel och sökbegrepp som behövs för att en upptagning som skall undantas från granskning inte blir tillgänglig för myndigheten. Lag (2009:820).

19 §  Om en handling eller en del av en handling undantagits från granskningen, får innehållet inte återges eller åberopas vid redogörelse för granskningen eller annars inför myndighet. Detta gäller även om en handling, utan beslut av förvaltningsrätten, återlämnats efter det att den begärts undantagen. Lag (2009:820).

Beslut

20 §  Till beslut om åtgärder enligt denna lag skall fogas upplysningar om möjligheterna att undanta handling samt vad som enligt 21--23 §§ gäller vid verkställighet. Den som berörs av beslutet skall omedelbart underrättas om detta, om det inte kan befaras att det därigenom blir svårare att genomföra åtgärden.

Villkor för verkställighet m. m.

21 §  Kronofogdemyndigheten får på begäran av granskningsledaren verkställa beslut om åtgärd enligt denna lag. Granskningsledaren får dock verkställa beslut om åtgärder i verksamhetslokaler, om det kan ske obehindrat.

[S2]Vid verkställighet av beslut om åtgärd som grundar sig på kontroll enligt tullagen (2000:1281) har Tullverket samma befogenheter som kronofogdemyndigheten.

[S3]Ett beslut i fråga om åtgärd enligt denna lag får, om inte något annat anges i beslutet, verkställas omedelbart. Ett sådant beslut får inte utan särskilda skäl verkställas mellan kl. 19.00 och kl. 08.00. Beslutet förfaller om verkställigheten inte påbörjats inom en månad.

[S4]Ett beslut i fråga om undantagande av handling eller uppgift gäller omedelbart om inte annat anges i beslutet. Lag (2000:1292).

22 §  Den hos vilken ett beslut om åtgärd skall verkställas och annan som berörs av beslutet skall, om inte annat föreskrivits, ha underrättats om beslutet samt getts tillfälle att själv eller genom behörig företrädare närvara och att tillkalla ombud eller biträde innan beslutet verkställts.

[S2]Om den som skall underrättas om beslutet inte har kunnat nås med underrättelse, får beslutet verkställas endast om det finns synnerliga skäl. Verkställigheten får inte påbörjas förrän de som har rätt att närvara haft skälig tid att inställa sig. Detta gäller dock inte om åtgärden därigenom fördröjs i väsentlig omfattning eller om det finns en påtaglig risk att ändamålet med åtgärden annars inte uppnås.

[S3]Den som berörs av ett beslut enligt 6 § skall underrättas om beslutet omedelbart efter det att beslutet har verkställts.

23 §  Åtgärder enligt denna lag skall genomföras så att de innebär minsta möjliga olägenhet för den som berörs av dem. Kronofogdemyndigheten får genomsöka lokal, förvaringsplats eller annat utrymme och, om tillträde behövs till något utrymme som är tillslutet, låta öppna lås eller ta sig in på annat sätt. Kronofogdemyndigheten får även i övrigt använda tvång om det kan anses befogat med hänsyn till omständigheterna. Våld mot person får dock brukas endast om kronofogdemyndigheten möter motstånd och om det med hänsyn till ändamålet med åtgärden kan anses försvarligt.

24 §  När en handling omhändertas på grund av ett beslut om åtgärd enligt denna lag, får även pärm, mapp eller dylikt förvaringsmaterial i vilken handlingen förvaras, tas med.

[S2]Tekniskt hjälpmedel får omhändertas endast om det finns synnerliga skäl för detta.

[S3]Om upptagning för automatisk databehandling omhändertas skall, om det är möjligt, exemplar lämnas kvar hos innehavaren.

25 §  Vid verkställande av ett beslut om åtgärd som avser upptagning, får endast de tekniska hjälpmedel och sökbegrepp användas som behövs för att tillgodose ändamålet med åtgärden. Åtgärden får inte genomföras via telenät.

[S2]När åtgärden genomförs får, om det är nödvändigt, användas tekniskt hjälpmedel som disponeras av den granskade eller annan hos vilken en upptagning förvaras. Lag (1999:99).

Prop. 1998/99:34: Ändringen föranleds av att lagen (1987:1231) om automatisk databehandling vid taxeringsrevision upphävs.

26 §  Handlingar och annat som omhändertagits skall återlämnas så snart de inte längre behövs. Därvid skall även beaktas i vilken utsträckning de behövs i bevishänseende i ärende eller mål om skatt, tull eller avgift.

[S2]Beslut om återlämnande enligt första stycket fattas av granskningsledare.

27 §  När ett beslut om åtgärd enligt denna lag verkställts skall bevis över verkställigheten utfärdas. Sådant bevis skall överlämnas till den hos vilken åtgärden genomförts och annan som berörs av åtgärden. Det skall innehålla uppgift om när och var beslutet verkställts, vilka som var närvarande samt annat av betydelse som förekommit vid verkställigheten. Har handlingar eller annat omhändertagits skall beviset även innehålla en förteckning över detta.

Behörig domstol

28 §  Ansökan om åtgärd, granskningsledarens beslut enligt 15 § och begäran om undantagande enligt denna lag prövas av den förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett överklagande enligt 22 kap.1 a-1 d §§skattebetalningslagen (1997:483) då framställningen görs.

[S2]Om beslut om tull eller annan skatt skall meddelas av Tullverket, är den förvaltningsrätt behörig inom vars domkrets beslut om åtgärd skall verkställas eller har verkställts. Lag (2009:820).

Prop. 2002/03:99: Bestämmelserna i första stycket innebär att den länsrätt som är behörig att pröva en skattskyldigs överklagande enligt skattebetalningslagen (1997:483) under alla omständigheter är behörig att pröva en sådan framställning som avses i bestämmelsen. I den mån de nuvarande reg-

lerna ...

Överklagande m. m.

29 §  Granskningsledares beslut enligt 6, 13 och 26 §§ får överklagas hos den förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett överklagande enligt 22 kap.1 a-1 d §§skattebetalningslagen (1997:483).

[S2]Om förvaltningsrätten ändrar ett beslut om åtgärd enligt denna lag helt eller delvis, skall rätten besluta att omhändertagna handlingar skall återlämnas och övriga insamlade uppgifter skall förstöras. Lag (2009:820).

Prop. 2002/03:99: Ändringen i första stycket syftar till att de frågor som bestämmelsen behandlar och den därmed sammanhängande beskattnings- eller avgiftsfrågan skall prövas av samma länsrätt. Se vidare avsnitt 6.15.5.

30 §  Skatteverket får överklaga förvaltningsrättens beslut enligt denna lag. Verket får därvid även föra talan till den skattskyldiges förmån. Verket har då samma behörighet som den skattskyldige. Lag (2009:820).

Prop. 2002/03:99: I 6 kap. 17 § TL regleras Skatteverkets rätt att föra talan till den skattskyldiges förmån. Motsvarande regler bör finnas i den nu aktuella lagen. De har tagits in i första stycket. Med hänsyn till att Skatteverket inte kan överklaga sina egna beslut omfattar den föreslagna lydelsen endast avgöranden av länsrätt och kammarrätt.

I 6 kap.15 ...

31 §  I fråga om överklagande av kronofogdemyndighetens beslut om åtgärd enligt denna lag tillämpas bestämmelserna i utsökningsbalken om talan mot utmätning i allmänhet.

32 §  Om den reviderade försatts i konkurs när omhändertagna handlingar skall återlämnas enligt 15 § andra stycket, 26 eller 29 §, skall handlingarna i stället överlämnas till konkursförvaltaren. Skatteverket skall underrätta den som handlingarna omhändertagits hos om att handlingarna överlämnats till konkursförvaltaren. Lag (2003:660).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Genom lagen upphävs bevissäkringslagen (1975:1027) för skatte- och avgiftsprocessen. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om säkringsåtgärd som har verkställts före ikraftträdandet av den nya lagen.
  Denna lag tillämpas också vid revision eller annan kontroll av att skatt tagits ut enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt. Med person som avses i 10 § denna lag förstås därvid den som kan föreläggas enligt 27 § lagen om mervärdeskatt.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:335, Prop. 1993/94:151
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1996:1344) om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om revision eller kontroll av sjömansskatt som avser tid före utgången av år 1997.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:66, Prop. 1995/96:227, Bet. 1996/97:SkU3
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1997:503) om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 november 1997. De nya föreskrifterna skall tillämpas också i fråga om skatt eller avgift som tas ut enligt
  1. uppbördslagen (1953:272),
  2. sjömansskattelagen (1958:295),
  3. lagen (1968:430) om mervärdeskatt,
  4. lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare,
  5. tullagen (1987:1065),
  6. lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta eller
  7. mervärdesskattelagen (1994:200).
  Äldre föreskrifter skall tillämpas i fråga om beslut om tvångsåtgärd som meddelats före ikraftträdandet av denna lag. Den nya 32 § tillämpas dock från ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  ändr. 5, 6, 7, 10, 15, 21, 28, 29, 30 §§; ny 32 §
  Ikraftträder
  1997-11-01

Lag (1997:504) om ändring i lagen (1996:1347) om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet

Lag (1997:1104) om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:65, Prop. 1997/98:17, Bet. 1997/98:JuU6
  Omfattning
  ändr. 28 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1998:515) om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet

Förarbeten
Rskr. 1997/98:312, Prop. 1997/98:100, Bet. 1997/98:SkU28
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1998-07-01

Lag (1998:1681) om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet

Förarbeten
Rskr. 1998/99:68, Prop. 1998/99:18, Bet. 1998/99:SkU6
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:99) om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden som avser tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:145, Prop. 1998/99:34, Bet. 1998/99:SkU9
Omfattning
ändr. 25 §
Ikraftträder
1999-04-01

Lag (1999:423) om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet

Förarbeten
Rskr. 1998/99:242, Prop. 1998/99:79, Bet. 1998/99:SkU19
Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (1999:1104) om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999. Vad som sägs i 3 § i dess äldre lydelse om utrymmen som huvudsakligen används i verksamhet som medför eller kan antas medföra skyldighet att föra räkenskaper enligt jordbruksbokföringslagen (1979:141) gäller dock även därefter till och med utgången av år 2000.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:50, Prop. 1998/99:130, Bet. 1999/2000:LU2
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1284) om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre bestämmelser skall fortfarande tillämpas i fråga om ansökan om åtgärd och begäran om undantagande som har gjorts och beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:117, Prop. 1999/2000:2, Bet. 1999/2000:SkU2
Omfattning
ändr. 28 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:1292) om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre bestämmelser skall fortfarande tillämpas i fråga om skatt, tull eller avgift som skall tas ut enligt tullagen (1994:1550).
Förarbeten
Rskr. 2000/01:71, Prop. 1999/2000:126, Bet. 2000/01:SkU3
Omfattning
ändr. 1, 10, 21 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:1293) om ändring i lagen (1999:1284) om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet

Förarbeten
Rskr. 2000/01:71, Prop. 1999/2000:126, Bet. 2000/01:SkU3
Omfattning
ändr. 28 § i 1999:1284

Lag (2001:1235) om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
Den nya lydelsen av 1 § tillämpas första gången vid 2003 års taxering såvitt avser föreläggande att lämna självdeklaration. Den nya lydelsen av bestämmelserna tillämpas i övrigt första gången vid 2002 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:124, Prop. 2001/02:25, Bet. 2001/02:SkU10
Omfattning
ändr. 1, 10 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2002:418) om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:273, Prop. 2001/02:127, Bet. 2001/02:SkU27
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2003:660) om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. Äldre föreskrifter i 28 § gäller fortfarande om framställning som där avses har getts in före ikraftträdandet.
 3. Äldre föreskrifter i 29 § första stycket gäller för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 28, 29, 30, 32 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:130) om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet

Förarbeten
Rskr. 2003/04:156, Prop. 2003/04:64, Bet. 2003/04:SkU26
Omfattning
ändr. 30 §
Ikraftträder
2004-04-01

Lag (2006:233) om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:167, Prop. 2005/06:65, Bet. 2005/06:SkU15
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2006-05-01

Lag (2009:820) om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet

Förarbeten
Rskr. 2008/09:290, Prop. 2008/09:165, Bet. 2008/09:JuU23
Omfattning
ändr. 14, 15, 17, 18, 19, 28, 29, 30 §§
Ikraftträder
2010-02-15

Ändring, SFS 2011:1244

Omfattning
upph.